Doiciméid Chorparáideacha

Féach ar agus íoslódáil ár ndoiciméid chorparáideacha anseo.

Comhaontú Seachadta Feidhmíochta & Comhaontú Maoirseachta

Performance Delivery Agreement
Oversight Agreement

Plean Straitéiseach

Tógann Pleananna Straitéiseacha na Comhairle Oidhreachta ar a bhfuil bainte amach ag an gComhairle ó bunaíodh í i 1995.

Leagann na pleananna síos fís chorparáideach na Comhairle do na 4 bliana atá le teacht agus leagann siad amach bealach soiléir d'obair na heagraíochta amach anseo.

Oidhreacht i Lár Báire: Stráitéis na Comhairle Oidhreachta 2018-2022

Pleananna Straitéiseacha na Comhairle Oidhreachta roimhe seo

Beartais a bhaineann le Bord na Comhairle Oidhreachta

Miontuairiscí Chruinnithe Bhord na Comhairle Oidhreachta

Cairt Chustaiméirí, Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí & Cód Iompair don Fhoireann agus do Chomhaltaí an Bhoird

Tá an Chomhairle Oidhreachta tiomanta do sheirbhís éifeachtach cúirtéiseach a sholáthar dár gcliaint go léir. Leagann ár gcairt custaiméirí amach go soiléir an cineál seirbhíse ar féidir leat a bheith ag súil leis ón gComhairle Oidhreachta. Déanfar monatóireacht ar ár gcloí leis na caighdeáin seo agus déanfaimid ár ndícheall i gcónaí feabhas a chur ar ár seirbhísí le himeacht ama.

Plean Corparáideach Soláthair

Beartas Coinbhleachtaí Leasa

Beartas Bainistíochta Riosca

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)

Beartas Frithchalaoise

Beartas um Chosaint Leanaí

Déileálann an doiciméad beartais seo le haithint, tuairisciú agus bainistiú imní faoi shábháilteacht leanaí agus cabhróidh sé le haon duine a oibríonn ar son na Comhairle agus aird chuí á tabhairt ar chearta agus leasanna leanaí.

Cosaint Sonraí

Scéim Foilsithe um Shaoráil Faisnéise

Éilíonn Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar an gComhairle Oidhreachta scéim foilseacháin a ullmhú agus a fhoilsiú maidir le foilsiú faisnéise ag an gComhairle.

Cuspóir na Scéime

Tá an scéim deartha chun soláthar faisnéise a éascú chomh fada agus is féidir, seachas faisnéis atá díolmhaithe faoin Acht. Éilíonn alt 8(5) den Acht go dtabharfaidh an Chomhairle aird ar leas an phobail sna nithe seo a leanas agus scéim foilsithe á hullmhú, á hathbhreithniú agus á hathbhreithniú aici

A. Rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh an chomhlachta FOI;
B. Foilsiú cúiseanna le cinntí a rinne an comhlacht FOI; agus
C. Faisnéis atá ábhartha nó inspéise don phobal i gcoitinne a fhoilsiú maidir lena ghníomhaíochtaí agus lena fheidhmeanna i gcoitinne.

Formáid na Scéime agus Rochtain uirthi

Tá scéim na Comhairle Oidhreachta gréasán-bhunaithe agus roinnte sna catagóirí seo a leanas:

A Eolas faoin gComhairle Oidhreachta
B Seirbhísí a Sholáthraíodh nó a Soláthrófar don Phobal
C Próiseas Cinnteoireachta do Mholtaí Móra Beartais
D Faisnéis Airgeadais
E Soláthar
F Loga Nochta FOI agus Faisnéis Eile atá le Foilsiú go Gnách

Cliceáil le do thoil ar an nasc cuí chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcatagóir sin.

Mura féidir an t-eolas atá uait a fháil anseo, déan teagmháil linn le do thoil ag mail@heritagecouncil.ie

Nochtaí FOI

Loga Nochta FOI 2021

Beartas Fáilteachais & Bronntanais

Íocaíocht Soláthraí

Beartas na Comhairle Oidhreachta maidir le híocaíocht sonrasc le soláthraithe ar earraí agus seirbhísí.

Tuarascálacha um Íoc Pras

Tuarascálacha de bhun Chinneadh an Rialtais S29296 de 2 agus 8 Márta 2011 ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta don Chomhairle Oidhreachta.

Orduithe íocaíochta nó orduithe ceannaigh os cionn €20,000

2020

Payments Purchase Orders Over 20K