Adopt A Monument Ireland Church Of The Rath Killeshandra

Uchtaigh Séadchomhartha

2015 – ar aghaidh

Scéim le cabhrú le pobail a bheith páirteach go gníomhach i gcaomhnú agus léirmhíniú a láithreáin áitiúla sheandálaíocha agus chultúrtha oidhreachta.

Scéim le cabhrú le pobail a bheith páirteach go gníomhach i gcaomhnú agus léirmhíniú a láithreáin áitiúla sheandálaíocha agus chultúrtha oidhreachta.

Forléargas

Thug ár stair ársa saibhreas de shéadchomharthaí dúinn a dteastaíonn cúram agus aird orthu lena chinntiú go mairfidh siad le go mbainfidh na glúnta atá le teacht taitneamh astu.Tríd an Scéim Uchtaigh Séadchomhartha cuirimid saineolas, meantóireacht agus tacaíocht ar fáil chun pobail a spreagadh chun séadchomhartha a ‘uchtú’ ina gceantar féin chun cothabháil leanúnach agus cosaint níos fearr a chinntiú trí luach cathartha méadaithe.

Bí páirteach - Déan iarratas anois

Tá an Chomhairle Oidhreachta anois ag lorg grúpaí nua chun páirt a ghlacadh sa Chlár ‘Uchtaigh Séadchomhartha’ agus séadchomhartha a uchtú ina gceantar. Ba bhreá leis an gComhairle Oidhreachta iarratais a fháil ó phobail ar fud na hÉireann, lena n-áirítear pobail nua agus grúpaí mionlaigh, mar aon le grúpaí deonacha bunaithe a bhfuil aire á tabhairt acu do shéadchomhartha le blianta fada anuas. Soláthróidh an scéim ‘Uchtaigh Séadchomhartha’ saineolas, meantóireacht, tacaíocht agus deiseanna líonraithe a chabhróidh chun an séadchomhartha a chaomhnú agus a chosaint le haghaidh na nglúnta amach romhainn.

Má tá spéis agat sa scéim seo, féach ar an Lámhleabhar ‘Adopt A Monument’ agus comhlánaigh an fhoirm iarratais thíos.

Spriocdháta d’iarratais chomhlánaithe: 13 Samhain ar 5pm.
Seol na foirmeacha iarratais comhlánaithe agus na comhaid ghaolmhara chuig: adoptamonument@heritagecouncil.ie

Aidhmeanna agus Cuspóirí

Ba mhaith linn cabhrú le grúpaí pobail glacadh lena láithreán oidhreachta, bíodh sé ina thuama réamhstairiúil, ina chiorcal cloiche, ina bhalla baile meánaoiseach, caisleán, séipéal, droichead, reilig, eastát talún, mianach, áith, muileann, teach traidisiúnta nó láthair chatha. Is í an fhís atá againn ná go bhfeidhmeoidh an séadchomhartha roghnaithe mar phointe fócasach do ghníomhaíochtaí a bhaineann le hoidhreacht, oideachas agus caitheamh aimsire agus go spreagfaidh sé léirmhíniú agus tuiscint níos fearr.

Tugann an Scéim deiseanna chun:

• páirt ghníomhach a ghlacadh i gcaomhnú agus léirmhíniú láithreáin oidhreachta i do cheantar áitiúil;
• comhoibriú agus oibriú le chéile mar phobal;
• páirt a ghlacadh i bhforbairt pobail;
• deiseanna turasóireachta, gnó agus fostaíochta réigiúnacha a threisiú;
• scéal do cheantar a fhorbairt agus a thuiscint agus a bheith gníomhach agus scileanna nua a fhoghlaim.

Na Rannpháirtithe

Naomh Moling Millrace Contae Cheatharlach

Eaglais na Rátha Cill na Seanrátha Contae an Chabháin

Bataire Chill Choirín, Co. an Chláir

Tiníl Chill Mhuire, Contae an Chláir

An Dún Contae Dhún na nGall

Caisleán Chill Bharrainn, Co Dhún na nGall

Sean Eaglais Tobar Mhálanna, Contae Dhún na nGall

Eaglais agus Reilig N. Fhinian, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Gairdín Múrtha an Chreagáin, Co na Gaillimhe

Láithreán móta Chnoc Bhréanail, Contae Chill Chainnigh

Sean Eaglais Naomh Peadar, Port Laoise, Co. Laoise

Móta Chill Fhíonáin, Co. Luimnigh

Cúirt Liathróide Láimhe Bhaile an tSléibhe, Contae Ros Comáin

Caisleán Mhaigh Uí Ghadhra, Contae Shligigh

Mianach Guail agus Teach Púdar Chnoic an Iarla, Sliabh Ardach, Contae Thiobraid Árann

