Acmhainní do Thionscadail Oidhreachta

Liosta acmhainní a bhfuil súil againn a bheidh ina gcabhair duit agus do thionscadal oidhreachta á phleanáil agus á fhorbairt agat.

Treoir ar acmhainní oidhreachta

Cuireann An Treoir ar Acmhainní Oidhreachta réimse de foinsí oidhreachta le chéile ar líne lena n-airítear cartlanna, bailiúcháin dhigiteacha, bunachair sonraí agus fardail, iarratais CFG, físeáin, aipeanna fón póca, agus is féidir teacht ar an gcuid is mó acu saor in aisce ar ghléasanna pearsanta. Clúdaíonn sé iliomad ábhair mar shampla, seandálaíocht agus stair, ailtireacht, cois cósta agus mara, gnáthóga agus speicis, músaeim agus bailiúcháin.

Suíomhanna gréasán CFG-bunaithe chun léargas a fháil ar oidhreacht thógtha, nádúrtha agus dholáimhsithe do cheantair áitiúil.

Tugann heritagemaps.ie eolas ar oidhreacht thógtha agus nádúrtha.

Díríonn Amharcóir na Timpeallachta Stairiúla ar shéadchomharthaí agus oidhreacht ailtireachta

Is tairseach náisiúnta é Léarscáileanna Bithéagsúlachta a thiomsaíonn sonraí bithéagsúlachta ó fhoinsí iolracha agus a chuireann ar fáil saor in aisce ar líne iad.

Baineann dúchas.ie le béaloideas.

Déanann catalóg Leabharlann Náisiúnta na hÉireann iniúchadh ar ábhair dhigitithe (léarscáil, grianghraif, agus ábhair chlóite eile.

Acmhainní Rochtana agus Cuimsithe

Reflecting on inclusion
Addressing Barriers
Inclusive Activities & Events Toolkit- European Heritage Days
National Disability Authority Website
Building for Everyone: A Universal Design Approach
“Access: Improving the accessibility of historic buildings and places”
Welcoming Disabled Audiences Toolkit Thrive-NI

Ag obair le séadchomharthaí agus foirgnimh

Athrú aeráide & éifeachtúlacht fuinnimh

Bailte agus Sráidbhailte

Fiadhúlra, bithéagsúlacht & oidhreacht uisce

Foilseacháin & Naisc de chuid na Comhairle Oidhreachta:

Foilseacháin & Naisc de chuid An Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Acmhainní ar phlean pailneora Uile-Éireann

Gréasáin na nOifigeach Oidhreachta Údaráis Áitiúla

Garraiodoireachta ar son na Bitheagsulacht

Birdwatch Ireland

Vincent Wildlife Trust

EPA


Oidhreacht Uisce

Waterways Ireland Archive
Local Authority Waters Programme
Stories from the Waterside
Coast Monkey


Cúram na mBailiúchán & léirmhíniú oidhreachta

Forbairt ar acmhainní digiteacha chun do thionscadal & rannpháirtíocht an phobail a chur chun cinn.

Conas podchraoladh a chruthú: Peter Baxter Ceacht teagaisc do pháistí bunscoile agus do dhaoine fásta ar phodchraoltaí a chruthú faoina n-oidhreacht áitiúil agus ar úsáid na teicneolaíochta atá acu sa bhaile. Is ball é Peter Baxter de Saineolaithe Oidhreachta an Phainéil Oidhreachta i Scoileanna

Ag glacadh físeáin ar d’fhón clistetreoir ar conas físeáin a ghlacadh ar d’fhón cliste ón gComhairle Deartha agus Ceardaíochta.

Eagarthóireacht a dhéanamh ar fhíseán ar fón cliste Cuid 1, Cuid 2Anois agus an físeán glactha agat, bain úsáid as na nodanna seo ón gComhairle Deartha agus Ceardaíochta chun cabhrú leat do phíosa scannánaíochta a chur in eagar Conas clár rannpháirtíochta pobail a chruthú le linn oibríochtaí ar fhoirgnimh thraidisiúnta. Na nodanna is fearr ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí chun dul i bhfeidhm ar an bpobal le do thionscadal oidhreachta

Teagmhálaithe áisiúla agus tú ag lorg saineolas

Oifigeach Oidhreachta Tá Oifigigh Oidhreachta Contae fostaithe ag Údaráis Áitiúla i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Oidhreachta faoi choimirce Chlár na nOifigeach Oidhreachta. Beidh d'Oifigeach Oidhreachta Áitiúilsásta an comhairle tosaigh a thabhairt duit ar do thionscadal. Tá neart taithí acu is d’fhéadfaidís cabhrú leat acmhainní áitiúla agus náisiúnta a aithint.

Oifigigh um Chaomhnú Ailtireachta sna hÚdaráis Áitiúla Curtha le chéile i mí Feabhra 2021 - Sonraí teagmhála le haghaidh Oifigigh um Chaomhnú Ailtireachta sna hÚdaráis Áitiúil. Níl Oifigeach um Chaomhnú Ailtireachta fostaithe i ngach Údarás áitiúil.

Comhairleoir Caomhnaithe a fháil le haghaidh do thionscadal oidhreachta tógtha Comhairleoir Caomhnaithe a fháil le haghaidh do thionscadal foirgneamh/struchtúr

Conraitheoirí tógála caomhnaithe

Irish Georgian Society Traditional Building Skills Register
Register of Heritage Contractors

Institute of Archaeologists of Ireland
Institute of Conservation and Restorers Ireland (ICRI)

Painéal Speisialtóirí Oidhreachta an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna

National Parks and Wildlife Service
Sonraí teagmhála an maor fhiadhúlra áitiúla

Chartered Institute of Environmental & Ecological Managers (CIEEM)

Birdwatch Ireland

Bat Conservation Ireland/

Vincent Wildlife Trust

Butterfly Conservation Ireland

Local Authority Waters Programme- Community Water Officers