An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

2006 - ar aghaidh

Ag druidim le deireadh Lúnasa gach bliain déanaimid ceiliúradh ar oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na hÉireann le clár imeachtaí spreagthach, faisnéiseach agus taitneamhach.

Ag druidim le deireadh Lúnasa gach bliain déanaimid ceiliúradh ar oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na hÉireann le clár imeachtaí spreagthach, faisnéiseach agus taitneamhach.

Forléargas

Beidh Seachtain na hOidhreachta 2022 ar siúl 13-21 Lúnasa 2022

Gach bliain, tosaíonn Seachtain na hOidhreachta ar an tríú deireadh seachtaine de Lúnasa agus leanann sí go dtí deireadh an deireadh seachtaine dár gcionn. Glacann go leor eagraíochtaí náisiúnta agus na céadta eagraíochtaí pobail áitiúla páirt trí imeachtaí a eagrú ar fud na tíre. Tá go leor de na himeachtaí a bhíonn ar siúl i rith na seachtaine saor in aisce agus leagann an clár béim ar an obair iontach atá á déanamh i ngach pobal in Éirinn chun ár n-oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha a chaomhnú agus a chur chun cinn.

Is cuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa í an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta. Is comhthionscnamh iad seo de chuid Chomhairle na hEorpa agus an Aontais Eorpaigh ina mbíonn breis is daichead tír rannpháirteach gach bliain. Is é príomhaidhm Laethanta Oidhreachta na hEorpa feasacht ar ár n-oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha a chur chun cinn agus comh-noidhreacht chultúrtha na hEorpa a chur chun cinn. Gach bliain tugann na milliúin Eorpach cuairt ar shéadchomharthaí stairiúla agus ar láithreáin ar fud na hEorpa ar Laethanta Oidhreachta na hEorpa. In Éirinn déanaimid Laethanta Oidhreachta na hEorpa a cheiliúradh le seachtain iomlán imeachtaí le linn Sheachtain na hOidhreachta Náisiúnta.

Ghlac an Chomhairle Oidhreachta leis an ról mar chomhordaitheoir na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i 2005. Ó shin i leith tá clár an-rathúil tagtha ar an tseachtain ina mbeidh beagnach 2,200 imeachtaí ar siúl i rith na seachtaine deiridh de Lúnasa gach bliain.

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Tá sé mar aidhm ag Seachtain na hOidhreachta feasacht agus oideachas a chur ar ár n-oidhreacht, agus ar an gcaoi sin í a spreagadh agus a caomhnú.

Táimid ag spreagadh gach duine, idir óg agus aosta, dul amuigh faoin aer níos minice agus luach a chur ar a bhfuil le tairiscint ag ár ndomhan nádúrtha. Tá cosaint ár n-oidhreacht nádúrtha chomh tábhachtach do gach gné dár saol; poist, turasóireacht, uisce, bia, sláinte agus folláine.

Acmhainní & Páirt a Ghlacadh

Tabhair cuairt ar www.heritageweek.ie

Cuardaigh tuilleadh cláir

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Creat Taighde Bhrú na Bóinne

Déanann an creat measúnú ar an eolas agus taighde reatha faoin Láithreán Oidhreachta Domhanda iontach seo de chuid EOECNA (UNESCO), agus molann sé straitéis le haghaidh taighde amach anseo ar mhaithe lena bhainistiú go hinbhuanaithe.

Intéirneachtaí Caomhantais

Intéirneachtaí Caomhantais

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.