Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta

Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta

Deireadh Fomhair 2019 – ar aghaidh

Tá an tírdhreach tógtha fós ag brath ar dhóthain daoine a bheith ann le scileanna traidisiúnta tógála chun an acmhainn chríochnaithe seo a chothabháil agus a mhodhnú go híogair.

Tá an tírdhreach tógtha fós ag brath ar dhóthain daoine a bheith ann le scileanna traidisiúnta tógála chun an acmhainn chríochnaithe seo a chothabháil agus a mhodhnú go híogair.

Forléargas

Meastar go bhfuil 175,000 foirgneamh fós ina seasamh in Éirinn a tógadh roimh 1919. Don Stát agus do na pobail ina bhfuil siad lonnaithe, tá luach ollmhór sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíoch ag baint leis na foirgnimh seo. Le cúram agus cothabháil chuí leanfaidh an stoc tógála seo ar fad nach mór ag dul i bhfeidhm. Mar sin féin, le go mairfidh na foirgnimh seo teastaíonn na scileanna uathu a d'fhág go bhfanfaidh siad mar thraidisiúin bheo. Is é ról an Tionscnaimh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta ná:

1.feabhas a chur ar cháilíocht agus ar chainníocht na hoiliúna i scileanna tógála traidisiúnta.
2. scileanna traidisiúnta tógála a chur chun cinn mar ghairm bheatha.
3.feasacht agus léirthuiscint ar scileanna tógála traidisiúnta a fheabhsú i measc an phobail.

Liosta imeachtaí oiliúna

Ar cheann de chuspóirí an Tionscnaimh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta tá oiliúint ardchaighdeáin a chur chun cinn ar ghnéithe éagsúla de scileanna tógála traidisiúnta atá ar siúl ar fud na hÉireann. I dtreo na gcríoch sin, fáiltímid roimh scéala faoi chúrsaí ardchaighdeáin atá á reáchtáil ag an earnáil phríobháideach, ag comhlachtaí gairmiúla, ag eagraíochtaí pobail agus ag carthanachtaí.

Cuirfidh an Chomhairle Oidhreachta cúrsaí incháilithe d’ardchaighdeán oideachais chun cinn ar www.heritagecouncil.ie agus ar ár gcuid cainéil meán sóisialta.

I measc na gcineálacha cúrsa atá incháilithe tá ceardlanna, comhdhálacha, turais allamuigh, léachtaí agus seimineáir a chlúdaíonn na scileanna tógála traidisiúnta seo a leanas: díon, tuí, saoirseacht agus moirtéal aoil, ballaí cloiche tirime, siúinéireacht agus obair iarainn. Tá topaicí cúrsa eile a bhaineann le foirgnimh thraidisiúnta incháilithe freisin. Ina measc seo tá: cothabháil foirgneamh, tionscadal oibreacha a phleanáil, foirgnimh nó láithreáin traidisiúnta a mhodhnú le haghaidh athrú aeráide, modhnú chun rochtain a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar shábháilteacht dóiteáin. Caithfidh oideachas a bheith mar phríomhfhócas aon chúrsa. Ní mór na cúrsaí a dhíriú ar fhoirgnimh thraidisiúnta.

Le bheith liostáilte, íoslódáil agus líon isteach an fhoirm iarratais. Tá foirmeacha comhlánaithe le seoladh trí ríomhphost chuig cmurray@heritagecouncil.ie

Coimeádann an Chomhairle Oidhreachta an ceart aici féin iarratais a dhiúltú.

Ní mór aon iarratas a sheoladh isteach ar a laghad trí seachtaine roimh thús na hócáide.

Le haghaidh tuilleadh fiosrúchán déan teagmháil le cmurray@heritagecouncil.ie

Acmhainní

Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh ár leathanach tiomnaithe acmhainne a thugann eolas cabhrach ar chonas is féidir foirgnimh stairiúla a dheisiú agus a chothabháil.

Sonraí Teagmhála

Colm Murray, Oifigeach Ailtireachta

ríomhphost: cmurray@heritagecouncil.ie

guthán: 056 7770777

Cuardaigh tuilleadh cláir

Áitreabh Feirme Mhaigh Ghlas

Áitreabh Feirme Mhaigh Ghlas

Eiseamláireach agus is annamh a tháinig slán as áitreabh tuaithe ceann tuí dhá stór de thraidisiún dúchasach na hÉireann é Teach Feirme Mhaigh Ghlas agus tá sé ar cheann de na tionscadail chaomhantais is suntasaí a rinne an Chomhairle Oidhreachta riamh.

Tearmann Fiadhúlra

Tearmann Fiadhúlra

Tionscadal de chuid na Comhairle Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Daoine ar Iarraidh Tearmainn (PSA), Iontaobhas Portach Mhainistir Laoise & Comhairle Caomhnaithe Thailte Móna na hÉireann, le cúnamh ó Reathaithe Tearmann.

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann

Bunaithe ag an gComhairle Oidhreachta i 2005, is é ról an IWTN ná cabhrú le Bailte Múrtha na hÉireann a fheabhsú mar áiteanna cónaithe, mar áiteanna oibre agus mar áiteanna le teacht ar chuairt chucu.