Heritage In Schools

Scéim Oidhreachta sna Scoileanna

ar aghaidh

Is éard atá i gceist leis an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna ná tionscnamh oideachais oidhreachta do bhunscoileanna lena ndéantar cuairteanna ó raon saineolaithe ar oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha na hÉireann ar scoileanna a éascú.

Is éard atá i gceist leis an Scéim Oidhreachta sna Scoileanna ná tionscnamh oideachais oidhreachta do bhunscoileanna lena ndéantar cuairteanna ó raon saineolaithe ar oidhreacht nádúrtha, chultúrtha agus thógtha na hÉireann ar scoileanna a éascú.

Forléargas

Soláthraíonn an Scéim Oidhreacht sna Scoileanna painéal de 160 Eolaire Speisialtóirí Oidhreachta a thugann cuairt ar bhunscoileanna go pearsanta agus go fíorúil ar fud na tíre.

Cuimsíonn réimsí saineolais an Speisialtóra ó ialtóga go míolta móra, ó Lochlannaigh go stair an aráin, ó scéalaíocht go damhsa traidisiúnta, agus ó dhéanamh gualaigh go hoidhreacht mhíleata, gan ach cúpla a lua.

Tacaíonn an scéim le haidhmeanna agus cuspóirí churaclam an Oideachais Shóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta chomh maith agus cuireann sí uirlis agus acmhainn oideachais bhreise ar fáil do mhúinteoirí.

Ba cheart go mbainfeadh cuairteanna le hoidhreacht áitiúil agus féadfaidh siad topaicí oidhreachta a chlúdach mar atá sainmhínithe san Acht Oidhreachta: séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta mar shaothair ealaíne agus tionsclaíochta, doiciméid agus taifid ghinealais, oidhreacht ailtireachta, flóra, fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, raiceanna, geolaíocht, gairdíní oidhreachta, páirceanna agus uiscebhealaí intíre.

Tríd an Scéim, is féidir leis na leanaí freisin eolas agus léirthuiscint a fhorbairt ar uathúlacht a gceantar trí thurais chuig páirceanna áitiúla, coillte, lochanna, aibhneacha, cladaí, sean-reiligí, caisleáin nó séipéil nó áiteanna spéise eile trí thurais allamuigh struchtúrtha le Saineolaí Oidhreachta. Tá an chuairt páirtmhaoinithe ag an scoil agus ag an gComhairle Oidhreachta araon.

Aidhmeanna & Cuspóirí na Scéime

Feasacht, meas, suim agus meas ar ár n-oidhreacht a ghiniúint i measc leanaí bunscoile (4-12 bliana d’aois) trí mhúinteoirí agus daltaí araon a spreagadh chun dul i ngleic lena n-oidhreacht áitiúil ar bhealach praiticiúil, idirghníomhach agus brí, trí fhoghlaim áit-bhunaithe.

Foghlaim a spreagadh sa seomra ranga lasmuigh d’fhonn dul i ngleic leis an laghdú méadaitheach ar an am a chaitheann páistí na hÉireann amuigh faoin aer.

Conas a oibríonn an Scéim

1. Faigh ceadú don chuairt ar líne/fhíorúil ó Phríomhoide na Scoile nó ón mBord Bainistíochta.

2. Roghnaigh Saineolaí Oidhreachta ón liosta Saineolaithe Oidhreachta.

3. Déan teagmháil leis an Saineolaí Oidhreachta agus socraigh dáta, am agus fad na cuairte.

4. Déan ábhar na cuairte a phleanáil leis an Saineolaí Oidhreachta agus socraigh cén ullmhúchán a chaithfidh an saineolaí, an múinteoir agus na daltaí a dhéanamh roimh an chuairt.

5. Ní mór gach áirithint a dhéanamh roimh chuairt leis an gComhairle Oidhreachta. Bain úsáid as ár gcóras áirithinte ar líne le do thoil. Mura gcuirtear in áirithe roimh ré, d’fhéadfadh sé tarlú nach bhfaighidh an Chomhairle Oidhreachta fóirdheontas don chuairt.

6. Ní mór costas na cuairte a íoc go díreach don Saineolaí Oidhreachta tar éis gach cuairt. Clúdaíonn an Chomhairle Oidhreachta costais taistil.

7. Ní mór foirm ghearr mheastóireachta a chomhlánú tar éis gach cuairt.

8. Níor cheart go rachadh líon na bpáistí a ghlacann páirt i gcuairt ó Shaineolaí Oidhreachta thar 30.

9. Caithfidh an múinteoir fanacht leis an rang agus leis an Saineolaí Oidhreachta i rith na cuairte.

10. Níltear ag súil go ndéanfaidh an Saineolaí Oidhreachta maoirsiú ar dhaltaí amháin, nó go dtabharfaidh sé cuairt ar feadh níos faide ná an t-am socraithe.

11. Ní féidir áirithintí a dhéanamh ach amháin don bhliain féilire reatha.

Fad na cuairte Leath Lá (2.5 - 3 uair an chloig) Lá Iomlán (5 - 5.5 uair an chloig)

Costas don scoil €60 €100

Costas don Chomhairle Oidhreachta €50 €100

Costas ar scoil ainmnithe faoi mhíbhuntáiste €40 €60

Costas don Chomhairle Oidhreachta €70 €140

Naisc & Acmhainní

Cuardaigh Saineolaí

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Oidhreacht i Scoileanna chun próifílí na Speisialtóirí Oidhreachta i do cheantar a chuardach – is féidir cuardach a dhéanamh de réir contae, ábhair agus scagaire féachaint cé a thugann cuairteanna i nGaeilge.

Acmhainní Múinteoirí

Tá na hacmhainní clóite curtha ar fáil faoi Acmhainní Múinteoirí agus físeáin teagaisc ar líne curtha isteach ag Saineolaithe Oidhreachta, múinteoirí nó ullmhaithe ag eagraíochtaí oideachais eile. Tá na hacmhainní spraíúla agus oideachasúla araon agus tá siad deartha chun léirthuiscint agus fiosracht faoi oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha iontach na hÉireann a spreagadh agus a fhorbairt.

Áiteanna le Cuairt a thabhairt orthu

Tá go leor áiteanna iontacha ar fud na tíre le cuairt a thabhairt orthu a thugann oidhreacht shaibhir na hÉireann chun beatha do leanaí. Déan cuardach ar Áiteanna le Cuairt a thabhairt orthu de réir contae nó ábhar chun féachaint cad atá ar fáil i do cheantar.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Mspi 4

An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn

Cuireann MSPI caighdeáin ghairmiúla chun cinn maidir le cúram na mbailiúchán i músaeim agus gailearaithe Éireannacha. Aithníonn an clár éacht na gcaighdeán sin trí chreidiúnú.

An Clár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn
Heritagemaps Wbsite

Léarscáileanna Oidhreachta

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Léarscáileanna Oidhreachta
Irish Archives

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Acmhainn Chartlainne na hÉireann