Uaigheanna Laighean, Tiobraid Árann

Eaglais Meánaoise Chnoc Buí Port Láirge

Cnoc na Croiche Dún Garbhán Contae Phort Láirge

An Cnoc Cruinn Lios Mór Contae Phort Láirge

Foirgneamh Nua Brúiteora, Baravore, Molúra Contae Chill Mhantáin

Acmhainní

Treoir don Scéim Uchtaigh Séadchomhartha

Is treoir é an leabhrán seo don Scéim Uchtaigh Séadchomhartha agus tá sé dírithe ar phobail, grúpaí agus daoine aonair ar spéis leo a n-oidhreacht áitiúil a bhainistiú, a chosaint agus a chur chun cinn. Míníonn sé cad is Uchtaigh Séadchomhartha ann, conas iarratas a dhéanamh, agus tá teistiméireachtaí ann freisin ó ghrúpaí pobail a bhfuil baint acu leis an scéim.
Féach / Íoslódáil Treoir don Scéim Uchtaigh Séadchomhartha

Lámhleabhar Uchtaigh Séadchomhartha

Dearadh an Lámhleabhar Uchtaigh Séadchomhartha mar dhoiciméad treorach do rannpháirtithe i Scéim Uchtaigh Séadchomhartha na Comhairle Oidhreachta, ach tá súil againn go mbeidh sé úsáideach freisin d’aon phobail ar spéis leo tionscadail oidhreachta pobail a chur i gcrích.

Clúdaíonn an lámhleabhar raon leathan téamaí lena n-áirítear:

  • Teicnící Taighde
  • Teicnící Taifeadta
  • Foilsiú agus Cartlannú
  • Dea-Chleachtas i gCúram agus Caomhnú
  • Léiriú
  • Cur Chun Cinn, For-rochtain agus Cumarsáid
  • Foinsí maoiniúcháin
  • Sláinte agus Sábháilteacht
  • Teagmhálaithe Úsáideacha agus Riachtanais Reachtúla

Íoslódáil an íomhá thuas mar pdf le naisc inchliceáilte thíos

Top-Tips-for-Caring-for-Your-Graveyard.jpg#asset:6115

Is féidir leat an tionscadal Uchtaigh Séadchomhartha a leanúint ar Twitterag nó teacht orainn ar Facebook

Má tá aon cheist agat faoin scéim déan teagmháil linn le do thoil ag: adoptamonument@heritagecouncil.ie

Know Your 5K

Tionscnamh nua é ‘KnowYour5k’ ón gComhairle Oidhreachta (mar chuid den scéim Uchtaigh Séadchomhartha) agus Ard-Mhúsaem na hÉireann a thugann deis chun fionnachtana faoinár n-oidhreacht ceilte a roinnt. Cuidíonn an tionscadal leis an bpobal saibhreas acmhainní ar líne a úsáid chun tuilleadh a fháil amach faoin scéal ina gceantar.

Is éard atá i gceist leis ná scéal d’áit áitiúil a roinnt. Má tá dán, scéal, pictiúr nó líníocht agat faoi láithreán oidhreachta ar leith i do cheantar féin, cén fáth nach roinn tú linn é ag: https://www.ouririshheritage.org

Tá an próiseas uaslódála simplí agus tá treoracha ann maidir le huirlisí ar líne chun cabhrú le taighde a dhéanamh ar scéal d’áite. Is féidir leat do chuid scéalta féin a chur le chéile nó an oidhreacht ceilte atá thart orainn go léir a fháil amach ach brabhsáil trí rannchuidithe eile. Tá súil againn go gcuideoidh an tionscadal KnowYour5k leat na scéalta atá thart orainn go léir a fháil amach!

San Nuacht

Five monuments across Ireland selected for Heritage Council’s Adopt a Monument Programme

7 new sites selected for the Heritage Council's Adopt A Monument Programme 2019

Adopt a Monument Manual wins Mary Mulvihill Media Award

7 projects added to the Adopt a Monument Scheme in 2017

Further details on the 2016 participants and the programme

Cuardaigh tuilleadh cláir

Heritage Week 19 08 19 9

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta

Ag druidim le deireadh Lúnasa gach bliain déanaimid ceiliúradh ar oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha na hÉireann le clár imeachtaí spreagthach, faisnéiseach agus taitneamhach.

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta
Limekiln At Annestown Waterford 658X370

Know Your 5k

Tionscnamh ón Comhairle Oidhreachta agus Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann a thugann cuireadh duit do chuid fionnachtana agus léargais a roinnt ar oidhreacht folaithe do cheantar.

Know Your 5k
Heritage Keepers No Tag Rgb 1063X374

Coimeádaithe na hOidhreachta

Cad é scéal d'áit? An bhfuil séadchomharthaí áitiúla nó áiteanna stairiúla ann ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim fúthu nó cuairt a thabhairt orthu? Conas a cumadh an tírdhreach áitiúil – cad iad na gnéithe suntasacha talún nó dobharlach? Cad iad na cineálacha plandaí agus ainmhithe a chónaíonn i d’áit? An bhfuil nósanna agus cultúir áitiúla ar leith ann? Cad as a mbunús?

Coimeádaithe na hOidhreachta