Ceadú le haghaidh deichniúr oifigeach bithéagsúlachta nua a cheapadh chun treisiú le gníomhaíocht áitiúil ar son an dúlra

Bronnadh cistiú ar dheich n-údarás áitiúla chun oifigigh bhithéagsúlachta a cheapadh

Tá an clár á sholáthar ag an gComhairle Oidhreachta agus ag an gCumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA), le tacaíocht ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra.

Bronnadh cistiú ar dheich n-údarás áitiúla chun oifigigh bhithéagsúlachta a cheapadh chun tabhairt faoi ghníomhaíocht áitiúil ar son na bithéagsúlachta agus chun an ghníomhaíocht sin a bhrú chun cinn. Beidh raon leathan freagrachtaí ar na hoifigigh bhithéagsúlachta nua. Ceanglófar orthu na nithe seo a leanas a dhéanamh, i measc nithe eile:

 • Plean bithéagsúlachta contae a fhorbairt agus a chur chun feidhme
 • Comhairle a thabhairt don údarás áitiúil ar shaincheisteanna a bhaineann leis an mbithéagsúlacht agus ar na hoibleagáidí atá ar an údarás i ndáil leis an mbithéagsúlacht a chosaint
 • Fóram bithéagsúlachta contae a bhunú
 • Cúnamh a thabhairt do rannóga údaráis áitiúil an bhithéagsúlacht a chomhtháthú isteach ina gcuid gníomhaíochtaí agus beartas trí oiliúint a eagrú agus trí thacú le scaipeadh faisnéise
 • Tionscnaimh bhithéagsúlachta nua a chur chun cinn, bunaithe ar an dea-chleachtas caomhantais

Tar éis iad a cheapadh, beidh 14* oifigeach bithéagsúlachta san iomlán fostaithe in údaráis áitiúla ar fud na tíre, agus cistiú le haghaidh 15 oifigeach eile le soláthar mar chuid de na hiarrachtaí atá ar bun chun gníomhaíocht mhéadaithe a dhéanamh ar son na bithéagsúlachta ar an leibhéal áitiúil. Táthar ag súil leis go gcuirfear iad go léir i bhfeidhm ar fud na tíre laistigh den chéad trí bliana eile.

Tá beart an lae inniu ina chéim phraiticiúil eile i dtreo dlús a chur le freagairt an Stáit don ghéarchéim bithéagsúlachta, agus é ag teacht sna sála ar roinnt beart a rinne an Rialtas chun dul i ngleic le cailliúint na bithéagsúlachta i mbliana. Áirítear leo sin an 4ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht a fhoilsiú, rud is ábhar do chomhairliúchán poiblí faoi láthair. Foilsíodh Oidhreacht Éireann 2030 i mí Feabhra i mbliana freisin.

*Féach an liosta de na húdaráis áitiúla a cheapfaidh oifigigh bhithéagsúlachta nua sna ‘Nótaí d’eagarthóirí’ thíos.

Ag labhairt dó faoin bhforbairt, dúirt Malcolm Noonan TD, an tAire Stáit um Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin:

“Is iontach an rud é go bhfuil an chéad ghrúpa eile d’Oifigigh Bhithéagsúlachta á earcú ar fud na tíre anois. Na deich bpost nua seo, agus an cistiú le haghaidh 15 phost eile a d’fhógair mé mar chuid de Bhuiséad 2023, beidh tionchar ollmhór acu maidir le cabhrú le tabhairt faoi ghníomhaíocht ar son an dúlra ar an leibhéal áitiúil. Nuair a dhearbhaigh an Dáil éigeandáil bithéagsúlachta sa bhliain 2019, chuir sí in iúl go soiléir gur gá dúinne mar thír bheith an-dáiríre faoi na dúshláin bhithéagsúlachta atá romhainn. Tá na cuspóirí atá againn faoi Chlár an Rialtais mar fhianaise ar an bpráinn atá i gceist leis sin. Tá fógairt an lae inniu ina céim eile sa treo ceart, agus í ina léiriú freisin ar a thiomanta atáim féin dá chinntiú go gcomhlíonfar na cuspóirí sin agus go mbeidh líon dóthanach oifigeach oidhreachta agus bithéagsúlachta ann i ngach údarás áitiúil.”

