Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le comhpháirtithe, go háirithe ag an leibhéal áitiúil, chun feasacht ar ár n-oidhreacht náisiúnta a mhéadú agus chun aird a tharraingt ar a thábhachtaí atá sí do bheartas poiblí agus don saol laethúil. San roinn seo gheobhaidh tú sonraí ar an obair a dtugann an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht di trína maoiniú d’eagraíochtaí oidhreachta éagsúla.

Mg 6826

Maoin Ceann Tuí

Cuireann an leathanach seo eolas ar fáil maidir leis na rudaí éagsúla atá ar siúl faoi láthair d’úinéirí agus ceannaitheoirí maoine ceann tuí.

Heritage Officers

Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil

Tá ról lárnach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht oidhreachta a chur chun cinn, beartas a fhorbairt agus comhairle agus faisnéis a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta áitiúla chomh maith le saincheisteanna oidhreachta náisiúnta.

Galleyhead1 Featured

Iontaobhas Sainchomhartha na hÉireann

Is eagraíocht neamhbhrabúis í Sainchomhartha na hÉireann a aimsíonn airíonna suimiúla agus neamhghnácha a dteastaíonn caomhnú uathu, agus a thugann beatha nua dóibh.

Heritage Council Image Dp 817Px

An Clár Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuálaíochta Éireann

An Clár Fionnachtana: Ionad Seandálaíochta agus Nuálaíochta Éireann is ea ionad uile-oileáin don tseandálaíocht agus don eolaíocht oidhreachta.

Burrenbeo Image 002

Iontaobhas Burrenbeo

Is carthanas tírdhreacha é Iontaobhas Burrenbeo atá tiomanta do gach duine againn a nascadh lenár n-áiteanna agus ár ról ag tabhairt aire dóibh.

Nbdc Sliders 12

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Is eagraíocht náisiúnta é an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta a bhailíonn agus a bhainistíonn sonraí ar bhithéagsúlacht na hÉireann chun ár n-acmhainn fiadhúlra a dhoiciméadú agus chun rianú a dhéanamh ar an athrú atá ag teacht uirthi.

Community Charter Image 002

Cairt Phobail Bhoirne

Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil ardchaighdeán beatha ag cách.

Woi 02

Coillearnacha na hÉireann

Is eagraíocht chuimsitheach, bhallraíochta í Coillearnacha na hÉireann atá tiomanta do choillearnacha dúchasacha

View From Mt Leinster L Scott 2

Fóram Ardtailte na hÉireann

Comhlacht deonach is ea Fóram Ardtailte na hÉireann (IUF) a bunaíodh i 1995,a chuidíonn le pobail ardtalún dul i ngleic leis an gcuid mhór dúshlán eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a tharlaíonn i gceantair ardtalún na hÉireann.

Iai 02

Institiúid Seandálaithe na hÉireann

Eagraíocht ionadaíoch uile-oileáin is ea Institiúid Seandálaithe na hÉireann (IAI) do sheandálaithe gairmiúla atá ag obair in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon.

Wicklow Uplands

Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin

Is eagraíocht dheonach neamhspleách í Comhairle Ardtailte Chill Mhantáin (WUC) a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 50 ballghrúpa éagsúil agus daoine aonair a bhfuil leasanna acu in Ardtailte Chill Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath.

Bigp

Grúpa Thionscadail an Oileáin Mhóir

Is grúpa oibre pobail é BIPG ag obair chun daonra an oileáin a choinneáil, trí fhostaíocht a chruthú, trí thionscnaimh pobail a chur chun cinn agus trí thacú le gnólachtaí áitiúla.

Irish Archives Resource

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Efncp 02

Fóram Eorpach ar Chaomhnú an Dúlra agus ar an Tréadachas (EFNCP)

Is líonra uile-Eorpach é an EFNCP a mhúsclaíonn feasacht ar thábhacht feirmeoireacht íseal-déine beostoc.

Burren Life

High Nature Value Services (HNVS)

Tá an HNVS freagrach as Clár na Boirne a riar, scéim agra-chomhshaoil a chuireann caomhnú oidhreachta, timpeallachta agus pobail an réigiúin chun cinn.

Icri

Institiúid Chaomhnóirí-Athchóiritheoirí na hÉireann (ICRI)

Cuireann an ICRI caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na hÉireann chun cinn.

Irish Museums Association

Cumann Músaem na hÉireann (IMA)

Comhlacht gairmiúil uile-Éireann is ea Cumann Músaem na hÉireann (CMÉ) atá tiomanta do chur chun cinn agus d’fhorbairt músaem.