Ár ról sa Phróiseas Pleanála

Tugann an Chomhairle Oidhreachta comhairle agus cláir teicniúil agus neamhspleách ar réimse leathan d’ábhair pleanála timpeallachta criticiúla ar bhonn chontae, réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Achoimre ar Ról Pleanála na Comhairle Oidhreachta - Cláir Náisiúnta, Pleanáil Chun Cinn agus Bainistíocht Forbartha

Is é ról reachtúil na Comhairle Oidhreachta maidir le Córas Pleanála na hÉireann ná tacaíocht a thabhairt do gach leibhéal den rialtas, i.e., náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, agus pobail chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa chóras pleanála, trínár n-oidhreachta thógtha, cultúrtha agus nádúrtha agus ár sócmhainní oidhreachta a chur chun cinn agus a fheabhsú.

An Chomhaire Oidhreachta Cláir agus Pleanáil náisiúnta

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta neart cláir athghiniúna ceantar-bunaithe faoi threoir na hoidhreachta ar fáil, a bhí nasctha go hoifigiúil leis an gcóras pleanála reachtúil - lena n-airítear an Clár Comhoibríoch ar sláinte lár an Bhaile (CTCHC), An gréasán Uile-Oileán do Bhailte Múrtha ((IWTN),an Clár Comhoibritheach le haghaidh Plean don Réimse Poiblí le haghaidh bailte stairiúla, an dearadh sráidbhaile faoi stiúir an phobail, an clár do shráidbhailte uirbeach/tuaithe, an bunús ar straitéis deartha sráidbhaile a buaigh duais (2012) agus an Togra do Bhailte Stairiúla.

Ó 2016, cuirtear ár gClár Comhoibríoch ar Scrúdú Sláinte Bhaile ar siúl i gcomhpháirtíocht le 70+ páirtithe, lena n-airítear an Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta, RGDATA, Tionóil Réigiúnach Oirthir agus Lár-Tíre, na hÚdaráis Áitiúla, tithe teachtaí áitiúla, COBÁC, OBBF, COC, OT na Mumhan, srl.

Soláthar ar chomhairle Pleanáil Chun Cinn

Molann an Chomhairle Oidhreachta dea-chleachtas maidir le bainistíocht oidhreachta san earnáil phleanála in Éirinn. Cuirimid comhairle bheartais mhionsonraithe ar fáil ar bhonn rialta do leibhéil éagsúla rialtais maidir le foirmiú reachtaíochta pleanála, straitéisí agus pleananna pleanála agus ullmhaímid aighneachtaí scríofa freisin chuig comhlachtaí éagsúla lena n-áirítear an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, chomh maith le hÚdaráis Áitiúla agus Comhthionóil Réigiúnacha, An Bord Pleanála agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) Tugtar Pleanáil Chun Cinn ar an obair seo san earnáil pleanála. Is féidir teacht ar gach aighneacht atá againn anseo

Bainistíocht forbartha agus ról na Comhairle Oidhreachta

Is comhlacht forordaithe í an Chomhairle Oidhreachta faoin I.R. Uimh. 600/2001 Rialacháin Pleanála agus Forbartha, mír 28 (inter alia) le haghaidh próisis éagsúla um thoiliú forbartha agus ceapadh polasaithe in Éirinn. Cuirtear iarratais ar aghaidh chugainn do chineálacha éagsúla forbairtí molta, i.e. bainistíocht forbartha agus tá deis againn aighneachtaí a dhéanamh le tuairimí agus moltaí.

Mar gheall ar an líon ard ábhar atreoraithe bainistíochta forbartha a fhaightear ní féidir linn freagra a thabhairt ar gach uile iarratas pleanála a sheoltar chugainn ach déanaimid monatóireacht ar an méid a fhaighimid. Beidh freagraí bunaithe ar ab gcritéir leagtha amach sa cháipéis ‘Ról na Comhairle Oidhreachta san phróiseas pleanála’ (thíos).

Ba cheart pleanáil agus comhfhreagras a sheoladh chuig planning@heritagecouncil.ie

Forfheidhmiú Pleanála agus Ról na Comhairle Oidhreachta Mar gheall ar an líon ard comhfhreagrais a bhaineann le pleanáil, ní féidir leis an gComhairle Oidhreachta ionchur nó trácht a dhéanamh ar chúrsaí forfheidhmithe pleanála.

Role Of The Heritage Council In The Planning Process PDF (319.34 KB)