Comhairle ar pholasaí agus ar aighneachtaí

Is liosta de samplaí iad na rudaí seo a leanas ina raibh comhairle ar pholasaí na Comhairle Oidhreachta in úsáid chun cabhrú leis an rialtas ina cheapadh polasaithe ar réimse leathan d’ábhair.

2021

Section 28 Strategic Environmental Assessment (SEA)-Guidelines for Regional Assemblies and Local Authorities

Submission on the draft Section 28 Development Plans – Guidelines for Local Authorities- October 2021

Submission on the emerging Sligo County Development Plan 2023-2029

Proposed Celtic Interconnector Project – EirGrid and RTE (France)

Submission on the emerging Dun Laoghaire Rathdown County Development Plan 2022-2028

Submission on the emerging Dublin City Development Plan 2022-2028

Phoenix Park – Transport & Mobility Options Study

Submission on the Tipperary County Development Plan 2022-2028 key issues paper

Proposed St Kevin's SHD, Cork City

2020

Heritage Council submission on proposed development in Greenore, Co Louth to Louth County Council

Heritage Council submission on proposed development in Athenry, Co Galway to Galway County Council

Heritage Council submission on proposed development near Vinegar Hill, Co Wexford to Wexford County Council

Heritage Council submission on Westmeath County Development Plan to Westmeath County Council

Heritage Council Submission ‘Places for People’: Ireland’s National Policy on Architecture from 2020’

Submission on the Tipperary County Development Plan 2021-2028

Conducting Reviews Of Planning Performance – Stakeholder Consultation

2019

Submission to Louth County Council on the Louth County Development Plan by by The Heritage Council and Project Partners of the Dundalk Collaborative Town Centre Health Check Project- Dundalk BID, Dundalk Chamber, Dundalk Credit Union, Louth County Council and Dundalk IT

2017

Submission to the National Planning Framework PDF 2MB

Submission to the National Planning Framework PDF 2MB
Appendix: Seascapes and Seascapes Assessment- A Review of International Policy PDF 1MB

