Kildare

Scéim Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme

2006-ar aghaidh

Scéim bhliantúil deontas ar mhaithe le caomhnú agus deisiú foirgneamh traidisiúnta feirme agus déanmhas gaolmhar.

Scéim bhliantúil deontas ar mhaithe le caomhnú agus deisiú foirgneamh traidisiúnta feirme agus déanmhas gaolmhar.

Déanann an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara bainistiú ar scéim deontais na foirgneamh traidisiúnta feirme. Is é príomhchuspóir na scéime seo a chinntiú go bhfuil foirgnimh thraidisiúnta feirme agus struchtúir ghaolmhara eile a chuireann le carachtar an tírdhreacha agus a bhfuil luach suntasach oidhreachta acu, a chaomhnú le haghaidh úsáid ghníomhach talmhaíochta.

Choimisiúnaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara athbhreithniú den scéim le deanaí . Is feidir an tuairisc a leamh anseo:

Athbhreithniú den Scéim

Táimid ag súil leis go n-osclóimid scéim deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2023 le haghaidh iarratas i mí Eanáir/Feabhra 2023, faoi réir cistiú a fháil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Nuashonróimid an rannán seo den suíomh Gréasáin a luaithe a gheofar deimhniú maidir le cistiú.

Cé a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh chuig an scéim seo sa bhliain 2023?

Roimhe seo, ní raibh ach feirmeoirí a bhí ceadaithe faoin Scéim Ghlas Ísealcharbóin Agra-Chomhshaoil (GLAS) incháilithe chun iarratas a dhéanamh. Táthar ag súil leis go mbeidh an scéim ar oscailt sa bhliain 2023 do rannpháirtithe in GLAS agus do rannpháirtithe i scéimeanna eile a chistítear faoin gClár Forbartha Tuaithe nó faoi Phlean Straitéiseach an Chomhbheartais Talmhaíochta, lena n-áirítear scéimeanna agra-chomhshaoil, éiciscéimeanna, scéimeanna de chuid na Comhpháirtíochta Eorpaí um Nuálaíocht agus scéimeanna Feirmeoireachta Orgánaí. Cuirfimid tuilleadh mionsonraí faoi sin leis an rannán seo den suíomh Gréasáin tráth níos déanaí.

Méid an Deontais

Táthar ag súil leis go mbeidh suimeanna deontais sa raon idir €4,000 agus €30,000 sa bhliain 2023. Déanann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara gach íocaíocht deontais ar an scéim seo tar éis deimhniú ón gComhairle Oidhreachta. Ní bheidh dámhachtain deontais níos mó ná 75% de chostas na n-oibreacha agus beidh uasdeontas de €30,000 ar fáil.

Cad iad na hoibreacha a mhaoinítear faoin scéim seo

Tá an deontas ar fáil chun foirgnimh thraidisiúnta feirme a chaomhnú, lena n-áirítear díonta, ballaí, deisiúcháin struchtúracha, fuinneoga agus doirse.

Tá an deontas ar fáil freisin do struchtúir feirme bainteach eile lena n-áirítear dromchlaí clóis stairiúla, ballaí, piléir geata agus geataí. Tá feidhm ag príomhphrionsabal caomhantais na híosghabhála, is é sin, deisiúchán a dhéanamh chun a bhfuil mícheart a shocrú ach gan a bheith ag iarraidh an iomarca oibre a dhéanamh. Is beag an seans go dtacófar le hoibreacha athdheisithe, i dtuairim na Comhairle Oidhreachta, le cúnamh deontais. Tá an próiseas an-iomaíoch agus táthar ag súil go dtabharfar tacaíocht do 70-80 tionscadal i mbliana.

Doiciméadú Scéime

Tá sonraí doiciméadaithe na scéime do 2022 ar fáil thíos.

Scé Im Deontais Dfhoirgnimh Thraidisiú Nta Feirme Glas 2022 Treoir Iarratais

Scé Im Deontais Glas Na Bhfoirgneamh Feirme Traidisiú Nta 2022

Sourcing Conservation Consultant Advice Note

Seimineár gréasáin Scéim na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme GLAS

San fhíseán seo tugann Anna Meenan, Bainisteoir Tionscadail ar Scéim Deontas na bhFoirgneamh Feirme Traidisiúnta GLAS ag an gComhairle Oidhreachta forbhreathnú ar an scéim agus cad iad na gnéithe is gá a chur san áireamh agus d’iarratas ar líne á líonadh isteach agat.

Leideanna Scéime

D’iarr an t-alt seo in AgriLand ar Anna Meenan, bainisteoir tionscadail, scéim deontais na bhfoirgneamh feirme traidisiúnta GLAS roinnt leideanna ón mbarr a thabhairt do scéim 2022:

Tips For Your Application

Thíos tá nóta comhairle ar cheann de na ceisteanna is coitianta ar an bhfoirm iarratais.

Photograph Of The Farm Building In The Wider Surroundings

Cuardaigh tuilleadh cláir

Title

Suirbhé ar an Earnáil Oidhreachta Covid-19

I mí Aibreáin 2020, sheol an Chomhairle Oidhreachta suirbhé ar thionchar na géarchéime Covid-19 ar an earnáil oidhreachta in Éirinn.

Survey Martello

BiblioMara

Is acmhainn luachmhar an leabharliosta fairsing seo d’aon taighdeoir nó mac léinn ar chultúr agus oidhreacht chósta agus mhuirí na hÉireann. Tá BiblioMara chomh luachmhar céanna do thionscadail oidhreachta áitiúla i gceantair chósta.

Town 5

An Clár Plean Náisiúnta don Ríocht Phoiblí

Tacú le tionscadail chomhoibríocha a dhéanann measúnú ar fheidhmeanna, ar phointí díola uathúla, ar cháilíocht spásanna poiblí agus ar shainchomharthaí tíre cathartha i mbailte stairiúla d’fhonn pleananna físiúla a cheapadh agus a fhorbairt dá bhforbairt amach anseo.