Mayglass

Áitreabh Feirme Mhaigh Ghlas

1998 – 2000

Eiseamláireach agus is annamh a tháinig slán as áitreabh tuaithe ceann tuí dhá stór de thraidisiún dúchasach na hÉireann é Teach Feirme Mhaigh Ghlas agus tá sé ar cheann de na tionscadail chaomhantais is suntasaí a rinne an Chomhairle Oidhreachta riamh.

Eiseamláireach agus is annamh a tháinig slán as áitreabh tuaithe ceann tuí dhá stór de thraidisiún dúchasach na hÉireann é Teach Feirme Mhaigh Ghlas agus tá sé ar cheann de na tionscadail chaomhantais is suntasaí a rinne an Chomhairle Oidhreachta riamh.

Forléargas

Mhaoinigh an Chomhairle Oidhreachta athchóiriú ar theach ceann tuí agus caomhnú a bhfuil ann i Maigh Ghlas, Co.Loch Garman sa tréimhse 1998 -2000. Ceaptar go bhfuil an teach, na tithe lasmuigh agus a bhfuil ann ar cheann de na háitribh dúchasacha is tábhachtaí sa tír agus is é seo an t-aon tionscadal dá leithéid in Éirinn.

Tógadh an teach i roinnt céimeanna ó na 1700í luatha go dtí na 1800í déanacha, ach tá mórán gan athrú ó shin i leith. Bhí Seamus Kirwan ina chónaí ann go dtí lár na 1990idí, agus tá cnuasach iontach de throscán tíre na hÉireann ann, mar aon le hiarmhairtí feirme agus tí a mhuintire ón 18ú haois go dtí deireadh an 20ú haois.

Tá iarracht déanta ag an tionscadal cloí leis na caighdeáin is airde caomhantais, le híosmhéid idirghabhála, deisiúchán seachas athsholáthar, agus nuair a bhí gá le hidirghabhálacha, tá siad ar fad faoi athbhreithniú iomlán.

Rinneadh an obair i gcéimeanna éagsúla:

  • Cosaint tí
  • Caomhnú troscáin agus déantáin
  • Deisiúchán balla agus atógáil
  • Tuí díonta
  • Deisiúcháin inmheánacha agus monatóireacht comhshaoil

Tar éis comhairle a fháil ó Ard-Mhúsaem na hÉireann, rinneadh catalógú ar an taobh istigh den teach agus ar a raibh ann, baineadh troscán agus déantáin, agus ceapadh coimeádaithe chun iad a dheisiú. Tá na réada seo caomhnaithe anois agus á stóráil. Glanadh, deisíodh agus athcheangail cuid mhór den bhun-pháipéar balla sa pharlús nuair ba ghá.

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Tá súil ag an gComhairle Oidhreachta go dtabharfaidh an tionscadal eiseamláir do dhaoine eile ar mian leo tabhairt faoi obair ar fhoirgnimh dá leithéid ar fud na tíre.

Is iad aidhmeanna an tionscadail ná:

Na teicníochtaí traidisiúnta cuí a aithint agus staidéar a dhéanamh orthu maidir le deisiú agus cothabháil na bhfoirgneamh le ballaí láibe atá chomh tipiciúil sa chuid seo de Loch Garman.

Feasacht a mhéadú ar cháilíochtaí na bhfoirgneamh seo i measc an daonra áitiúil.

Feasacht a chur chun cinn ar thábhacht na dteicnící seo do dheisiú agus do chothabháil i measc úinéirí agus na n-oibrithe ceirde a oibríonn ar na foirgnimh.

Naisc a bhunú le réigiúin Eorpacha eile a bhfuil fadhbanna comhchosúla acu maidir lena stoic foirgneamh traidisiúnta tábhachtach a chaomhnú

Acmhainní

Bhí caidreamh leanúnach ag an gComhairle leis na húinéirí reatha, Leo agus Eileen Casey. Foilsíodh leabhar dar teideal ‘A Wexford Farmstead’ a shonraíonn an taithí in 2003. In 2005 rinne an Chomhairle Oidhreachta maoirsiú freisin ar dhoiciméadú agus caomhnú troscáin agus ábhair eile an tí.

Soláthraíonn suíomh gréasáin Mhaigh Ghlas 2000 faisnéis, lena n-áirítear gailearaí, ar an tionscadal caomhnaithe www.mayglass-2000.ie

Iontráladh an foirgneamh i gClár na Séadchomharthaí Stairiúla i mí Aibreáin 2001, agus tá sé san áireamh i dTaifead na Struchtúr Cosanta Chomhairle Contae Loch Garman ó 2013 i leith.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Kildare

Scéim Deontais na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme

Scéim bhliantúil deontas ar mhaithe le caomhnú agus deisiú foirgneamh traidisiúnta feirme agus déanmhas gaolmhar.

Chester Beatty Internship

Intéirneachtaí Caomhantais

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Clonmel 05

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann

Bunaithe ag an gComhairle Oidhreachta i 2005, is é ról an IWTN ná cabhrú le Bailte Múrtha na hÉireann a fheabhsú mar áiteanna cónaithe, mar áiteanna oibre agus mar áiteanna le teacht ar chuairt chucu.