Coming To Your Senses Heritage Council Creative Ireland Project 5

Ag Teacht ar Do Chéadfaí Nádúrtha

2019

Tionscadal de chuid na Comhairle Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, Caomhnú Ialtóg Éireann agus Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill.

Tionscadal de chuid na Comhairle Oidhreachta, i gcomhpháirtíocht le Cairde Éanlaith Éireann, Caomhnú Ialtóg Éireann agus Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill.

In 2019 fuair an Chomhairle Oidhreachta maoiniú ó Éire Ildánach chun clár píolótach de cheardlanna a reáchtáil a dhírigh ar eispéireas níos airde a thabhairt do dhaoine agus mar sin feasacht ar an gcomhshaol nádúrtha a thabhairt do dhaoine le lagú radhairc Ba é pointe tosaigh an tionscadail seo ná gur chóir go mbeadh taithí níos fearr ag daoine le lagú radhairc suntasach ar ár ndomhan nádúrtha, dá dtabharfaí oiliúint bhunúsach dóibh maidir le léirmhíniú fuaimeanna na bithéagsúlachta ina dtimpeallacht laethúil agus timpeall air. Ar an dara dul síos, measadh go mbeadh slí eile acu le taitneamh a bhaint as, agus iad amuigh faoin aer, chomh maith le meas a fháil ar na héin seo agus ainmhithe eile a roinneann a saol.

Comhpháirtíocht le rang, atá bunaithe ag Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI), Droim Conrach, i bpléití luatha thug an grúpa le fios nach raibh mórán tuisceana nó tuiscint ar bith acu ar mhéideanna comparáideacha éan agus/nó ainmhithe, go háirithe mura raibh radharc ar bith acu nó nach raibh radharc ar bith acu ag am ar bith. Ba é Lorcán Scott, Oifigeach Fiadhúlra na Comhairle Oidhreachta, a d’óstáil an chéad cheardlann agus bhí sé dírithe ar fhána dúchasach na hÉireann. Éascaíodh an cheardlann trí áiseanna teagaisc ag baint úsáide as rogha éan agus ainmhithe a bhí caomhnaithe le seitheadóireacht agus mar sin, a láimhseáil go héasca ag an ngrúpa. D’éirigh thar barr leis seo agus ina dhiaidh sin cuireadh an chéad rang praiticiúil eile ar ghlaonna na n-éan dúchasach in iúl, ag aithint na speiceas is dóichí a thagann trasna ar bhonn laethúil, arna óstáil ag Ricky Whelan ó Chairde Éanlaith Éireann.

Ó phlé níos déanaí leis an ngrúpa, ba léir go raibh dúil acu i raon níos leithne ná mar a mhol an grúpa ar dtús agus rinne an Chomhairle Oidhreachta fiosrúcháin le Caomhnú Ialtóg Éireann (BCI) féachaint an raibh siad in ann páirt a ghlacadh, rud a raibh siad, agus d’aontaigh siad go cuí rang oideachais saincheaptha a fhorbairt. Bhí an cheardlann ialtóga ar siúl i nDroim Conrach agus ba í an Dr. Tina Aughney, ar fhreastail 15 rannpháirtí orthu, a raibh leibhéil éagsúla lagú radhairc ag gach duine acu. An Dr. ceardlann Aughney, a dhírigh ar chur i láthair PowerPoint, idirscartha le taifeadtaí de ghlaonna raon speiceas ialtóg na hÉireann agus roinnt samplaí triomaithe ialtóg. Bhí an grúpa thar a bheith sásta leis an gcaint agus is cinnte go bhfuil glaoch ar shiúlóid ialtóg i gceardlanna níos déanaí.

Bhí an cheardlann deiridh i bhfoirm turas allamuigh agus go luath i mí na Nollag 2019 bhuail an grúpa le Pat Corrigan (Maor ag Ionad Cuairteoirí Oileán an Bhulla Thuaidh) atá mar chuid de Chúltaca Bithsféar Chuan Bhaile Átha Cliath i gCuan Bhaile Átha Cliath. Nuair a chuir Pat fáilte roimh agus chuir sé an grúpa in aithne don Ionad chuamar ar thuras treoraithe ‘Éan-Éisteacht’ ar na réileáin láibe cúil. Bhí an aimsir fuar ach tirim agus rinne an rang, le cúntóirí, roinnt stadanna straitéiseacha chun a phiocadh suas ar na glaonna éan mara agus éanlaith fiáin á thairiscint ag na Géanna Brent, Roilligh agus fiú roinnt Fiacha Dubha a bhí ag dul thart. D’éirigh thar barr leis an seisiún amuigh faoin aer agus bhain siad go léir go leor amach as an lá mar gheall ar ár dtreoraí Ricky Whelan (Oifigeach Allamuigh - Chairde Éanlaith Éireann) a d’fhreagair na ceisteanna go léir agus a chuir an chaint in oiriúint dá riachtanais san áireamh.

Tá buíochas speisialta ag dul chuig Rang NCBI 2019, a gcomhordaitheoirí Carol Doyle & Audrey Tormey (NCBI); Brian Caffrey & Ricky Whelan (BWI) Pat Corrigan (Ionad Cúltaca Bithsféar Bhaile Átha Cliath) agus Dr. Tina Aughney (BCI). Buíochas freisin leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (Pádraig Comerford DM) as a mbailiúchán fána seitheadóireachta a úsáid chun ceardlanna luatha a éascú.

Ba mhaith leis an gComhairle Oidhreachta buíochas a ghabháil arís le gach duine a d’éascaigh an treoirthionscadal seo, ba mhór an t-áthas é a bheith ag obair leis an rang agus leis na héascaitheoirí araon agus torthaí chomh dearfacha a bhaint amach, tá an oifig seo ag tnúth go mór le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an obair seo agus cuir léi.

Más mian leat tuilleadh a chloisteáil faoi chlár seo na Comhairle Oidhreachta, is féidir leat dul i dteagmháil le Lorcán Scott, Oifigeach Fiadhúlra, trí ríomhphost a sheoladh chuig: lscott@heritagecouncil.ie

Scrollaigh ar dheis ar an gcéad ghrianghraf chun grianghraif a fheiceáil

Cuardaigh tuilleadh cláir

Chester Beatty Internship

Intéirneachtaí Caomhantais

Tá an clár á reáchtáil i gcomhar le Leabharlann Chester Beatty, Dánlann Náisiúnta na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, na Cartlanna Náisiúnta agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Landscape

Bealach Bhéarra Bhréifne

An chonair shiúil is faide in Éirinn, rud a thugann deis do shiúlóirí taitneamh a bhaint as réimse mór na dtírdhreach álainn ó Leithinis Bhéarra i gContae Chorcaí go dtí an Bhlaic i gContae an Chabháin.

Lime Course

Tionscnamh Scileanna Foirgníochta Traidisiúnta

Tá an tírdhreach tógtha fós ag brath ar dhóthain daoine a bheith ann le scileanna traidisiúnta tógála chun an acmhainn chríochnaithe seo a chothabháil agus a mhodhnú go híogair.