An Obair a Dhéanaimid

Comhairle, maoiniú, agus oideachas a chur ar fáil, feasacht a ardú, oibriú le pobail áitiúla agus tacú leis an earnáil oidhreachta. 

Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta mar chomhlacht reachtúil faoin Acht Oidhreachta, 1995, chun “beartais agus tosaíochtaí a mholadh d’fhonn oidhreacht na hÉireann a aithint, a chosaint agus cur léi “ agus “suim, oideachas, eolas agus bród a chothú ina taobh, agus tuiscint agus taitneamh a éascú i leith na hoidhreachta náisiúnta.” 

Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta i gcomhar le pobail áitiúla, údaráis áitiúla, grúpaí deonacha, ranna rialtais, gníomhaireachtaí agus institiúidí cultúrtha éagsúla, ar thionscnaimh a dhíríonn aird an phobail ar thábhacht na hoidhreachta ó lá go lá agus ar an tábhacht atá léi don gheilleagar, go háitiúil agus ar fud na tíre. 

Creideann an Chomhairle go gcuireann an oidhreacht go mór lenár bhfolláine agus lena bhfuil amach romhainn mar shochaí, agus tá an fhís sin lárnach san obair go léir a dhéanaimid chun an oidhreacht a bhainistiú agus a chosaint agus deis a thabhairt don phobal tairbhe a bhaint aisti. Is comhlacht poiblí sinn atá ag obair ar mhaithe leis an bpobal. Is é is cás linn faoi láthair ná tacú le poist, oideachas agus turasóireacht i réimse na hoidhreachta i bpobail áitiúla. Féachaimid leis an méid sin a bhaint amach trí shainchomhairle, maoiniú, cláir oideachais agus abhcóidíocht a chur ar fáil. 

Cuirimid comhairle ar fáil

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta comhairle ar fáil don rialtas maidir le ceisteanna oidhreachta, ina measc ceisteanna a bhaineann le hinmharthanacht, bainistiú tírdhreacha, modhanna feirmeoireachta trína léirítear meas ar an dúlra, foraoiseacht agus athrú na haeráide. 

Cuirimid maoiniú ar fáil

Cuireann an Chomhairle Oidhreachta 80% dá bhuiséad bliantúil go leataobh le haghaidh réimse tionscadal a thagann faoi scáth na Scéime Deontas um Bainistiú Oidhreachta. Músclaítear suim an phobail san oidhreacht de bharr na dtionscadal seo; cuireann siad eolas ar an oidhreacht agus baineann taitneamh aisti dá réir. 

Cuirimid cláir oideachais ar fáil

Tá an t-oideachas i gcroílár chlár oibre na Comhairle Oidhreachta. Tá ról an-tábhachtach ag an Scéim um Oidhreacht i Scoileanna maidir le suim agus rannpháirtíocht daoine a mhúscailt ón uair atá siad an-óg. 

Tacaímid le réimse leathan clár san fhorbairt ghairmiúil a chumhdaíonn an tírdhreach, músaeim, seandálaíocht agus scileanna traidisiúnta.

Ardaímid feasacht

Trínár gcuid foilseachán, bolscaireachta, agus meán sóisialta, mar aon leis an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, dírímid ar theagmháil a dhéanamh le daoine den uile chineál, iad a chur ar an eolas faoi chúrsaí oidhreachta caidreamh a dhéanamh leo, agus fiú údar siamsaíochta a thabhairt dóibh. Is maith a thuigimid gur gá fiúntas agus áilleacht na hoidhreachta a mheabhrú do dhaoine nuair atá a n-aird dírithe ar an oiread rudaí eile.  

Oibrímid le pobail áitiúla 

Cuid lárnach d’fhís na Comhairle ná go mbeadh an pobal páirteach san obair a bhaineann leis an oidhreacht náisiúnta. Féachaimid, dá réir sin, le tacú le poist, oideachas agus turasóireacht i réimse na hoidhreachta i bpobail áitiúla, turais den scoth a thabhairt agus sárchleachtais a chur i bhfeidhm maidir le hacmhainní oidhreachta na tíre a bhainistiú. 

Ó bunaíodh sinn i 1995, tá bonneagar agus líonraí oidhreachta curtha i bhfearas againn le go mbeadh pobail in ann páirt a ghlacadh san obair a bhaineann le forbairt agus caomhnú na hoidhreachta ina gceantair féin agus freagracht a ghlacadh as. Tá éirithe linn de bharr gur oibríomar i bpáirt le húdaráis áitiúla agus le gníomhaireachta reachtúla. Is éard a bhí mar thoradh ar thionscadail dá leithéid ná Sraith Straitéisí maidir le Dearadh Sráidbhailte faoi Stiúir an Phobail, Clár na nOifigeach Oidhreachta, agus scata mór tionscadal a gabhadh de láimh faoin Scéim Deontas um Bainistiú Oidhreachta.

Tacaímid leis an earnáil oidhreachta

Maidir leis na tionscadail nó na tionscnaimh a mhaoinímid, a nglacaimid páirt iontu nó a dtacaímid leo ar bhealaí eile, téitear ina mun de réir na gcleachtas is fearr atá ann maidir le caomhnú. Is crann taca iad do líonra mór gairmithe ardoilte i réimse na hoidhreachta, ina measc caomhnóirí, tuíodóirí, tógálaithe, éiceolaithe, seandálaithe, ailtirí caomhnaithe agus coimeádaithe músaeim.

Cuireann ár gcuid oibre le hobair comhlachtaí stáit oidhreachta eile atá freagrach as aire a thabhairt do mhaoin ar leis an stát í agus as ceantair chaomhnaithe a shannadh.