National Heritage Week Hare

An Clár Oifigigh Bhithéagsúlachta Údaráis Áitiúil

Oibríonn Oifigigh Bhithéagsúlachta Údaráis Áitiúil ar leibhéal cathrach agus contae agus bailíonn siad sonraí faoi bhithéagsúlacht agus tugann siad faoi thionscadail chaomhnaithe, forbraíonn siad beartas, soláthraíonn siad comhairle agus eolas agus músclaíonn siad feasacht.

Oibríonn Oifigigh Bhithéagsúlachta Údaráis Áitiúil ar leibhéal cathrach agus contae agus bailíonn siad sonraí faoi bhithéagsúlacht agus tugann siad faoi thionscadail chaomhnaithe, forbraíonn siad beartas, soláthraíonn siad comhairle agus eolas agus músclaíonn siad feasacht.

Tá Oifigigh Bhithéagsúlachta Cathrach agus Contae á bhfostú ag Údaráis Áitiúla i gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ag tacú leo.

Oibríonn Oifigigh Bhithéagsúlachta go dlúth le hoifigigh oidhreachta agus le gairmithe eile laistigh den údarás áitiúil, agus leis an bpobal i gcoitinne i ngach cathair agus contae. Tá a ról éagsúil agus saineofar é de réir roghanna údaráis áitiúil aonair, ach beidh croídhíriú ar phleanáil agus ar chomhoibriú straitéiseach.

Áirítear lena bhfreagrachtaí:

  • Fóram Bithéagsúlachta Áitiúil a chruthú
  • Plean Bithéagsúlachta Áitiúil a scríobh
  • Taighde agus suirbhéanna a dhéanamh agus sonraí a bhailiú
  • Comhairle a sholáthar ar an mbithéagsúlacht d’fhoireann údaráis áitiúil
  • Rannpháirtíocht an phobail agus feasacht a mhúscailt
  • Straitéisí, beartais, agus tionscadail a fhorbairt a bhaineann le fiadhúlra, gnáthóga agus bithéagsúlacht
  • Saineolas bithéagsúlachta a sholáthar do ghrúpaí cosúil leis an bhFóram Oidhreachta, an Fhoireann um Ghníomhú ar son na hAeráide.

Tugann fairsinge na bhfreagrachtaí seo le fios an ról ríthábhachtach atá ag oifigigh bhithéagsúlachta i dtaobh feasacht, eolas agus tuiscint ar an mbithéagsúlacht áitiúil trína n-obair a chur chun cinn.

Oiliúint agus Forbairt

Anuas ar thacaíocht airgeadais, soláthraíonn an Chomhairle Oidhreachta tacaíocht theicniúil, forbartha, ghairmiúil, agus oiliúna d’oifigigh bhithéagsúlachta a cheaptar le húdaráis áitiúla. Soláthrófar seo tríd an gClár Oiliúna agus Forbartha Oifigigh Bhithéagsúlachta. Soláthrófar oiliúint maidir le Pleananna Bithéagsúlachta Contae, suirbhéireachtaí agus taighde ar ghnáthóga agus ar speicis, comhairliúchán agus reachtaíocht chomhshaoil.

Sonraí Teagmhála Oifigigh Bhithéagsúlachta Údaráis Áitiúil

Údarás Áitiúil Ainm Seoladh Ríomhphoist Guthán
Comhairle Contae an Chláir Barry O'Loughlin boloughlin@clarecoco.ie 065 6846232
* Comhairle Cathrach Chorcaí (Páirceanna) Rosemarie McDonald rosemarie_mcdonald@corkcity.ie 021 4924000
Comhairle Cathrach Chorcaí (Pleanáil) Usna Keating usna_keating@corkcity.ie 021 4924000
*Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Lorraine Bull lorraine.bull@dublincity.ie 01 222 3325/ 087 627 9025
* Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Anne Murray annemurray@dlrcoco.ie 01 205 4700
* Comhairle Contae Fhine Gall Hans Visser Hans.Visser@fingal.ie (01) 890 5000
* Comhairle Cathrach na Gaillimhe Paula Kearney paula.kearney@galwaycity.ie 091 536400
Comhairle Contae na Gaillimhe Rosina Joyce rjoyce@galwaycoco.ie 091 509000
Comhairle Contae Chiarraí Eleanor Turner eleanor.turner@kerrycoco.ie 066-7183848
Comhairle Contae Chill Dara Meabh Boylan mboylan@kildarecoco.ie 045 980761
Comhairle Contae Chill Chainnigh Bernadette Moloney bernadette.moloney@kilkennycoco.ie 056 7794487
Comhairle Contae Liatroma Rebeccah Cogan rcogan@leitrimcoco.ie (071) 9620005
Comhairle Contae Lú Helen Hanratty helen.hanratty@louthcoco.ie
Comhairle Contae na Mí Ben Malone bmalone@meathcoco.ie 046-9097000
Comhairle Contae Mhuineacháin Patricia McCreesh patricia.mccreesh@monaghancoco.ie
Comhairle Contae Uíbh Fhailí Ricky Whelan rwhelan@offalycoco.ie 057 8664000
Comhairle Contae Shligigh Ruth Hanniffy rhanniffy@sligococo.ie 071 911 4480
Comhairle Contae na hIarmhí Christina Sweeney Christina.Sweeney@westmeathcoco.ie 044-9332000

* Post á chistiú go hiomlán ag an gComhairle Cathrach/Contae ábhartha

Léigh Tuilleadh

Heritage Officers

Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil

Tá ról lárnach ag Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil maidir le feasacht oidhreachta a chur chun cinn, beartas a fhorbairt agus comhairle agus faisnéis a sholáthar ar shaincheisteanna oidhreachta áitiúla chomh maith le saincheisteanna oidhreachta náisiúnta.

Oifigigh Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil