Heritage Officers

Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil

Tá ról lárnach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht oidhreachta a chur chun cinn, beartas a fhorbairt agus comhairle agus faisnéis a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta áitiúla chomh maith le saincheisteanna oidhreachta náisiúnta.

Tá ról lárnach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht oidhreachta a chur chun cinn, beartas a fhorbairt agus comhairle agus faisnéis a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta áitiúla chomh maith le saincheisteanna oidhreachta náisiúnta.

Tá Oifigigh Oidhreachta Contae fostaithe ag Údaráis Áitiúla i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Oidhreachta faoi choimirce Chlár na nOifigeach Oidhreachta, a tionscnaíodh i 1999. Ceiliúradh an clár 20 bliain in 2019. Ón 1 Meán Fómhair 2021, tá Oifigeach Oidhreachta fostaithe anois i ngach Údarás Áitiúil.

Bainistíonn Oifigigh Oidhreachta an fheidhm oidhreachta laistigh de chontae ar bhealach straitéiseach agus comhordaithe. Ghlac siad le cur chuige comhtháite i leith na hoidhreachta a chlúdaíonn gach gné den oidhreacht laistigh den tseirbhís oidhreachta iomlán. Tá sé mar aidhm acu leibhéil feabhsaithe tuisceana, caomhnaithe agus caomhnaithe a chur chun cinn trí stádas agus dearcadh na hoidhreachta ina gceantar áitiúil a fheabhsú. Aithnítear cuspóirí oidhreachta agus tosaíochtaí sna Pleananna Oidhreachta Áitiúla a ghlacann Údaráis Áitiúla go foirmiúil.

Tá feidhm an Oifigigh Oidhreachta thar a bheith leathan agus déantar í i gcomhthéacs roghanna na n-údarás áitiúil aonair. Áirítear le cuid de na príomhréimsí ar thug Oifigigh Oidhreachta aghaidh orthu ná

 • Pleananna Oidhreachta Áitiúla
 • Comhairle agus Faisnéis d'Fhoireann an Údaráis Áitiúil
 • Measúnú Oidhreachta
 • Bailiú Sonraí
 • Idirchaidreamh
 • Caidreamh Poiblí
 • Comhairliúchán Poiblí
 • Straitéisí, Beartais agus Tionscadail

Na buntáistí a bhaineann le hOifigeach Oidhreachta a bheith agat

 • Tá ról lárnach ag Oifigigh Oidhreachta Contae i gcur chun cinn feasachta, eolais agus mórtas san oidhreacht áitiúil.
 • Soláthraíonn siad comhairle, treoir agus eolas ar ghnéithe éagsúla de dhea-chleachtas oidhreachta agus oidhreachta na hÉireann.
 • Mar chuid dá gcuid oibre, bailíonn oifigigh sonraí agus déanann siad taighde ar ghnéithe éagsúla den oidhreacht áitiúil.
 • Tá príomhról acu i bhforbairt beartais agus tosaíochtaí chun oidhreacht na hÉireann a aithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú.
 • Tacaíonn siad le comhtháthú agus cuimsiú an bheartais oidhreachta ar fud na n-earnálacha go léir, ullmhaíonn agus cuireann oifigigh i bhfeidhm gníomhartha Pleananna Oidhreachta agus Bithéagsúlachta a gcontae.

Tionscadail Phlean Oidhreachta an Chontae 2021

Gach bliain cuireann an Chomhairle Oidhreachta cúnamh deontais ar fáil d'Údaráis Áitiúla do thionscadail a thacaíonn le cur i bhfeidhm a bPleananna Oidhreachta a gContae. Seo liosta na dtionscadal atá ar bun i mbliana. Is féidir blianta roimhe seo a fháil anseo

Oiliúint agus Forbairt

Soláthraíonn an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht theicniúil, forbartha, ghairmiúil agus oiliúna, chomh maith le fóirdheontas airgeadais, i leith gach Oifigeach Oidhreachta a cheaptar ar Údaráis Áitiúla. (Bliain a hAon; 75% / Bliain a Dó: 50% /Bliain a Trí+: 25%.) Is trí Chlár Oiliúna agus Forbartha na nOifigeach Oidhreachta go príomha a sheachadtar an tacaíocht neamhairgeadais. Déanann an Chomhairle Oidhreachta a dícheall caighdeán agus cáilíocht an Chláir Oiliúna agus Forbartha Oidhreachta a choinneáil i gcónaí. Tá oiliúint dhíreach curtha ar fáil maidir le Pleananna Oidhreachta Contae, Measúnú Oidhreachta, Pleananna Caomhnaithe, Éascaíocht agus Reachtaíocht Pleanála.

