Title

Suirbhé ar an Earnáil Oidhreachta Covid-19

I mí Aibreáin 2020, sheol an Chomhairle Oidhreachta suirbhé ar thionchar na géarchéime Covid-19 ar an earnáil oidhreachta in Éirinn.

I mí Aibreáin 2020, sheol an Chomhairle Oidhreachta suirbhé ar thionchar na géarchéime Covid-19 ar an earnáil oidhreachta in Éirinn.

Cosúil le hearnálacha eile sa tsochaí, dúnadh áiteanna a bhain leis an earnáil oidhreachta, cailleadh poist, bhí moill ann agus níos mó cianoibre de bharr srianta covid-19. Tá méadú tagtha ar an mbrú a bhaineann le líon na gcuairteoirí ar roinnt láithreán oidhreachta agus bhí go leor eagraíochtaí gnóthach agus iad ag forbairt ábhar nua ar líne dóibh siúd atá ag clutharú nó atá i mbun na scolaíochta baile

Ba é cuspóir an tsuirbhé seo cabhrú linn tuiscint a fháil ar an tionchar atá ag an ngéarchéim covid-19 ar an earnáil oidhreachta in Éirinn chun comhairle a chur ar an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Cuireadh na torthaí faoi bhráid Aire na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá raon tacaíochtaí molta don Rialtas ag an gComhairle Oidhreachta – lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, tógáil acmhainne agus comhairle – ar féidir leo tacú leis an earnáil oidhreachta i dtéarnamh.

Achoimre ar Thorthaí an tSuirbhé

D'fhreagair 510 oibrí suirbhé san earnáil oidhreachta, lena n-áirítear daoine aonair, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí, don suirbhé ar líne, a dúnadh ar 6 Bealtaine 2020.

D’fhulaing dhá thrian (66%) d’oibrithe san earnáil oidhreachta caillteanas nó cuireadh siar a gcuid oibre de bharr COVID-19,

Fuarthas amach sa suirbhé, de bharr Covid-19:

• Bhí dúnadh sealadach mar thaithí ag 52% de na freagróirí.

• Chuir 51% imeachtaí ar atráth nó ar ceal.

• Bhí easpa sruthanna ioncaim ag 46%.

• Bhí fadhbanna maidir le folláine foirne ag 20%.

• Creideann 17% nach dócha go mairfidh a ngnó / eagraíocht sa 12 mhí atá rompu gan idirghabháil mhór.

• Ní raibh plean téarnaimh i bhfeidhm ag 75% de na heagraíochtaí oidhreachta.

"Tá tionscadail curtha ar fionraí mar gheall ar dhúnadh"

"Ón múchadh, ní rabhamar in ann obair allamuigh a dhéanamh agus dá bhrí sin níl aon ioncam, sreabhadh airgid againn."

"Leagan as foirne sealadacha de bharr titim in ioncam Covid-19"

‘Tá an Músaem dúnta agus tá an fhoireann leagtha as foirne go sealadach (mise san áireamh!)’

Roinnt gnéithe dearfacha ag teacht chun cinn

Creideann beagnach trí cheathrú (68%) d’oibrithe san earnáil oidhreachta go mbeidh meas athnuaite ar an oidhreacht tar éis deireadh a chur le srianta a bhaineann le Covid-19 agus chruthaigh 62% de na freagróirí ábhar ar líne a bhain le hoidhreacht le linn na paindéime.

Tacaíochtaí Breise

Nuair a fiafraíodh díobh conas a d’fhéadfadh an Rialtas tacú leis an earnáil oidhreachta le linn na géarchéime Covid-19, luaigh 80% de na freagróirí solúbthacht maidir le tairiscintí reatha do dheontaithe; dúirt 79% go gcabhródh siad le gealltanais reatha a chomhlíonadh; dúirt 72% go bhfuil sruthanna maoinithe nua ann; agus dúirt 62% go gcuirtear luach na hoidhreachta chun cinn.

“Ní mór deontais lánmhaoinithe a bheith ag tacaíochtaí tosaigh – ní bheidh cumais maoinithe meaitseála ag eagraíochtaí oidhreachta go dtí deireadh 2021”.

“Sílim go gcaithfimid ár bhfiúntas a léiriú. Ní mór dúinn luach ár rannchuidithe leis an tsochaí a chur ina luí ar ár gceannairí poiblí; bhí pobail lárnach maidir le dul i ngleic leis an ngéarchéim seo, beidh muid ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar an iarmhairt freisin."

“Ceangail na poncanna idir cosaint an chomhshaoil agus oidhreacht agus turasóireacht agus folláine. Tá sé go léir ceangailte”.

Ag labhairt di ar na torthaí, dúirt Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Virginia Teehan: Is cúis imní dúinn an tionchar a bhí ag Covid-19 ar inbhuanaitheacht na hearnála, mar is léir inár suirbhé. Tuigimid go maith an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag saincheisteanna ar nós caillteanas ioncaim agus deacrachtaí sreabhadh airgid sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.

“Tá aithne ar fud an domhain ar Éirinn as a cuid oidhreachta, agus tá an earnáil fíorluachmhar, ní hamháin don turasóireacht agus don gheilleagar i gcoitinne, ach do leas ginearálta na tíre. Leanfaimid de bheith ag comhoibriú lenár gcomhpháirtithe agus déanfaimid breithniú ar na cineálacha tacaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun inbhuanaitheacht na hearnála a chinntiú, de réir mar a athosclaíonn an tír, chun a chinntiú, chomh fada agus is féidir, nach gcailltear an fhostaíocht a thacaíonn sé agus a cuid oibre chun oidhreacht na hÉireann a chaomhnú le linn an téarnaimh iarghlasálaigh. Beidh tacaíocht bhreise a thabhairt don earnáil ina phríomhthosaíocht do 2020 agus 2021.”

Chuir sí leis: “Bhí léaró dóchais ag baint leis na srianta sóisialta a cuireadh i bhfeidhm mar gheall ar COVID-19 - athmhúscailt spéise i measc mhuintir na hÉireann inár n-oidhreacht áitiúil. Le linn na srianta 2km agus 5km, chonaiceamar daoine aonair, teaghlaigh agus pobail ar fud na tíre ag glacadh an t-am lena n-oidhreacht áitiúil a iniúchadh i ndáiríre, ag féachaint ar na séadchomharthaí áitiúla, láithreáin stairiúla, uiscebhealaí, tírdhreacha, plandaí, crainn, éin agus ainmhithe, agus creidimid go gcothóidh sé seo suim fadtéarmach inár n-oidhreacht thógtha agus nádúrtha.”

Cuardaigh tuilleadh cláir

Irish Archives

Acmhainn Chartlainne na hÉireann

Acmhainn náisiúnta, chomhtháite ar líne a sholáthraíonn rochtain ar raon leathan suimiúil de chartlanna stairiúla na hÉireann.

Graphic You Tube

Sraith Podchraoltaí- Láir Bailte a chur chun Tosaigh

Sraith podchraoltaí chun feasacht agus tuiscint a ardú ar na príomhcheisteanna atá le sárú anois inár lár bailte stairiúla.

Survey Martello

BiblioMara

Is acmhainn luachmhar an leabharliosta fairsing seo d’aon taighdeoir nó mac léinn ar chultúr agus oidhreacht chósta agus mhuirí na hÉireann. Tá BiblioMara chomh luachmhar céanna do thionscadail oidhreachta áitiúla i gceantair chósta.