Small Ckpc Dsc 1167

Clár Comhoibritheach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile

2016-2023

Clár Tras-disciplíneach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile a ritheadh i gcomhar le bailte rannpháirteacha ar fud na tíre.

Clár Tras-disciplíneach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile a ritheadh i gcomhar le bailte rannpháirteacha ar fud na tíre.

2023- Tá próiseas seiceála sláinte bailte faoi cúram Oifig Lár na Bailte i dTosach Náisiúnta anois mar chuid de polsaí rialtais Lár na Bailte i dTosach.

D’fhorbair an Chomhairle Oidhreachta, RGDATA agus an Cuibhreannas Miondíola, i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Gaeltachta, an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, an IPI, ILI, RIAI, UCD, ITL Durlas, ITBÁC agus QUB, Clár Comhoibritheach Seiceála Sláinte Lár an Bhaile i gcomhar le bailte rannpháirteacha ar fud na tíre. Tacaigh an chlár le cruthú Seiceálacha Sláinte Comhoibritheacha Lár an Bhaile do 9 uimh.Bailte Gaelacha. atá nasctha Bhí nasc ag an obair seo leis an gcóras pleanála reachtúil, trí athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna forbartha contae agus ar Phleananna Ceantair Áitiúil. Mar chuid den polsaí rialtais Lár na Bailte i dTosach, tarlóidh na seiceála sláinte i oifig Lár na Bailte i dTosach.

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Is é aidhm an chláir feasacht, tuiscint agus léirthuiscint a mhúscailt ar an ról ríthábhachtach atá ag lár na mbailte stairiúla agus ar na tionchair leathana a bhíonn ag a mbeogacht agus a n-inmharthanacht ar fhás agus forbairt shocheacnamaíoch, chomhshaoil agus chultúrtha ar an iomlán, agus ar cháilíocht na beatha do shaoránaigh agus do chuairteoirí araon. Tá sé mar aidhm ag an 'gclár píolótach' bonnlíne nuálaíoch miondíola, oidhreachta cultúrtha agus turasóireachta a fhorbairt faoi stiúir lár an bhaile, a aithneofar go hidirnáisiúnta mar shamhail forbartha comhoibríoch dea-chleachtais d’athghiniúint. Go bunúsach, is clár nuálaíoch náisiúnta um fhorbairt acmhainne ‘Bailte’ a bheadh anseo a bheadh deartha ag, agus le haghaidh, Údaráis Áitiúla, gnólachtaí lár an bhaile agus saoránaigh áitiúla/grúpaí pobail le dlúth-thacaíocht meantóireachta ó chleachtóirí gairmiúla a bhfuil taithí shuntasach acu ar athnuachan lár an bhaile, ar dhearadh uirbeach agus ar phleanáil agus ar bhainistiú in Éirinn, agus in áiteanna eile.

Tógfaidh an togra ar thionscadail Chomhoibritheacha Seiceála Sláinte Lár an Bhaile (CTCHC) atá déanta cheana féin ag an gComhairle Oidhreachta agus ag a príomhpháirtithe lena n-áirítear Comhairle Contae Fhine Gall/Comhlachas Tráchtála Bhaile Brigín i mBaile Brigín in 2010; agus Comhairle Contae an Chláir/Bailte Slachtmhara Chill Rois, i gCill Rois in 2012 (ar fáil thíos).

Tá na heagraíochtaí agus na hinstitiúidí tríú leibhéal seo a leanas páirteach mar chomhpháirtithe cláir:

 • IT Dún Dealgan
 • IT Shligigh
 • IT Trá Lí
 • IT Leitir Ceanainn
 • QUB
 • COBÁC
 • TU Bhaile Átha Cliath

Conas a oibríonn sé:

Páipéar Beartais ar an gClár Comhoibritheach Seiceála Sláinte i Lár an Bhaile (CTCHC) - Meitheamh 2020.

