Scéim Deontais Oidhreachta Pobail

Scéim bhliantúil do ghrupaí pobail agus eagraíocht neamhrialtasach seachbhrabúsach timpeall na tíre chun tionscadal oidhreachta a bhaint amach.

Is é atá i gceist leis an scéim seo pobail agus eagraíochtaí neamhrialtasacha a chumasú leanúint lena gcuid oibre sa réimse seo nó tús a chur le tionscnaimh nua.

Tá réimse leathan tionscadal incháilithe le haghaidh maoiniú faoin scéim seo, na rudaí seo san áiremah

  • Ceardlanna agus imeachtaí oiliúna ina gcuirtear dea-chleachtas oidhreachta chun cinn. Tá spéis ar leith againn in oiliúint scileanna tógála traidisiúnta, in oiliúint scileanna ceardaíochta, in oiliúint i dtaifeadadh reilige agus in oiliúint bithéagsúlachta.
  • Forbairt Acmhainní Digiteacha Oidhreachta, lena digitiú, taispeántais ar líne, taifeadtaí stair bhéil, podchraoltaí, agus scannáin. Is gá duit a chinntiú go mbeidh na haschuir dhigiteacha a chruthóidh tú le cistiú deontais ar fáil, ar oscailt agus inrochtana.
  • Suirbhéanna, tuarascálacha, pleananna, agus iniúchtaí caomhantais lena gcuirfear bonn eolais faoi bhainistiú foirgneamh agus séadchomharthaí, gnáthóg, bailiúchán nó rudaí amach anseo.
  • Oibreacha caomhantais ar fhoirgnimh, ar shéadchomharthaí, ar ghnáthóga, ar bhailiúcháin, nó ar rudaí.
  • Saintrealamh a cheannach.

Cé a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh?

Tá an scéim ar oscailt dóibh seo a leanas:

  • Grúpaí deonacha agus pobail, mar shampla comhairlí paróiste, grúpaí bailte slachtmhara, grúpaí gníomhaíochta áitiúla, etc.
  • Eagraíochtaí neamhrialtasacha, lena n-áirítear iontaobhais neamhbhrabúis.
  • Rannpháirtithe sa Chlár um Chaighdeáin Mhúsaeim in Éirinn (eagraíochtaí neamhrialtasacha amháin)
  • Rannpháirtithe sa Chlár maidir le Séadchomhartha a Uchtú.

Treoirdhoiciméad Iarratais

Tá an scéim seo dúnta do hiarratais anois. Is feidir an treoirdhoiciméad iarratais is deanaí a leamh thíos.

Tá an léiriú ó ár seimineár gréasáin 2024 ar fáil thíos.

Conas agus cén uair is féidir iarratas a dhéanamh

Ní mór duit iarratas a dhéanamh trí chóras deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta. Ní ghlacaimid ach le foirmeacha a chuirtear isteach ar líne. Ní sholáthraímid foirmeacha páipéir.

Bhí an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais ná an 25ú Márta 2024 ag 5 i.n. Ní glacfar le iarratais nó le breis eolais i ndiaidh an dáta seo. Cuirfear na hiarratasóirí ar an eolas, i scríbhinn, faoi toradh a chuid iarratas i mí Bealtaine 2024.

Tionscadail Chistithe Cheanna

Sa bhfíseán seo labhraíonn Deirdre Ní Chonghaile faoi Bhailiúchán Béaloidis Árann, grúpa bunaithe ar Inis Mór a fuair maoiniú faoin scéim seo i 2023.