Iai 02

Institiúid Seandálaithe na hÉireann

Eagraíocht ionadaíoch uile-oileáin is ea Institiúid Seandálaithe na hÉireann (IAI) do sheandálaithe gairmiúla atá ag obair in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon.

Eagraíocht ionadaíoch uile-oileáin is ea Institiúid Seandálaithe na hÉireann (IAI) do sheandálaithe gairmiúla atá ag obair in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon.

Forléargas

Is é aidhm an IAI, trí ionadaíocht ár gcomhaltaí, gairm na seandálaíochta in Éirinn a chur chun cinn agus a neartú. Is é a fhís go bhfuil gairm seandálaíochta bheoga agus inbhuanaithe in Éirinn a chuirfidh go gníomhach lenár n-acmhainn seandálaíochta a chosaint, a chuirfidh, dá réir sin, le folláine shóisialta agus eacnamaíoch an phobail ina iomláine. Dearann agus forbraíonn an IAI cúrsaí oiliúna um fhorbairt ghairmiúil leanúnach do ghairmithe san earnáil oidhreachta agus don phobal i gcoitinne.

Cláir

Cén obair atá á maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta i mbliana:

Cuidíonn maoiniú a fuarthas ón gComhairle Oidhreachta leis an institiúid i bhforbairt a cláir um Oiliúint ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach a dhíríonn ar gach gairmí san earnáil oidhreachta ar oileán na hÉireann Cuirtear an oiliúint ar fáil i bhfoirm ceardlann, réamhchúrsaí agus seimineáir dea-chleachtais ghairmiúil.

Faisnéis Bhreise

Comhordaitheoir agus Riarthóir FGL
E: iaiarchaeology@gmail.com
www.iai.ie
facebook.com/InstituteOfArchaeologists
twitter.com/IAIarchaeology

iai_logo.png#asset:902

Léigh Tuilleadh

Efncp 02

Fóram Eorpach ar Chaomhnú an Dúlra agus ar an Tréadachas (EFNCP)

Is líonra uile-Eorpach é an EFNCP a mhúsclaíonn feasacht ar thábhacht feirmeoireacht íseal-déine beostoc.

Icri

Institiúid Chaomhnóirí-Athchóiritheoirí na hÉireann (ICRI)

Cuireann an ICRI caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na hÉireann chun cinn.

Community Charter Image 002

Cairt Phobail Bhoirne

Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil ardchaighdeán beatha ag cách.