Buntáistí

Bunóidh an Scrúdú Sláinte bonnlíne nuálaíoch, chun cabhrú le monatóireacht agus tiomáint a dhéanamh ar fhorbairt lár an bhaile amach anseo. Áireofar le hobair Sheiceáil Chomhoibritheach Sláinte Lár an Bhaile

 • Suirbhéanna Úsáide Talún chun na rátaí folúntais iomlána sa bhaile a fháil amach.
 • Suirbhéanna miondíoltóirí chun leibhéil reatha gníomhaíochta agus dearcadh tráchtála a fháil amach.
 • Áireamh coisí chun líon iarbhír cuairteoirí lár an bhaile a shuíomh.
 • Suirbhéanna ar shiopadóirí chun taithí agus sásamh cuairteoirí a rátáil.

Spreagtar baill den phobal agus úinéirí gnó a bheith rannpháirteach agus a dtuairimí a thabhairt ar a dtaithí i lár an bhaile. Is deis é lár na mbailte a mhúnlú agus iad a neartú sa todhchaí, chun é a dhéanamh ina áit tharraingteach le hoibriú ann, le maireachtáil ann agus le cuairt a thabhairt air.

Nuashonrú

Mar gheall ar fhás easpónantúil ar an éileamh ar an gclár ‘píolótach’ le linn 2016/2017, i.e.D’fhreastail 70 duine ar an gcéad cheardlann i Halla an Bhaile an Náis (Meán Fómhair 2016) agus d’fhreastail 130 duine ar an dara ceardlann i gCaisleán Bhaile Átha Cliath (Márta 2017), s.e. méadú 90% ar éileamh ar áiteanna, tá an clár roinnte ina dhá phríomh-shnáithe, ó Aibreán 2018, is iad sin:

Bailte Teorann – reáchtáladh ceardlann i Muineachán do Bhailte Teorann i mí an Mheithimh 2018 i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Mhuineacháin. Cuireadh bailchríoch le déanaí ar Thuarascáil Aiseolais Ceardlainne CTCHC na mBailte Teorann (Nollaig 2018, íoslódáil an tuarascáil anseo). Cuireadh dréacht deiridh den tuarascáil seo faoi bhráid na Ranna comhpháirtíochta i Meán Fómhair 2018.D'fhreastail 50 duine as bailte ar fud na Teorann ar an gcéad cheardlann agus reáchtálfar an dara ceardlann oiliúna do Bhailte Teorann i nDún Dealgan ar an 11 Aibreán 2019.

Bailte Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh (AEC) – cuireadh an chéad cheardlann AEC CTCHC seo ar fáil ar an 22 Samhain 2018 i mBéal an Átha i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Mhaigh Eo agus na ranna rialtais comhpháirtíochta lena n-áirítear an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail. D'fhreastail 60 duine ó chúlraí éagsúla ó bhailte atá suite ar feadh an chósta thiar. Mar is amhlaidh le Ceardlann na mBailte Teorann, tá sé beartaithe go n-ullmhófar tuarascáil aiseolais ceardlainne agus go scaipfear í ar gach duine a fhreastalaíonn le haghaidh tuairimí/ionchuir sula gcríochnófar agus go bhfoilseofar í in Aibreán 2019.

Na Bailte Rannpháirteacha

 • Béal an Átha
 • Béal Átha Seanaidh
 • Bun Dobhráin
 • Cora Droma Rúisc
 • An Daingean
 • Baile Dhún na nGall
 • Inis
 • Dún Dealgan
 • Cill Airne
 • Lios Tuathail
 • Leitir Ceanainn
 • Muineachán
 • Sligeach
 • Tiobraid Árann
 • Trá Lí
 • Rannpháirtithe
 • Tuarascálacha & Suirbhéanna Seiceála Sláinte Comhoibritheacha Lár an Bhaile

Tuarascálacha & Suirbhéanna Seiceála Sláinte Comhoibritheacha Lár an Bhaile

Bígí ag súil le himeachtaí 2022 ag teacht go luath!

