Tá an Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2023 ar oscailt anois!

Nuacht /

Tá €1.5 milliún ar fáil tríd an Scéim Deontais Oidhreachta Pobail chun tacú le hoidhreacht na hÉireann

Tá an Chomhairle Oidhreachta ag glacadh le hiarratais ar a Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 2023 ó ghrúpaí pobail agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha neamhbhrabúis i ngach cuid den tír anois.

Tá €1.5m san iomlán ar fáil faoin scéim i mbliana. Iarrtar iarratais do thionscadail a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar rochtain ar láithreáin oidhreachta agus ar chuimsiú ag láithreáin oidhreachta agus do thionscadail ina gcuirtear dea-chleachtas oidhreachta i bhfeidhm i leith áiteanna, bailiúcháin nó rudaí (foirgnimh san áireamh) a bhainistiú. Méadaíodh an tsuim uasta deontais atá ar fáil go €25,000 i mbliana.

Tá cistiú ar fáil freisin do ghrúpaí atá ag iarraidh feabhas a chur ar rochtain ar an oidhreacht do dhaoine faoi mhíchumas agus do thionscadail ina n-iniúchtar oidhreacht grúpaí mionlaigh, lena n-áirítear inimircigh nuathagtha agus daoine den Lucht Siúil.

Leis an scéim, tacaítear freisin le himeachtaí oiliúna atá dírithe ar scileanna tógála traidisiúnta, ar an mbithéagsúlacht agus ar an tseandálaíocht agus le saintrealamh a cheannach.

Ag labhairt di faoin Scéim, dúirt an Dr Martina Moloney, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta:

“Bímid ag tnúth le hiarratais a fháil ar an scéim seo gach bliain, ar iarratais iad ina dtugtar léargas luachmhar dúinn ar a bheoga atá ár bpobal oidhreachta.

“Tá cáil dhomhanda ar Cheanannas i gContae na Mí mar gheall ar Leabhar Cheanannais a bheith le fáil ann tráth, agus leanann an baile le cleachtais úrscothacha litreoireachta agus deartha a chur chun cinn sa lá atá inniu ann. Sa bhliain 2022, sholáthraíomar €15,424 chun athchóiriú chlóphreas Wharfedale an bhaile a chistiú. Téann an t-inneall siar go dtí an bhliain 1856 agus d’athraigh sé an tionscal clódóireachta ó bhonn trí chlódóireacht olltáirgthe a chumasú mar gheall ar an gcumas atá aige nithe a chló gan aon ghá le hé a stad.

“Croílár oibríochtaí clódóireachta an réigiúin ba ea Ceanannas tráth, agus athaimsíodh ceann amháin de na hinnill seo sa bhaile sa bhliain 2016 tar éis don tionscal é a chaitheamh i leataobh ar son innealra nua-aimseartha. A bhuí leis an gcistiú a soláthraíodh, bhíothas in ann tabhairt faoi na hoibreacha casta deisiúcháin a bhí ag teastáil chun an t-inneall a athchóiriú. Agus é ar taispeáint phoiblí anois, bíonn sé ag mealladh cuairteoirí, ag éascú caomhnú scileanna dearmadta agus ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail trí ranganna, trí thaispeántais agus trí chláir ealaíontóirí cónaithe.”

Dúirt Virginia Teehan, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta:

“Údar áthais dom ba ea gur tugadh guth do ghrúpaí mionlaigh agus gur cuireadh lena inrochtana atá an oidhreacht do dhaoine faoi mhíchumas mar thoradh ar roinnt de na sárthionscadail oidhreachta a bhí ar siúl sa bhliain 2022.

“Fuair Líonra Bantaistealaithe Chorcaí €10,470 le haghaidh tionscadal digiteach inar taifeadadh stair shaibhir bhéil an Lucht Siúil i limistéar Black Ash de chathair Chorcaí agus fuair Músaem Hunt €18,770 le haghaidh tionscadal den scoth a raibh mar aidhm leis an músaem a chur in oiriúint do Dhaoine a bhfuil Lagú Radhairc orthu trí threoracha tráchtaireachta fuaime a thabhairt isteach.

“Beidh sé mar thosaíocht againn arís eile sa bhliain 2023 a chinntiú go gcloisfear na scéalta oidhreachta de chuid grúpaí mionlaigh agus go mbeidh daoine faoi mhíchumas in ann rochtain a fháil ar an oidhreacht ar an mbealach céanna a fhaigheann gach duine eile rochtain uirthi, agus táimid ag tnúth le hiarratais a fháil ina leith sin.”

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais ar an mbabhta seo den scéim ná 5pm Dé Luain an 20 Feabhra 2023. Ní mór iarratais a dhéanamh trí chóras bainistíochta deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta. Ní mór aon tionscadail chistithe a chur i gcrích faoin 9 Deireadh Fómhair 2023. Tá mionsonraí iomlána ar fáil anseo

Óstálfaidh an Chomhairle Oidhreachta seimineár Gréasáin ag 11am an 25 Eanáir 2023, ar lena linn a sholáthrófar faisnéis faoin deontas agus a sholáthrófar comhairle ghinearálta maidir le conas iarratas a dhéanamh. Beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ann ag deireadh an tseimineáir. Taifeadfar an t-imeacht sin, agus beifear in ann amharc air ar ár suíomh Gréasáin ina dhiaidh.

San fhíseán seo, amharc ar an dóigh ar bhain Féile Ellen Hutchins i gCorcaigh tairbhe as an scéim