Sonraí Teagmhála Oifigeach Oidhreachta Údaráis Áitiúil

Údarás Áitiúil Oifigeach Oidhreachta Teileafón Ríomhphost
Comhairle Contae Cheatharlach Dr Eoin Sullivan 059 9129705 esullivan@carlowcoco.ie
Comhairle Contae an Chabháin Anne Marie Ward 049 437 8614 amcurley@cavancoco.ie
Comhairle Cathrach Chorcaí Niamh Twomey 021 492 4018 niamh_twomey@corkcity.ie
Comhairle Contae Chorcaí Conor Nelligan 021 428 5905 conor.nelligan@corkcoco.ie
Comhairle Contae an Chláir Congella McGuire 065 684 6408 / 682 1616 cmcguire@clarecoco.ie
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Charles Duggan 01 222 2856 / 222 3090 charles.duggan@dublincity.ie
Comhairle Contae Dhún na nGall An Dr. Joe Gallagher 074 917 2576 j.gallagher@donegalcoco.ie
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Deirdre Black dblack@dlrcoco.ie
Comhairle Contae Fhine Gall Christine Baker 01-890 5691 christine.baker@fingal.ie
Comhairle Cathrach na Gaillimhe An Dr. Jim Higgins 091 526 574 jim.higgins@galwaycity.ie
Comhairle Chontae na Gaillimhe Marie Mannion 091 509 000 Ext. 198 / 509 198 mmannion@galwaycoco.ie
Comhairle Contae Chiarraí Victoria McCarthy VMcCarthy@kerrycoco.ie
Comhairle Contae Chill Dara Bridget Loughlin 045 980 791 / 980 200 bloughlin@kildarecoco.ie
Comhairle Contae Chill Chainnigh Dearbhala Ledwidge 056 779 4925 dearbhala.ledwidge@kilkennycoco.ie
Comhairle Chontae Laoise Catherine Casey 057 866 4129 ccasey@laoiscoco.ie
Comhairle Contae Liatroma Sarah Malone 071 9620005 smalone@leitrimcoco.ie
Comhairle Chontae Luimnigh Tom O'Neill 061 557229 heritage@limerick.ie
Comhairle Chontae an Longfoirt Mairead Ní Chonghaile 043 334 0731 / 334 1124 mnichonghaile@longfordcoco.ie
Comhairle Contae Lú Brendan McSherry 042 9392969 brendan.mcsherry@louthcoco.ie
Comhairle Contae Mhaigh Eo Dr Deirdre Cunningham 094 906 4092 dcunningham@mayococo.ie
Comhairle Contae na Mí An Dr. Loreto Guinan 046 909 7507 / 909 7000 lguinan@meathcoco.ie
Comhairle Contae Mhuineacháin Shirley Clerkin 047 73722 heritage@monaghancoco.ie shclerkin@monaghancoco.ie
Comhairle Contae Uíbh Fhailí Amanda Pedlow 057 934 6839 / 934 6800/ Remote working 086 8530350 heritage@offalycoco.ie
Comhairle Contae Ros Comáin Nollaig Feeney 090 663 7100 / 663 7135 nfeeney@roscommoncoco.ie
Comhairle Contae Shligigh Siobhán Ryan 071 911 4482 / 9111 111 sryan@sligococo.ie
Comhairle Chontae Átha Cliath Theas An Dr. Rosaleen Dwyer 01 414 9222 / 414 9000 rdwyer@sdublincoco.ie
Comhairle Contae Thiobraid Árann Roisin O’ Grady 0761 06 6213 roisin.ogrady@tipperarycoco.ie
Comhairle Contae Phort Láirge Bernadette Guest 051 849 668 bguest@waterfordcouncil.ie
Comhairle Contae na hIarmhí Melanie McQuade 044 9332098/087 6074496 Melanie.mcquade@westmeathcoco.ie
Comhairle Contae Loch Garman Catherine McLoughlin 053 9196453 catherine.mcloughlin@wexfordcoco.ie
Comhairle Contae Chill Mhantáin Deirdre Burns 0404 20100 / 20191 dburns@wicklowcoco.ie

Léigh Tuilleadh

Nbdc Sliders 12

An tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta

Is eagraíocht náisiúnta é an tIonad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta a bhailíonn agus a bhainistíonn sonraí ar bhithéagsúlacht na hÉireann chun ár n-acmhainn fiadhúlra a dhoiciméadú agus chun rianú a dhéanamh ar an athrú atá ag teacht uirthi.

Galleyhead1 Featured

Iontaobhas Sainchomhartha na hÉireann

Is eagraíocht neamhbhrabúis í Sainchomhartha na hÉireann a aimsíonn airíonna suimiúla agus neamhghnácha a dteastaíonn caomhnú uathu, agus a thugann beatha nua dóibh.

Burrenbeo Image 002

Iontaobhas Burrenbeo

Is carthanas tírdhreacha é Iontaobhas Burrenbeo atá tiomanta do gach duine againn a nascadh lenár n-áiteanna agus ár ról ag tabhairt aire dóibh.