Cad is oidhreacht ann?

Is ionann ár n-oidhreacht agus an méid atá fágtha le huacht againn – an méid atá tugtha uathu acu siúd a mhair romhainn, an méid is cás linn san am i láthair agus an méid a thograímid a chaomhnú do na glúine atá le teacht.

Is ionann ár n-oidhreacht agus an méid atá fágtha le huacht againn – an méid atá tugtha uathu acu siúd a mhair romhainn, an méid is cás linn san am i láthair agus an méid a thograímid a chaomhnú do na glúine atá le teacht.

Tá trí pháirt ag roinnt lenár n-oidhreacht:

Foinsí inláimhsithe – láithreacha staire, foirgnimh, séadchomharthaí, déantáin agus cartlanna músaem.

Foinsí nádúrtha – uiscebhealaí, tírdhreacha, coillte, portaigh, talamh ard, fiadhúlra, feithidí, plandaí, crainn, éin agus ainmhithe. 

Foinsí doláimhsithe – nósanna, cluichí, ceol, rince, béaloideas, ceirdeanna agus eolas.

Tuigimid go bhfuil go leor i bpáirt againn lena chéile nuair a fhéachaimid ar na foinsí oidhreachta thuas agus ar na miotais agus na traidisiúin a bhaineann leo. Fágann siad gur féidir linn cumarsáid dhomhain a dhéanamh lena chéile agus sinn féin a chur in iúl don saol mór. 

Cén fáth a bhfuil an oidhreacht tábhachtach?

Is cuid dár bhféiniúlacht í an oidhreacht agus is cuid de mhúnlú na féiniúlachta sin í. Tuigeann daoine eile cé na rudaí is tábhachtach agus is fiúntach linn nuair a chuirimid sinn féin in iúl trí bhíthin na hoidhreachta seo.

Tugann ár n-oidhreacht spléachadh dúinn ar an am a caitheadh agus cé mar a tháinig éabhlóid ar an tsochaí. Cabhraíonn sí linn ár stair agus ár dtraidisiúin a scrúdú agus tuiscint a fháil orainn féin.

Cuid lárnach dár gcultúr an oidhreacht agus tá ról tábhachtach aici maidir leis an bpolaitíocht, an tsochaí, an gnó agus fealsúnacht an duine. Múnlaíonn sí agus spreagann sí díospóireacht agus beartais phoiblí go díreach agus go hindíreach.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach ár n-oidhreacht a chaomhnú?

Is féidir go mbeadh i bhfad níos mó i gceist le tionscadal áitiúil oidhreachta ná díreach déantáin a chaomhnú agus a chosaint.

Cuid thábhachtach d’obair na Comhairle Oidhreachta ná pobail áitiúla a ghríosadh chun freagracht a ghlacadh as a n-oidhreacht féin agus páirt a ghlacadh sa phróiseas a bhaineann le forbairt agus caomhnú na hoidhreachta sin.

Is féidir go mbeadh mar thoradh ar thionscadail oidhreachta áitiúla go n-athbheofaí ceantair atá ligthe i ndearmad agus go mbeadh deis ag daoine áitiúla eolas agus tuiscint a fháil ar a n-oidhreacht an athuair. 

Fágann tionscadail dá leithéid go mbíonn an-bhród ag muintir na háite as a gceantar féin nuair a ghlacann siad páirt iontu agus go mbaineann siad taitneamh astu!

Rud eile atá fíorthábhachtach ná go gcuirtear bonn faoi fhorbairt eacnamaíochta áitiúil agus faoi inniúlacht sa turasóireacht, sa talmhaíocht, sa tsiamsaíocht, san oideachas agus sa ghnó go ginearálta nuair a chothaítear an oidhreacht agus nuair a chuirtear léi.

Turasóireacht

Tá cáil ar oidhreacht na hÉireann ar fud an domhain mhóir. Is í croílár thionscal na turasóireachta í agus meallann sí cuairteoirí anall as tíortha eile agus tugann airgead mór isteach i gceantair áitiúla.

Tá borradh i gcónaí faoin turasóireacht chultúrtha agus faoi laethanta saoire gníomhaíochta a bhíonn ag daoine faoin tuath agus ar thírdhreach nádúrtha na tíre agus is iad seo na réimsí is mó rath in earnáil na turasóireachta.

Talmhaíocht 

Is féidir linn earraí talmhaíochta ar ardchaighdeán a tháirgeadh toisc a fheabhas atá ár n-oidhreacht nádúrtha. Braithimid ar éiceachórais shláintiúla le haghaidh beathú, bia maith, aer glan agus uisce úr.  

Tá an oidhreacht leochaileach. Cuireann sí go mór le saol agus le taitneamh an duine. Saibhríonn sí ár mbeatha agus cuidíonn sí linn tuiscint a fháil orainn féin. Mar sin féin, is gá í a chosaint agus a fhorbairt i gcónaí.

Tá sé ríthábhachtach go dtuigfeadh an rialtas tábhacht ár n-oidhreachta agus go mbeadh an méid sin le feiceáil sna struchtúir leasaithe a leagann siad síos agus sa mhaoiniú a chuireann siad ar fáil.

Cinnteoidh sé sin go gcuirfear an chuid is fearr dár n-oidhreacht ar aghaidh go dtí ár bpáistí agus ar aghaidh chuig a bpáistísean arís.

Is féidir leat a bheith rannpháirteach agus cuidiú linn!

Tochailt, foghlaim, meas, ceiliúradh, taitneamh!