Ag léamh do Tírdhreacha Áitiúil: Na Bunscileanna

Feature /

Cabhraíonn ‘Ag léamh do thírdhreach áitiúil - Bunscileanna Iniúchadh Oidhreachta do ghrúpaí pobail áitiúla’ agus an cúrsa ábhartha ar líne ‘Ag Léamh do Thírdhreach Áitiúil daoine ó chúlraí éagsúla a uasoiliúnt in oiread gnéithe dá n-oidhreacht áitiúil agus is féidir. Cuirfidh sé seo ar a gcumas tuilleadh taighde agus tionscadail a dhéanamh ina gceantar áitiúil féin agus é seo a dhéanamh de réir an chleachtais is fearr agus é a chur ar fáil don oiread daoine agus is féidir.

Ó 2004 i leith, tá Comhairle Contae na Gaillimhe ag obair leis an gcomhairleoir Zena Hoctor agus le pobail áitiúla in áiteanna éagsúla i gcontae na Gaillimhe i bhforbairt agus i seachadadh cúrsaí oiliúna Iniúchadh Oidhreachta Ceantair Áitiúil agus feidhmiú praiticiúil. Cuireann siad na scileanna ar fáil do na rannpháirtithe chun a n-acmhainní oidhreachta áitiúla a aithint, a bhainistiú, a chosaint agus a chur chun cinn. Is é aidhm na n-iniúchtaí oiliúna agus feidhmeacha oidhreachta ná feasacht, eolas, tuiscint agus mórtas a chruthú ar na sócmhainní saibhre oidhreachta atá thart orainn agus ar an gcaoi a gcuireann siad le carachtar, cultúr agus geilleagar an cheantair.

Is éard atá sa chúrsa oiliúna, a chuirtear ar fáil i mbliana trí Zoom, ná sraith modúl a sheachadtar trí léachtaí, taighde grúpa cás-staidéir, plé agus turais allamuigh chuig láithreacha inspéise laistigh den cheantar áitiúil ina gcuirtear an cúrsa ar fáil. Clúdaíonn na modúil geolaíocht, geomoirfeolaíocht, léamh léarscáileanna, bithéagsúlacht, seandálaíocht, ailtireacht, seandálaíocht thionsclaíoch, lonnaíocht, cumarsáid, caomhnú agus léirmhíniú oidhreachta. Déantar meantóireacht ar gach rannpháirtí ansin i gcnuasach de thionscadal gairid ar a rogha gné den oidhreacht áitiúil. Taispeántar na torthaí ag imeacht taispeántais poiblí deireadh cúrsa.