Icri

Institiúid Chaomhnóirí-Athchóiritheoirí na hÉireann (ICRI)

Cuireann an ICRI caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na hÉireann chun cinn.

Cuireann an ICRI caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na hÉireann chun cinn.

Forléargas

Is é misean an ICRI caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na hÉireann a chur chun cinn. Is sinne an comhlacht creidiúnaithe do ghairm an chaomhnaithe in Éirinn. Is féidir lenár mbaill comhairle agus tacaíocht ghairmiúil a sholáthar don phobal i gcoitinne, do ghairmithe músaeim agus do ghrúpaí oidhreachta áitiúla maidir leis an gcaoi is fearr aire a thabhairt dá gcuid bailiúcháin nó déantáin. Cuirimid chun cinn an cleachtas maidir le caomhnú ábhar stairiúil agus ealaíne de réir caighdeáin a nglactar leo go hidirnáisiúnta. Tá ár gCód Iompair lárnach do reáchtáil na hInstitiúide. Treoraíonn an cód an caomhnóir-athchóiritheoir i gcleachtas eiticiúil na gairme. Ceanglaítear ar ár mbaill cloí lena prionsabail agus lena cleachtais. Is guth gníomhach eolach sinn i bhforbairt an bheartais chultúir in Éirinn. Trí oidhreacht chultúrtha agus ealaíne na hÉireann a chaomhnú, cuireann ár mbaill go mór le cáilíocht na beatha do mhuintir na hÉireann. Tá sé mar aidhm againn feasacht agus tuiscint an phobail ar an ngá atá le caomhnú a fheabhsú agus fóram a sholáthar dóibh siúd atá ag gabháil go proifisiúnta i gcaomhnú oidhreachta na hÉireann agus de dhéantús an duine.

Cláir

Cuidíonn tacaíocht airgeadais na Comhairle Oidhreachta le ICRIanna creidiúnú gairmiúil, ceardlanna oiliúna agus deontais CPD a sholáthar dár mbaill agus don phobal oidhreachta níos leithne agus do ghníomhaíochtaí for-rochtana. Thacaigh an maoiniú freisin lenár gcomhdháil dhébhliantúil 'Gníomhaíochtaí Caomhnaithe in Éirinn'. Cuidíonn an ICRI le tiomantas na Comhairle don oidhreacht chultúrtha trí thacú le Clár um Chaighdeáin Músaem na hÉireann (MSPI). Soláthraíonn sé ceardlanna coimisiúnaithe maidir le cúram bailiúcháin do rannpháirtithe MSPI chun dea-chleachtas a chinntiú maidir le cúram ár n-oidhreachta.

Tuilleadh Eolais

R: secretary@icriconservation.ie
http://www.icriconservation.ie
facebook.com/ICRIConservation
twitter.com/ICRI__

Léigh Tuilleadh

I CAN 9 Skehana and District HG 2

Líonra Cartlainne Pobail na hÉireann (iCAN)

Comhchistíonn an Chomhairle Oidhreachta Líonra Cartlainne Pobail na hÉireann (iCAN); an eagraíocht údarásach a thacaíonn le cartlanna pobail digiteacha in Éirinn.

Líonra Cartlainne Pobail na hÉireann (iCAN)