Burrenbeo Image 002

Iontaobhas Burrenbeo

Is carthanas tírdhreacha é Iontaobhas Burrenbeo atá tiomanta do gach duine againn a nascadh lenár n-áiteanna agus ár ról ag tabhairt aire dóibh.

Is carthanas tírdhreacha é Iontaobhas Burrenbeo atá tiomanta do gach duine againn a nascadh lenár n-áiteanna agus ár ról ag tabhairt aire dóibh.

Ár bhFís

CAOMHNÚ OIDHREACHTA: Áit a bhfuil meas uirthi mar gheall ar a oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha; a bhfuil a gcaomhnú nuálach agus inbhuanaithe agus ar féidir é a úsáid mar mhúnla in áiteanna eile chun cabhrú le pobail eile an cumas oidhreachta a bhaint amach

POBAIL GABHÁLA: Áit a bhfuil deis ag daoine eolas a chur ar a n-oidhreacht, taithí a fháil uirthi agus a roinnt.

POBAIL INBHUANAITHE: Áit ar féidir le pobail rathú trí oibriú go hinbhuanaithe leis an tírdhreach.

Cláir atá á maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta i mbliana:

Cuireann Iontaobhas Burrenbeo sraith uaillmhianach clár i gcrích ar fud na Boirne gach bliain, ag cabhrú le pobail inbhuanaithe, athléimneach a chumasú aire a thabhairt dá n-áiteanna don todhchaí. Déantar é seo go páirteach trí úsáid a bhaint as an Bhoirinn mar Thírdhreach Foghlama do raon leathan grúpaí agus imeachtaí a théann chun tairbhe pobail áitiúla agus oidhreacht na Boirne.

Is cúrsa domhain 9 seachtaine é Clár Scoileanna Áitbheo (Áitbheo) a thugtar do pháistí bunscoile agus meánscoile sa Bhoirinn agus é mar aidhm braistint feasachta, mórtas eolach agus freagracht a mhéadú sna páistí as a n-áit áitiúil agus maoirseacht ghníomhach a spreagadh.

Cuireann Cúrsa Oiliúna d’Oideoirí Áitbheo ar chumas an Iontaobhais a mhúnlaí sár-rathúla d’fhoghlaim áitbhunaithe a roinnt le hoideoirí ar fud na hÉireann.

Cuireann an Siompóisiam Tírdhreacha Foghlama ardán comhroinnte agus foghlama ar fáil a thugann le chéile speisialtóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta ar an téama conas is fearr ár n-áiteanna áitiúla a úsáid mar acmhainní foghlama trí phrionsabail éagsúla agus trí chleachtas i bhfoghlaim áit-bhunaithe.

Is féile bhliantúil í Burren in Bloom a eagraíonn an tIontaobhas go luath i mí an Mheithimh chun ceiliúradh a dhéanamh ar bhithéagsúlacht a bhfuil cáil dhomhanda air sa Bhoirinn agus í ag teacht isteach ina ghlóir shéasúrach iomlán.

Obair eile a dhéanann an tIontaobhas Burrenbeo

Is féile agus cruinniú bliantúil é Deireadh Seachtaine Geimhridh Bhoirne ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair arna chomhordú ag an Iontaobhas chun oidhreacht feirmeoireachta na Boirne a cheiliúradh chomh maith le béim a chur ar shamplaí dearfacha spreagúla den fheirmeoireacht don dúlra ó ar fud na hÉireann agus na hEorpa.

Reáchtáiltear Siúlóidí agus Cainteanna Míosúla in áiteanna éagsúla ar an mBoirinn i rith na bliana do bhaill an Iontaobhais agus é mar aidhm shonrach rannpháirtithe a nascadh le cúrsaí nádúrtha, cultúrtha agus tógtha dá n-áit áitiúil.

Seimineáir gréasáin Ar Líne, mar Wild Wednesday Webinars, ina mbeidh cainteanna le saineolaithe ar théamaí Feirmeoireacht, Dúlra agus Oidhreacht.

Tuilleadh eolais

www.burrenbeo.com

Facebook: https://www.facebook.com/BurrenbeoTrust/

Twitter: https://twitter.com/BurrenbeoTrust

YouTube: http://www.youtube.com/user/BurrenBeoTrust/

burrenbeo-logo.png#asset:5069

Léigh Tuilleadh

Icri

Institiúid Chaomhnóirí-Athchóiritheoirí na hÉireann (ICRI)

Cuireann an ICRI caomhnú agus athchóiriú oidhreacht chultúrtha na hÉireann chun cinn.

Community Charter Image 002

Cairt Phobail Bhoirne

Leagann Cairt Phobail Bhoirne fís amach don Bhoirinn ina bhfuil ardchaighdeán beatha ag cách.

Iai 02

Institiúid Seandálaithe na hÉireann

Eagraíocht ionadaíoch uile-oileáin is ea Institiúid Seandálaithe na hÉireann (IAI) do sheandálaithe gairmiúla atá ag obair in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon.