Community Charter Image 002

Cairt Phobail Bhoirne

Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil ardchaighdeán beatha ag cách.

Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil ardchaighdeán beatha ag cách.

Forléargas

Is áit uathúil í an Bhoirinn - a chuireann dúshláin agus deiseanna uathúla i láthair. Ag eascairt as taighde agus as comhairliúchán poiblí, tá sé mar aidhm ag Cairt Phobail Bhoirne deis a thabhairt do phobal na Boirne a dtodhchaí féin a mhúnlú, agus cinneadh á dhéanamh dó féin ar an mbealach is fearr chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo agus ar an mbealach is fearr. Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil;

  • go ndéantar an oidhreacht nádúrtha, tógtha agus chultúrtha a chosaint agus a fheabhsú
  • meas ar an gcomhshaol agus ar fhorbairt eacnamaíoch áitiúil comhoiriúnach
  • deiseanna áineasa ann do chónaitheoirí agus do chuairteoirí araon
  • pobail áitiúla dhinimiciúla, rannpháirteacha, inbhuanaithe ag obair le chéile ar mhaithe le comhleasa agus iad ag tógáil todhchaí níos fearr.

Cláir

An obair atá á maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta i mbliana:

Próiseas athraitheach is ea Cairt Phobail Bhoirne – ag freastal ar riachtanais ar an talamh de réir mar a thagann siad chun cinn. Bíonn riarachán gaolmhar agus rannpháirtíocht phobail i gcónaí. Áirítear leis seo forbairt leanúnach Iontaobhas Burrenbeo e tacaíocht ó Chlár na Boirne, ó Líonra Éiceathurasóireachta Bhoirne agus ó Chosán Bia na Boirne - Deireadh Seachtaine Geimhridh Bhoirne (www.burrenwinterage.com) agus cothabháil suímh gréasáin ábhartha, na meáin shóisialta, caidreamh leis na meáin, nuachtlitreacha agus fiosrúcháin a bhaineann leis seo. Tionscnamh pobal-stiúrtha is ea Deireadh Seachtaine Geimhridh Bhoirne a bunaíodh as próiseas Chairt Phobail Bhoirne.

Ó bunaíodh í, tá cuid mhór bainte amach ag Cairt Phobail na Boirne don Bhoirinn. Trí chomhar eagraíochtúil agus rannpháirtíocht pobail gníomhaíodh ar roinnt moltaí a d’eascair as próiseas comhairliúcháin na Cairte, lena n-áirítear:

  • Deireadh Seachtaine Geimhridh Bhoirne ar éirigh thar barr leis
  • bunú chlár nuálaíochta sóisialta ChangeX Burren
  • éascú a dhéanamh ar phlé ar chumas na Boirne mar Láithreán Oidhreachta Domhanda
  • píolótú ar ionaid acmhainní Bhoirne
  • iniúchadh ar na cúrsaí oideachais oidhreachta atá ar fáil sa réigiún faoi láthair
  • sraith taifeadtaí béil ar thraidisiúin talmhaíochta na Boirne.

Tuilleadh Eolais

Burrenbeo Trust, Charter Administrators T: +353 91 638096
R: info@burrenbeo.com
www.burrencommunitycharter.com

Léigh Tuilleadh

Woi 02

Coillearnacha na hÉireann

Is eagraíocht chuimsitheach, bhallraíochta í Coillearnacha na hÉireann atá tiomanta do choillearnacha dúchasacha

Wicklow Uplands

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Is eagraíocht dheonach neamhspleách í Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin (WUC) a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 50 ballghrúpa éagsúil agus daoine aonair a bhfuil leasanna acu in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath.

Heritage Officers

Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil

Tá ról lárnach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht oidhreachta a chur chun cinn, beartas a fhorbairt agus comhairle agus faisnéis a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta áitiúla chomh maith le saincheisteanna oidhreachta náisiúnta.