Do fhoirgneamh traidisiúnta a fheabhsú

Meastar go bhfuil 175,000 foirgneamh fós ina seasamh in Éirinn a tógadh roimh 1919. Tógadh na mílte eile idir an dá chogadh domhanda. Le cúram agus cothabháil chuí leanfaidh an stoc tógála seo ar fad nach mór ag dul i bhfeidhm.

Is é aidhm an leathanaigh foinsí seo ná eolas áisiúil a thabhairt ar conas foirgnimh stairiúla (i.e. foirgnimh a thógadh roimh an Dara Cogadh Domhanda) a dheisiú agus a chaomhnú. Cruthaíodh an leathanach seo le bheith ina chabhair do ghairmithe, ceardaithe agus úinéirí tí. Thíos tá acmhainní áisiúla de foilseacháin agus cur i láthair dhéanfaidh an próiseas caomhnaithe i bhfad níos éasca. Tá beagnach gach ceann acu saor in aisce le híoslódáil.

Tá na hacmhainní eagraithe faoi chúig ábhar déag comhlántach: oibreacha pleanála, cothabhála, díonta agus simléir, tuí, brící agus cloch, moirtéal glas agus cré, moirtéal aoil (lena n-áirítear aol te agus pláistéireacht), fuinneoga agus doirse (gloine san áireamh), siúinéireacht (gan fuinneoga agus doirse san áireamh), urláir, obair iarainn, oibriú leis an bhfiadhúlra, rochtain, sábháilteacht dóiteáin agus oiriúnú don athrú aeráide. Ós rud é go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le huasoiliúnt i measc na ndaoine bainteach leis an gcaomhnú foirgneamh, tugaimid treoir ar dheiseanna oiliúna freisin.

D’fhéadfá tús a chur le rudaí tríd an leabhar ‘Irish period houses: a conservation guidance manual’ le Frank Keohane (2016) a léamh. Is réamhrá iontach é ar na fadhbanna agus réitigh choitianta a thagann aníos agus tú ag plé le foirgnimh stairiúla réasúnta beag.

Oibreacha Pleanála

Cothabháil

Físeáin YouTube

Díon agus simléar

Físeáin YouTube ábhartha

Tuí

Físeáin ábhartha

Bríce agus cloch

Cob agus moirtéal cré

Físeáin ábhartha

Moirtéal aoil (aol te agus plástair san áireamh)

Físeáin ábhartha

Fuinneoga agus doirse (gloine san áireamh)

Siúinéireacht (fuinneoga agus doirse san áireamh)

Urláir

Obair iarainn

Físeáin ábhartha

Obair le falscaí

Físeáin ábhartha

Sábháilteacht Tine

Rochtain

Ag dul in oiriúint d’athrú aeráide

Físeáin ábhartha

Caidreamh For-Rochtain

Deiseanna traenála

Anseo thíos tá liosta neamh-uileghabhálach eagraíochtaí a sholáthraíonn oiliúint ar ghnéithe éagsúla de chaomhnú foirgneamh. Cuireann an cuid is mó acu cúpla imeacht ar siúl gach bliain a bheadh ábhartha duit. Dá bharr sin, tá sé tábhachtach súil a chaitheamh ar na suíomhanna gréasán éagsúla go rialta. Bheadh sé áisiúil a gcuntais Twitter agus Facebook a leanúint.

Éire:

Fóram Aolta Tógála na hÉireann

Ceardlanna moirtéal aoil agus léachtaí a reáchtáiltear go rialta.

Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta

Cúrsa Lae ar theoiric an chaomhnaithe le haghaidh conraitheoireacht oidhreachta. Sásaíonn sé seo an riachtanas go mbeadh “eolas ar theoiric chaomhantais” mar atá sonraithe sa Chlár do Chonraitheoirí Oidhreachta.

Dublin Civic Trust

Sraith seimineár ar gnéithe éagsúla de chaomhnú foirgneamh reáchtáilte go bliantúil.

Dry Stone Wall Association of Ireland

Cúrsaí gearra éagsúla eagraithe ar bhallaí cloiche i rith na bliana.

Irish Artist Blacksmiths Association

Rogha de chúrsaí gearra agus fada ar fáil.

Irish Georgian Society

Léachtaí ar chaomhnú sean tithe eagraithe go bliantúil

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Reáchtálann siad réimse leathan de ghearrchúrsaí ar nithe éagsúla a bhaineann le fiadhúlra na hÉireann.

Solas

Cúrsa leath-bliana ar tógáil balla cloiche

An Chomhairle Oidhreachta

Reáchtálann siad comhdhálacha ar chaomhnú agus laethanta traenála gach bliain.

The Hollies

Ceardlanna lae ar dhóib eagraithe go rialta

Páirc Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann

Gearrchúrsaí éagsúla ar dhóib, ballaí cloiche agus cré agus gaibhneacht dhubh.

RA:

Earth Building UK & Ireland

Eagraíonn siad imeachtaí traenála go rialta ar thógáil ithreach.

Lead Sheet Training Academy

Oiliúint fhairsing ar úsáid luaidhe le haghaidh díonta

Scottish Lime Centre

Clár leathan de cheardlanna le haghaidh conraitheoirí agus sonraitheoirí ar ghnéithe éagsúla de mhoirtéal aoil.

An Cumann Um Chosaint Foirgnimh Ársa

Sraith seimineár ar gnéithe éagsúla de chaomhnú foirgneamh reáchtáilte go bliantúil.

The Engine Shed (Historic Environment Scotland)

Reáchtálann siad réimse leathan de ghearrchúrsaí ar nithe éagsúla a bhaineann le caomhnú foirgneamh.

West Dean College Reáchtálann siad réimse leathan de chúrsaí trí agus ceithre lá ar nithe éagsúla a bhaineann le caomhnú foirgneamh.