Wildflower Meadow Lscott

Feirmeoireacht don Dúlra - Grúpa Teicniúil

Thionóil an Chomhairle Oidhreachta an Grúpa Teicniúil Feirmeoireacht don Dúlra mar chuid dá obair leanúnach Feirmeoireacht le hArd Luach don Dúlra Éireann (HNV).

Thionóil an Chomhairle Oidhreachta an Grúpa Teicniúil Feirmeoireacht don Dúlra mar chuid dá obair leanúnach Feirmeoireacht le hArd Luach don Dúlra Éireann (HNV).

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag tacú le fada an lá le tacaíocht a thabhairt do chórais feirmeoireachta le hArd Luach don Dúlra (HNV) in Éirinn. Mar fhreagra ar ghéarchéimeanna náisiúnta dearbhaithe maidir le hathrú aeráide agus bithéagsúlacht, d’iarr an Chomhairle Oidhreachta freagra fócasaithe, ag leagan amach conas is fearr a fhéadfaidh Éire na prionsabail seo a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na n-athruithe a bhfuiltear ag súil leo ar an gComhbheartas Talmhaíochta agus ar an Margadh Glas nua.

Thionóil an Chomhairle Oidhreachta an Grúpa Teicniúil Feirmeoireacht don Dúlra mar chuid dá obair leanúnach Feirmeoireachta le hArd Luach don Dúlra Éireann (HNV), i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, (GMIT)/Clár Fóram Eorpach um Chaomhnú an Dúlra (EFNCP). Tugann an grúpa le chéile na blianta fada de thaithí ag obair go díreach le feirmeoirí HNV ar fud na hÉireann, lena n-áirítear trí Ghrúpaí AGRI Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta Eorpacha (EIPanna), agus le raon comhpháirtithe eile lena n-áirítear an Chomhairle Oidhreachta agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.

Baill an Ghrúpa Teicniúil um Feirmeoireacht don Dúlra

Lorcan Scott (An Chomhaire Oidhreachta)

Patrick Crushell (Tionscadal Diúilicíní Péarla Fionnuisce EIP (PMP))

Brendan Dunford (Clár Bhoirne (BP)

Gwyn Jones (Tionscadal EFNCP agus RBAPS)

James Moran (Tionscadal GMIT agus RBAPS)

Patrick McGurn (Tionscadal AranLIFE agus Caomhnú Árann EIP)

Derek McLoughlin (Tionscadal PMP agus RBAPS)

Fergal Monaghan (Tionscnamh Cromán na gCearc EIP (HHP))

Caroline Sullivan (HHP)

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Díríonn obair ghrúpa Teicniúil Feirmeoireacht don Dúlra ar fhorbairt agus ar sheachadadh Scéimeanna Agra-Chomhshaoil Aeráide (AEC) arna n-oiriúnú go háitiúil, ag obair go dlúth le feirmeoirí agus geallsealbhóirí eile agus úsáid a bhaint as bearta 'íocaíochta bunaithe ar thorthaí' atá triailte agus a ndearnadh tástáil orthu chun raon príomhchuspóirí comhshaoil a bhaint amach. Ag tógáil ar an taithí chomhchoiteann, is mian linn anois Ailtireacht Ghlas CBT leasaithe a mholadh faoin bPlean Straitéiseach CBT lena n-áireofar 'Bearta Feirmeoireachta don Dúlra Athchóirithe go hÁitiúil'.

Soláthraíonn an moladh thíos bealach chun uaillmhian sonraithe na Roinne i Mír 8.2.10 de Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann 2014-2020 a bhaint amach maidir le húsáid a bhaint as taithí EIP AGRI mar bhonn eolais don chéad RDP eile.

Tugann an togra seo achoimre ar an machnamh a rinne go leor daoine aonair, grúpaí agus comhairliúcháin le blianta fada m.sh plé le linn raon ceardlann agus turais staidéir in 2019,lena n-áirítear ag Scoil Gheimhridh Bhoirne, plé foirmiúil agus neamhfhoirmiúil le hoifigigh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus foireann na Seirbhíse Páirceanna agus Fiadhúlra, agus ceardlanna a reáchtáladh le hArd-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil agus an DG Agri sa Bhruiséil. Feicimid an moladh seo mar phointe tosaigh don phlé agus fáiltímid roimh ionchur daoine eile, go háirithe Grúpaí Oibriúcháin EIP-AGRI agus, ar ndóigh, DAFM.

Tá sé beartaithe go mbeidh an togra seo praiticiúil agus cuiditheach, bunaithe ar an dea-eolaíocht agus ar na blianta fada de thaithí ó fhoinsí iontaofa a oibríonn ar scála suntasach. Aithníonn sé agus, dar linn, tugann sé aghaidh ar na dúshláin atá roimh an DAFM maidir le níos mó a sheachadadh le níos lú faoin CBT nua. Déanann sé é seo tríd an CBT a shimpliú d’fheirmeoirí na hÉireann, ag comhlíonadh riachtanais iniúchta dochta an AE agus ag freastal ar raon leasanna earnála iomaíocha.

Cuardaigh tuilleadh cláir

Heritagemaps Wbsite

Léarscáileanna Oidhreachta

Aimsigh nó aithin láithreáin oidhreachta agus déan cíoradh ar thacair shonraí oidhreachta áit ar bith in Éirinn.

Clonmel 05

Líonra Bhailte Múrtha na hÉireann

Bunaithe ag an gComhairle Oidhreachta i 2005, is é ról an IWTN ná cabhrú le Bailte Múrtha na hÉireann a fheabhsú mar áiteanna cónaithe, mar áiteanna oibre agus mar áiteanna le teacht ar chuairt chucu.

Limekiln At Annestown Waterford 658X370

Know Your 5k

Tionscnamh ón Comhairle Oidhreachta agus Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann a thugann cuireadh duit do chuid fionnachtana agus léargais a roinnt ar oidhreacht folaithe do cheantar.