Bí páirteach

Tá ról tábhachtach agat i gcosaint agus caomhnú ár n-oidhreacht éagsúil agus luachmhar. D’fhéadfá ról mór a ghlacadh i gcosaint agus caomhnú ár n-oidhreacht stairiúil agus nádúrtha, ó thaifead a dhéanamh ar na feithidí i do ghairdín go séadchomhartha áitiúil a thógáil.

Roghnaigh d’ábhar spéise, táimid sásta tacaíocht agus comhairle a thabhairt. Bí i do oibrí deonach agus bíodh tionchar agat ar na hábhair seo. Seo cúpla slí éagsúil le bheith páirteach.

Freastal ar imeacht

Is iomaí agus is éagsúil na himeachtaí a dhéanann ceiliúradh ar ár n-oidhreacht tógtha, nádúrtha agus sóisialta agus lena bhfuil deiseanna foghlaim, dul i mbun feachtais, ceiliúradh a dhéanamh, tacú agus súgradh ann. Le haghaidh imeacht gar duit (nó i bhfad uait) féach ar:

Tabhair cuairt ar shuíomh

Bíodh sé mar aidhm agat cuairt a thabhairt ar láithreán oidhreachta áitiúil gach seachtain nó mí!

Is iomaí láithreán i do cheantar áitiúil a mbaineann tábhacht nádúrtha, ailtireachta agus seandálaíochta leo, a thugann deis duit foghlaim conas a chaith do shinsir a saol, conas a d’oibrigh siad agus conas a raibh spraoi acu.

Is pointe tosaigh maithe iadTochailtí Suntasacha Neamhfhoilsithe na hÉireann , Clár Náisiúnta um Thaighde Seandálaíochta Náisiúnta (INSTAR) agus Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta chun séadchomharthaí áitiúla agus oidhreacht seandálaíochta a aithint.

Más maith leat eachtraíocht... cad faoi dul ar saoire oidhreachta? Caith tréimhse mar a rinne do shinsir. Fan i dteach solais, i lóiste geata nó gaiséabó. Tabhair cuairt ar Shlí an Atlantaigh Fhiáinan Oirthear Ársa. Is iomaí gníomhaíochtaí eachtraíochta atá ann do gach aon saghas duine.

Déan taifead ar an áilleacht atá thart timpeall ort

Cabhraigh le caomhnú an dúlra trí bhreathnú agus taifeadadh a dhéanamh ar an bhfiadhúlra a fheiceann tú i do ghairdín nó nuair a bhíonn tú amuigh faoin aer. Tuairiscigh do thorthaí leis anLárionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachtale bheith mar phríomhfhoinse i dtaifead ár n-oidhreachta nádúrtha.

Bí i do bhall

Bí i do bhall de chlub, ar líne nó go fisiciúil, agus foghlaim mar chuid den ghrúpa. Bíonn páirt ag cumainn staire agus seandálaíochta, ceoil, teanga agus siúil agus fóraim ar líne i bhforbairt smaointe agus ardú feasachta.

Bí níos réamhghníomhaí arís trí d’eolas a roinnt le do scoil nó le do phobal, trí turas nó caint a eagrú le saineolaí ónár bpainéalHeritage in Schools nó trí pháirt a ghlacadh sa chlár ‘An Taisce’.

Tosaigh tionscadal oidhreachta

Is féidir oidhreacht áitiúil a chaomhnú trí chrann a chur nó tríaire a thabhairt do séadchomhartha atá ligthe i léig. Roghnaigh ábhar a bhfuil suim agat ann, ar nós gné seandálaíochta nó geolaíochta nó imeacht mór stairiúil agus cuir do chairde agus do mhuintir na rannpháirt. D’fhéadfá an comharsanacht ar fad a thabhairt le chéile trí gairdín pobail nó cosáin a chruthú.

Bí i d’ionadaí

Bí i d’ionadaí ar son na hoidhreachta Cuir aithne ar do theachtaí dála áitiúla agus déan canbhasáil ar a thacaíocht ar thionscadail oidhreachta áitiúla. Abair le do comhairleoirí agus Teachtaí Dála gur rud luachmhar é duit an oidhreacht agus go bhfuil tú ag súil lena dtacaíocht. Eagraigh cruinnithe poiblí agus tabhair cuireadh dóibh.

Déan obair dheonach, tacaigh nó deonaigh

Tá iarrachtaí pobail áitiúla ag braith ar dhaoine cosúil leatsa chun an chuid is mó dá n-obair a chur i gcríoch. Is féidir leat ranníocaíocht luachmhar a dhéanamh trí beagán de d’am a thairiscint. Cuireann rudaí beaga le do phobal áitiúil, ar nós siopaí áitiúla a roghnú chun do chuid siopadóireachta laethúil a dhéanamh. Sínigh suas le agus deonaigh airgead go eagraíochtaí ar nósIrish Seed SaversAn Taisce chun cabhrú leo lena gcuid oibre oidhreachta.

Do thionscadal a mhaoiniú

Féadfaidh sé a bheith costasach tionscadal oidhreachta a chur ar bun ag brath ar a chúinsí agus ar a scála. Tugannscéim deontais na Comhairle Oidhreachtatacaíocht chistithe do thionscadail faoi leith a bhaineann le séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, raiceanna, geolaíocht, gairdíní agus páirceanna oidhreachta agus uiscebhealaí intíre. Beidh d’oifigeach oidhreachta áitiúilsásta treoir a thabhairt duit agus acmhainní áisiúla do’d thionscadal a mholadh.