Ár mBord

Buail lenár mbord

Is é an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a cheapann comhaltaí boird na Comhairle Oidhreachta. Tagann comhaltaí ó chúlraí éagsúla agus bíonn scileanna leathana acu, tugann gach duine acu meascán iontach de smaointe agus fuinneamh, rud a chuireann ar chumas na heagraíochta a bheith ag stiúradh, ag freagairt agus ag soláthar go héifeachtach.

Íoctar gach costas le comhaltaí boird de réir na dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Foilsítear sonraí na gcostas inár dtuarascálacha bliantúla

Martina Moloney

Dr Martina Moloney, Cathaoirleach

 • Iar-phríomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Lú; Comhairle Contae na Gaillimhe
 • Comhalta, an Chomhairle Ealaíon, 2016 – an lá inniu
 • Comhalta, an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta don Rialtas Áitiúil, 2014 – an lá inniu

Ceapadh na comhaltaí seo a leanas ar an mbord i mí na Samhna 2020.

Fionnuala May

Fionnuala May: ceaptha i mí Iúil 2016, athcheaptha i mí na Samhna 2020

• Ailtire an Chontae, Comhairle Contae Fhine Gall 2011 – an lá inniu.
• Bhí sí ina comhalta de Bhuanchoiste Ailtireachta na Comhairle Oidhreachta (2000–2010)
• Comhalta den Chomhairle, Institiúid Ríoga Ailtirí Éireann, 2016–2021
• Comhalta Boird, Cartlann Ailtireachta na hÉireann

Michael Farrell

Michael Farrell

 • Iar-rúnaí Corparáideach agus Iar-stiúrthóir Acmhainní Daonna, UCC
 • Príomhfheidhmeannach, Taighde Cliniciúil Éireann, 2020 – an lá inniu
 • Príomhfheidhmeannach Eatramhach, Coláiste Ríoga na Lianna, 2018–2019
John Patrick Greene

John Patrick Greene

 • POF agus Stiúrthóir Músaeim, EPIC, Músaem Eisimirce na hÉireann, Meán Fómhair 2019 – an lá inniu
 • Comhairleoir/Úinéir, Greene Associates, 2017–2019
 • POF, Museums Victoria in Melbourne, 2002–2017
Deirdre Mc Dermott

Deirdre McDermott

 • Ailtire, Pleanálaí agus Uirbí agus Príomhoifigeach ag DMD Associates, 2000 – an lá inniu
 • Stiúrthóir Comhlach, Urban Initiatives, 2000 – 2002
 • Comhlach, Brady Shipman Martin, 1994
Patricia Ohare

Dr Patricia O’Hare

 • Measúnóir, Clár na Comhairle Oidhreachta um Chaighdeáin Músaem in Éirinn 2016 – an lá inniu
 • Oifigeach Taighde agus Oideachais d’Iontaobhaithe, Teach Mhucrois, Cill Airne, CLG, 1995 – an lá inniu
 • Stiúrthóir, Suirbhé Seandálaíochta Cheantar Oileán Ciarraí, Cumann Forbartha Cheantar Oileán Ciarraí, 1985–1993
John Pierce

John G Pierce

 • Iontaobhaí, Iontaobhas Carthanachta Otharlann Carthanachta, 2018 – an lá inniu
 • Cathaoirleach, An Taisce, 2017–2019
 • Stiúrthóir, Punann agus Tagairtí, Margaíocht Domhanda, Fujitsu, 2016–2017
Sheila Pratschke

Sheila Pratschke

 • Cathaoirleach, an Chomhairle Ealaíon, 2014–2019
 • Stiúrthóir, Centre Culturel Irlandais, Páras, 2007–2013
 • Stiúrthóir, Ionad Tyrone Guthrie ag Eanach Mhic Dheirg, 2001–2006
Mark Scott 2023

Prof Mark Scott

 • Ollamh le Pleanáil agus Déan na hAiltireachta, na hAiltireachta Tírdhreacha, na Pleanála agus an Pholasaí Chomhshaoil sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
 • Tá os cionn cúig bliana is fiche de thaithí aige mar thaighdeoir, ag díriú ar na gnéithe comhshaoil agus inbhuanaitheachta de phleanáil spásúlachta, rialachas talamhúsáide, gníomhú ar son na haeráide agus an timpeallacht thógtha, agus bonneagar glas agus bithéagsúlacht.
 • D’fheidhmigh sé freisin mar chomhairleoir ar phleanáil spásúlachta don Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), don Oireachtas, do Thionól Thuaisceart Éireann, do Theach na dTiarnaí sa RA, agus d’údaráis phleanála réigiúnacha agus áitiúla éagsúla.
Mary Tubridy

Dr Mary Tubridy

 • Príomhoifigeach, Mary Tubridy and Associates, 1995 – an lá inniu
 • Stiúrthóir, Ceann Taighde, Fóram Sléibhe na hÉireann