Pacáistí Faisnéise agus Láithreoireachta d’Imeachta san am a chuaigh thart

Breathnú Siar ar an bhliain 2021

Ba bhliain ghnóthach í dár gClár Comhoibritheach Sláinte Lár an Bhaile. Bígí linn ar an gCéadaoin 24ú ag 2:00in agus muid ag spléachadh siar ar na himeachtaí ar fad a bhí ar siúl in 2021.

Idir an dá linn Úsáid Seimineár Gréasáin

Breathnaímid ar “úsáid idir an dá linn” cleachtas coiteann ar fud na hEorpa chun dul i ngleic le sciúirse na bhfoirgneamh folamh. Éist faoinár gcuid taighde le déanaí a rinne Anois a thaispeánann conas a d’fhéadfadh úsáid idir an dá linn 30-40% de réadmhaoin tráchtála folamh inár mBailte a thabhairt ar ais in úsáid arís, go tapa agus go saor.

Fóram na bPleanálaithe Óga - “Conas is féidir sochaí do chách a bheith mar thoradh ar an gclaochlú digiteach i lár ár mbailte stairiúla”

16ú Meán Fómhair 2021
Cumann Pleanála COC i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta.

Bainistíocht Talún agus Foirgnimh i Lár na mBailte & CSOanna san Eoraip

Tá sé mar aidhm ag an gcéad seimineár greasáin riamh ar Orduithe Díolacháin Éigeantaigh (CSO) léargas a thabhairt ar a bhfuil á dhéanamh ag tíortha eile san Eoraip chun déileáil go réamhghníomhach le folúntais i lár bailte stairiúla & cad is féidir linn a fhoghlaim óna dtaithí.

Breathnaigh siar air ar Youtube thíos

Lárionaid Bailte Stairiúla - Margadh Glas an AE agus Cruthú Táscairí MSC

Ar 25 Feabhra 2021, reáchtáil an Chomhairle Oidhreachta Ceardlann Páirtithe Leasmhara le Clár agus Comhpháirtithe CTCHC na Comhairle Oidhreachta. Sna híoslódálacha thíos tá an pacáiste faisnéise don cheardlann agus na sleamhnáin aiseolais don obair ghrúpa.

Eolas a thabhairt don Bheartas Náisiúnta ar Ailtireacht atá ag dul chun chinn

Ar an Aoine 12 Meitheamh 2020, rinne A Harvey cur i láthair ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag ceardlann an RIAI ar Lár na mBailte, chun eolas a thabhairt don Bheartas Náisiúnta ar Ailtireacht atá ag teacht chun cinn. Féach ar an cur i láthair thíos.

Ceardlann ‘Phíolótach’ ’Úinéirí agus Léasaithe ar Mhaoin Fholamh i Lár Bhaile Dhún Dealgan - Nollaig 2019

Aiseolas Obairghúpa ón Lucht Freastail — Chun Comhaontú a Neartú Ceardlann Chomhoibriú na hÉireann-Albain ar Lár na mBailte Nollaig 2019- Aiseolas Ceardlainne

Dara Ceardlann do Bhailte Teorann - Aibreán 2019

Reáchtáladh an dara Ceardlann CTCHC do Bhailte Teorann i nDún Dealgan ar an 11 Aibreán 2019 – 65 uimh.d’fhreastal daoine. Is féidir an pacáiste oiliúna a íoslódáil thíos.

Ceardlann Oiliúna Bailte Chonair Eacnamaíoch an Atlantaigh (AEC), Béal an Átha, 22 Samhain 2018

Ceardlann Oiliúna Bailte Teorann, Baile Mhuineacháin, 21 Meitheamh 2018

Ceardlann Láithreoireachtaí Bailte Teorann Meitheamh 2018

Cuardaigh tuilleadh cláir

Documenting Wildlife

Tionscnamh Phailneoirí na hÉireann

Tionscnamh chun sonraí a bhailiú agus a dháileadh faoi phailneoirí na hÉireann agus chun gníomhartha dearfacha a cheapadh le tacú le caomhnú pailneoirí in Éirinn.

Tionscnamh Phailneoirí na hÉireann