Polasaí & Tograí 2012-2016

Cóipeanna ar fáil ach ar iarradh trí ríomhphost chuig mail@heritagecouncil.ie

 • Nollaig 2016 Aighneacht mar chuid den ghrúpa sainchomhairleach ar an gCreat Náisiúnta Pleanála
 • Bealtaine/Meitheamh 2016 Aighneacht ar ‘An ról agus oibríochtaí na Comhairle Oidhreachta agus cur i bhfeidhm cláir ar son Rialtais Comhpháirtíochta’
 • Bealtaine 2016 Aighneacht ar Ionstraimí Reachtúla (I.R) do Dhréacht-Rialacháin an AE (Creat do Phleanáil Spásúlachta Mhuirí), 2016 (féach S.I. Uimh. 352 de 2016);
 • Eanáir 2016 Aighneacht ar an Láithreán Oidhreachta Domhanda Sceilig Mhichíl, Co Chiarraí.
 • Samhain 2015 Tograí Polasaithe do Bhailte na hÉireann
 • Samhain 2015 Aighneacht ar DoECLG ar athbhreithniú An Bord Pleanála
 • Deireadh Fómhair 2015 Aighneacht ar an nGíomhaíocht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) ar Threoirlínte Athbhreithnithe ar an eolas le bheith san áireamh i Ráitis Tionchair Timpeallachta agus Nótaí Comhairle chun Ráitis Tionchair Timpeallachta a ullmhú
 • Deireadh Fómhair 2015 Aighneacht chuig DoECLG maidir le athbhreithniú ar Comhlachtaí Forordaithe
 • Deireadh Fómhair 2015 Aighneacht ar Pholasaí Cultúrtha d’Éireann
 • Meán Fómhair 2015 Aighneacht chuig An Bord Pleanála i dtaobh forbairt mholta i bhFiodh Ard, Co Thiobraid Árann
 • Iúil 2015 Aighneacht ar Chomhairle Chontae Fhine Gall maidir le hathbhreithniú plean forbartha chontae (PFC)
 • Iúil 2015 Aighneacht ar Oscailte - Clár sonraí ar Oidhreacht Cultúrtha na hÉireann
 • Meitheamh 2015 Togra le haghaidh Clár Náisiúnta um Chlúdach Talún agus Léarscáiliú Gnáthóg
 • Aibreán 2015 Aighneacht ar phlean bainistíochta an láithreán oidhreachta domhanda Brú na Bóinne
 • Márta 2015 Aighneacht ar Straitéis Eolaíocht Teicneolaíocht & Nuálaíocht an Rialtais, An Roinn Fiontar, Fostaíocht agus Nuálaíocht
 • Eanáir 2015 Aighneacht chuig DoECLG maidir le Bille Pleanála Uimh. 1
 • Nollaig 2014 Aighneacht ar Chomhairle Chontae Chill Mhantáin maidir le Athbhreithniú ar phlean forbartha Chontae
 • Samhain 2014 go dáta Obair ar lean le EirGrid maidir le comhairleoireacht, athbhreithniú agus eolas ar pleanáil tírdhreacha agus rannpháirtíocht an phobail sa phleanáil
 • Deireadh Fómhair 2014 Aighneacht ar Chomhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas maidir le Athbhreithniú ar phlean forbartha Chontae
 • Meán Fómhair 2014 – 2015 Aighneacht ar Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin maidir le Athbhreithniú ar phlean forbartha Chontae
 • Feabhra & Iúil 2014 Aighneacht chuig NESC maidir le Fuinneamh gaoithe in Éirinn: Rannpháirtíocht agus tacaíocht an phobail a chothú
 • Meitheamh 2014 Tráchtais ar an Measúnú Straitéiseach Comhshaoil ar an bPlean Forbartha Tuaithe 2014-2020
 • Márta 204 Aighneacht ar an DoECLG maidir le hathbhreithniú ar mhír 28 treoirlínte ar Bhainistíocht Forbartha
 • Feabhra 2014 Beartas Easpórtála Fuinnimh In-athnuaite PNA agus Creat Forbartha, An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
 • Feabhra 2014 Cleachtas seandálaíochta ar thalaimh phortaigh Bhord na Móna
 • Feabhra 2014 Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta
 • Nollaig 2013 Clár Náisiúnta Comhshaol Talmhaíochta Sprioc-bhunaithe
 • Nollaig 2013 Leasú fioscach ar Chaomhnú Oidhreacht Thógtha
 • Nollaig 2013 Fómhair 2020
 • Nollaig 2013 Aighneacht Comhairleoireachta ar Pholasaí Turasóireachta - Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt
 • Nollaig 2013 Aighneacht ar chreat athnuachana chuig ghrúdlann mhainistir Naomh Fhraincis
 • Márta 2013 Aighneacht ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar dhréacht-oibríocht
 • Samhain 2013 Plean ar Chiste Forbartha Réigiúnach Eorpach
 • Samhain 2013 Aighneacht go Comhairle Chontae Chill Chainnigh ar Shéipéal agus Reilig Naomh Mhuire
 • Deireadh Fómhair 2013 Aighneacht ar Feirmeoireacht le Meas ar an Dúlra & Plean Forbartha Tuaithe
 • Deireadh Fómhair 2013 Aighneacht ar Chomhdháil Aarhus UNECE
 • Deireadh Fómhair 2013 Polasaí ar Láithreáin Oidhreachta in Éirinn
 • Iúil - Nollaig 2013 Feirmeacha gaoithe, fuinneamh in-athnuaite agus Oidhreacht Náisiúnta lena n-airítear aighneacht ar Thionól Thuaisceart Éireann - Fiosrúchán an Choiste Comhshaoil ar Fhuinneamh Gaoithe
 • Iúil 2013 Straitéis Tírdhreacha Náisiúnta
 • Meitheamh 2013 Clár mapála clúdach talún agus gnáthóige
 • Meitheamh 2013 Aighneacht ar Shéadchomhartha Náisiúnta ar Shráid an Mhúraigh, Baile Átha Cliath 1
 • Feabhra 2013 Tréithriú Tírdhreacha Stairiúla
 • Nollaig 2012 - Feabhra 2013 An Comhbheartas Talmhaíochta/Plean Forbartha Tuaithe/Feirmeoireacht le Meas ar an Dúlra
 • Deireadh Fómhair 2012 Taighde Coillte/na Comhairle Oidhreachta ar Luachanna Oidhreachta
 • Márta 2012 Aighneacht ar Phlean Mara Comhtháite, Roinn an Taoisigh
 • Feabhra 2012 Measúnú Eacnamaíoch ar an dtuairisc Timpeallachta Stairiúil
 • Meán Fómhair 2012 Bunús deartha faoi stiúir an phobail
 • Feabhra 2012 ‘Creat ar Fhorbairt Inbhuanaithe d’Éirinn’