An Obair a Dhéanaimid

Bunaithe faoin Acht Oidhreachta 1995, is comhlacht poiblí í an Chomhairle Oidhreachta a bhfuil sé mar mhisean aici tuiscint leathan a fhorbairt ar an gcion ríthábhachtach a chuireann ár n-oidhreacht lenár leas sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíoch.

Tá ár n-oidhreacht timpeall orainn go léir. Áiríonn sé ár dtírdhreacha, ár dtuath, ár n-aibhneacha agus ár lochanna, ár láithreáin seandálaíochta, ár bhfoirgnimh, ár stair, ár mbéaloideas, ár dteanga agus ár nósanna. Is é an rud a dhéanann ár n-áiteanna speisialta. Tugann oidhreacht a féiniúlacht, a charachtar, a sainiúlacht d'áit. Agus muid ag pleanáil dár dtodhchaí féin, ní mór dúinn pleanáil a dhéanamh freisin do thodhchaí ár n-oidhreachta. Cinnteoidh pleanáil ciallmhar go gcuirfear na gnéithe is fearr den oidhreacht seo — iad siúd a fheabhsaíonn ár bpobail agus a shaibhríonn ár saol — ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Agus é sin á dhéanamh againn, cinnteoimid freisin gur áiteanna maithe iad ár gceantair agus ár bpobail áitiúla le maireachtáil agus le hoibriú iontu.

Tá freagracht ar leith ar an gComhairle Oidhreachta suim, oideachas, eolas agus mórtas san oidhreacht náisiúnta a chur chun cinn. Ina plean straitéiseach reatha "Oidhreacht i gCroílár", tá a bunphrionsabail agus spriocanna leagtha amach ag an gComhairle Oidhreachta.

An Obair a Dhéanaimid

Tugaimid comhairle

Molann an Chomhairle Oidhreachta comhairle beartais don rialtas maidir le saincheisteanna oidhreachta, lena n-áirítear inbhuanaitheacht, bainistíocht tírdhreacha, feirmeoireacht le meas ar an dúlra,foraoiseacht agus athrú aeráide.

Cuirimid eolas ar fáil

Bíonn an t-oideachas i gcroílár chlár oibre na Comhairle Oidhreachta i gcónaí. Tá ról lárnach ag ár scéim ‘Oidhreacht sna Scoileanna’, go háirithe, maidir le spéis agus rannpháirtíocht ag an mbunleibhéal a spreagadh. Tacaímid freisin le réimse leathan clár forbartha gairmiúla a phléann le tírdhreach, pleanáil, músaeim, seandálaíocht, cumarsáid agus scileanna traidisiúnta.

Ardaímid feasacht

Lenár bhfoilseacháin, promóisin, na meáin shóisialta agus an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, a bhfuil an-rath uirthi, déanaimid iarracht teagmháil a dhéanamh le lucht spéise atá éagsúil ó thaobh an chultúir de, eolas a thabhairt dó agus cumarsáid a dhéanamh leis ar bhealach spraíúil. Tuigimid go rímhaith an gá atá le luach agus áilleacht na hoidhreachta a chur i gcuimhne do dhaoine le linn ama ina mbíonn an oiread sin fadhbanna agus imeachtaí eile ag tarraingt a gcuid airde.

Oibrímid le Pobail Áitiúla

Tá rannpháirtíocht an phobail i gcroílár fhís na Comhairle Oidhreachta don oidhreacht náisiúnta. Tacaíonn ár gcuid oibre le pobail áitiúla le poist, oideachas agus turasóireacht oidhreachta inár gceantair áitiúla, ag cur eispéireas saibhir turasóireachta ar fáil, chomh maith le cleachtas den scoth maidir le haire a thabhairt do shócmhainní luachmhara oidhreachta ár dtíre.

Ó bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta i 1995, tá bonneagar agus líonraí oidhreachta cruthaithe againn chun a chur ar chumas pobal páirt a ghlacadh i bhforbairt agus i gcaomhnú oidhreacht a gceantar agus freagracht a ghlacadh aisti. Éiríonn linn mar gheall ar an gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla agus le gníomhaireachtaí reachtúla. I measc na dtionscadal sin tá Clár Oiliúna um Scrúdú Comhoibritheach Sláinte ar Lár an Bhaile, Clár na nOifigeach Oidhreachta agus réimse leathan tionscadal ar tugadh fúthu faoin Scéim Deontas um Bainistiú Oidhreachta.

Oibrímid le comhpháirtithe

Oibríonn an Chomhairle Oidhreachta le comhpháirtithe, go háirithe ag an leibhéal áitiúil, chun feasacht ar ár n-oidhreacht náisiúnta a mhéadú agus chun aird a tharraingt ar a thábhachtaí atá sí do bheartas poiblí agus don saol laethúil.

Is é an rud is tábhachtaí ná ár gcaidreamh leanúnach le húdaráis áitiúla ar fud na tíre. Tá sé mar phríomhchuspóir ag an gComhairle Oidhreachta cuidiú le saineolas agus acmhainní a fhorbairt ag an leibhéal áitiúil ó bunaíodh í i 1995. Is minic gurb iad bainistíocht agus freagracht na hoidhreachta ag an leibhéal áitiúil na bealaí is fearr chun a chinntiú go dtugtar aire fhadtéarmach di agus chun an úsáid inbhuanaithe a chinntiú chomh maith.

Tá sainchúram náisiúnta casta ag an gComhairle Oidhreachta ar fud na hoidhreachta nádúrtha, cultúrtha agus tógtha a chuireann iachall orainn a bheith ag brath ar chomhoibriú le daoine eile chun chomh-aidhmeanna a bhaint amach le chéile. Ina theannta sin, cuireann an Chomhairle Oidhreachta maoiniú lárnach ar fáil do roinnt comhlachtaí chun tacú le riachtanais na hearnála agus chun cabhrú le haidhmeanna comhroinnte a bhaint amach. Faigh tuilleadh eolais:

Tacaímid leis an earnáil oidhreachta

Déantar na tionscadail agus na tionscnaimh a mhaoinímid, a nglacaimid páirt iontu nó a dtacaímid leo ar bhealaí éagsúla ar aon dul leis an dea-chleachtas caomhnaithe. Cabhraíonn siad le tacaíocht a thabhairt do líonra leathan gairmithe oidhreachta ard-oilte agus é a chothabháil, lena n-áirítear caomhnóirí, tuíodóirí, tógálaithe, éiceolaithe, seandálaithe, ailtirí caomhnaithe agus coimeádaithe músaeim.

Cuireann ár gcuid oibre le hobair comhlachtaí oidhreachta stáit eile ag a bhfuil príomh-fhreagracht as cúram a thabhairt do mhaoin faoi úinéireacht an stáit agus as limistéir faoi chosaint a ainmniú.