Dúirt Martina Moloney, Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta:

“Is é an fhís don bhithéagsúlacht, mar atá luaite sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht, ná go ndéanfar an bhithéagsúlacht in Éirinn a urramú, a chaomhnú, a athbhunú agus a úsáid ar shlí inbhuanaithe agus, ar an tslí sin, go gcoinneofar seirbhísí éiceachórais ar bun, go gcothófar pláinéad sláintiúil agus go soláthrófar tairbhí do gach duine. Tá an fhís chéanna ag an gComhairle Oidhreachta, agus léiriú ar na cuspóirí atá againn féin is ea an obair a dhéanaimid chun a chinntiú go leantar leis an Treoirchlár Oifigeach Bithéagsúlachta a chur ar aghaidh.”

Dúirt Virginia Teehan, Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta:

“Is é an ghné is tábhachtaí de leanúint leis an gclár bunriachtanach seo a chur ar aghaidh ná an comhar atá ar bun againn le CCMA, leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. A bhuí leis an bhfís chomhroinnte agus na cuspóirí comhroinnte atá againn, tarlóidh sé, laistigh den chéad chúpla mí eile, go mbeidh tuilleadh údarás áitiúil, agus an tír ina hiomláine, in ann tairbhe a bhaint as saineolas, díograis agus tiomantas na n-oifigeach bithéagsúlachta tiomnaithe.”

Dúirt Moira Murrell, Cathaoirleach ar Choiste CCMA um Fhorbairt Tuaithe, Pobal, Turasóireacht, Cultúr agus Oidhreacht:

“Tá lúcháir ar an gCumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach tacú leis an gClár tábhachtach Oifigeach Bithéagsúlachta seo. Mar gheall ar shaineolas na nOifigeach Bithéagsúlachta, treiseofar go mór leis na hiarrachtaí atá ar bun ag údaráis áitiúla chun an bhithéagsúlacht a chosaint agus tuiscint don bhithéagsúlacht a spreagadh inár gcuid limistéar. Agus acmhainní á ndíriú againn ar an tslí sin, táimid ag léiriú cé chomh dáiríre agus atáimid faoin dúshlán bithéagsúlachta, mar aon leis an uaillmhian atá againn tosca bithéagsúlachta a chomhtháthú isteach inár n-oibríochtaí uile. Gnéithe tábhachtacha eile dár bpleananna gnímh don aeráid a bheidh i ndul i ngleic le cailliúint na bithéagsúlachta, a bheidh in éiceachórais a athbhunú agus a bheidh i réitigh dhúlrabhunaithe a chur i bhfeidhm.”

Déanfar meastóireacht ar an scéim sa bhliain 2025 chun bonn eolais a chur faoin soláthar amach anseo.

Teagmhálaithe preasa

Déan teagmháil le Pearse Ó Caoimh, an Chomhairle Oidhreachta, chun agallamh a eagrú

T. 085-8590378 R. pocaoimh@heritagecouncil.ie

Nótaí d’eagarthóirí

Tá na húdaráis áitiúla seo a leanas chun oifigeach bithéagsúlachta a cheapadh sna míonna atá le teacht:

 • Comhairle Contae an Chláir
 • Comhairle Cathrach Chorcaí
 • Comhairle Contae na Gaillimhe
 • Comhairle Contae Chiarraí
 • Comhairle Contae Chill Dara
 • Comhairle Contae Chill Chainnigh
 • Comhairle Contae Uíbh Fhailí
 • Comhairle Contae Shligigh
 • Comhairle Contae na hIarmhí
 • Comhairle Contae Chill Mhantáin

Cheap na húdaráis seo a leanas oifigeach bithéagsúlachta cheana féin:

 • Comhairle Cathrach na Gaillimhe
 • Comhairle Contae Fhine Gall
 • Comhairle Contae Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin
 • Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath