An Ciste Um Acmhainn Oidhreachta 2024

Tacú le heagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha a oibríonn san earnáil oidhreachta.

Cé ar féidir leis cur isteach air?

Tá an scéim ar oscailt d’eagraíochtaí neamhbhrabúsacha neamhrialtasacha oidhreachta atá dírithe ar an oidhreacht a léirigh go bhfuil ábharthacht náisiúnta agus/nó réigiúnach acu.

Tá eagraíochtaí a shásaíonn na critéir seo a leanas incháilithe iarratas a dhéanamh:

 • Saghas na Cuideachta: Caithfidh d’eagraíocht neamhbhrabúsach a bheith bunaithe mar Chuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CLG) agus caithfidh nach ndéanann aon chomhlacht stáit nó eile í a rialú go díreach nó go hindíreach.
 • Riachtanais Bhunreachta: Caithfidh go gcuireann bunreacht na heagraíochta cosc ar luach saothair a íoc leis na stiúrthóirí.
 • Cuspóir na heagraíochta: Caithfidh an cuspóir baint le ceann amháin de ghnéithe na hoidhreachta sna hAchtanna Oidhreachta, 1995, 2018, nó eagraíochtaí a thugann faoi oidhreacht chultúir dholáimhsithe a chosaint mar chuid de ghealltanais na hÉireann do Choinbhinsiún 2003 UNESCO maidir le hOidhreacht Chultúir Dholáimhsithe a Chosaint.
 • Ábharthacht náisiúnta agus/nó réigiúnach a léiriú: Caithfidh an eagraíocht tabhairt faoi obair a dhéanann iarratas ar scála náisiúnta agus/nó réigiúnach nó, tá a hobair á húsáid chun eolas a chur ar fáil do bheartais ar scála náisiúnta agus/nó réigiúnach.
 • Plean oibre eagraíochta: Caithfidh an eagraíocht a bheith ag tabhairt faoi ghníomhartha nuálacha idir beaga agus meánmhéide a sholáthraíonn torthaí soiléire a chabhraíonn le ceann amháin nó níos mó den mhéid seo a leanas a sholáthar – plean straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028; an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; Oidhreacht Éireann 2030; Áiteanna do Dhaoine: an Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht; agus an Plean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta

Eagraíochtaí neamh-incháilithe

Níl cuideachtaí príobháideacha, daoine aonair, comhlachtaí poiblí nó eagraíochtaí atá rialaithe, go díreach nó go hindíreach, ag aon stát nó comhlacht eile incháilithe iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin scéim seo.

Tabhair faoi deara go n-osclófar an Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail 2022 i mí Feabhra 2024.

Fógrófar Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail i mí Feabhra 2024 do grúpaí poiblí/grúpaí deonacha agus comhlachtaí seachbhrabúsach chun deontais a lorg do tionscadail oidhreachta. Beidh níos mó sonraí ar fáil san Athbhliain. coir go dhéanfaidh tionscadail mar seo iarratais faoin gCiste Tacaíochta Eagraíochtaí Oidhreachta.

Cuspóir an Chiste

Tá mar aidhm ag an gCiste Tacaíochta Eagraíochtaí Oidhreachta acmhainn eagraíochtaí neamhrialtasacha a fhorbairt a oibríonn san earnáil oidhreachta in Éirinn trí chistiú a sholáthar i dtreo a gcroíchostas. Sholáthródh an cistiú seo tacaíocht:

 • leis na scileanna, na próisis, agus na hacmhainní a theastaíonn ó eagraíochtaí oidhreachta chun maireachtáil, oiriúnú agus bheith faoi rath de bharr na héiginnteachta le déanaí a fhorbairt agus a neartú.
 • d’eagraíochtaí oidhreachta a ghlacann príomhról i mbonneagar oidhreachta na hÉireann agus chun cabhrú le beartas agus pleananna náisiúnta a bhaint amach.

Cistiú atá ar fáil

Is é an t-uasmhéid atá ar fáil in aghaidh na heagraíochta €60,000. Samhlaímid go mbeidh na meántairiscintí sa réimse €30,000-€60,000 agus go dtacóidh an scéim seo le thart ar 30-40 eagraíocht. Bronnfar cistiú ar bhonn iomaíoch. Déanfar seo ar aon dul leis na critéir mheasúnaithe a leagtar amach ar Leathanach 10.

Cáipéis Treorach maidir le hIarratais

Leabhrán eolais

Íoslódáil an leabhráin eolais don scéim mar pdf thíos nó coinnigh ort ag léamh an leathanach seo.

Conas agus cathain iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh trí chóras deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta Córas Deontas ar Líne - an Chomhairle Oidhreachta. Ní ghlacaimid ach le foirmeacha a sheoltar ar líne. Ní sholáthraímid nó ní ghlacaimid le foirmeacha páipéir.

Le breithniú a dhéanamh ar d’iarratas, caithfidh d’iarratas ar líne, anuas ar cháipéisí tacaíochta, a fháil: faoin an 15 Eanáir 2024 ag 5pm.Ní ghlacfar le hiarratais, nó le heolas breise i ndiaidh an ama seo. Cuirfimid ar an eolas i scríbhinn thú faoi cibé acu ar éirigh nó nár éirigh le d’iarratas go luath i Márta 2024.

Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní féidir ach iarratas amháin a dhéanamh in aghaidh na heagraíochta.

An méid is féidir linn a chistiú

Croíchostais chun tacú le caiteachas bunriachtanach eagraíochta agus riaracháin. Seo na príomhchostais a theastaíonn le d’eagraíocht a choimeád ar bun.

 • Cistiú i dtreo chroíchostais d’eagraíochta. Áirítear le croíchostais tuarastail foirne reatha, cíos, rátaí, freagrachtaí reachtúla agus/nó dlíthiúla etc.
 • Costais chun cabhrú le d’eagraíocht a bheith níos athléimní amach anseo, mar shampla, pleananna gnó a oiriúnú, feabhsúcháin rialachais chorparáidigh, athbhreithnithe ar bhainistíocht riosca agus triail phíolótach a bhaint as bealaí nua oibre.
 • I gcás institiúidí gairmiúla – sparánachtaí a chistiú d’oiliúint ghairmiúil nó chun go soláthróidh pearsanra faoi leith cúrsaí creidiúnaithe CPD faoin oidhreacht.
 • Costais forbartha oiliúna agus scileanna.
 • Foireann nua nó ar chonradh a fhostú. Caithfear sainchuntas soiléir poist don phost a sholáthar le d’iarratas. 

An Pá Íosta Náisiúnta: Ba cheart go n-íocfaí an fíorphá maireachtála, ar a laghad, le fostaithe laistigh de d’eagraíocht, arb ionann sin agus thart ar €13.10 san uair.

Eolas tacaíochta

Caithfidh tú na cáipéisí tacaíochta seo a leanas a sheoladh le d’iarratas:

Bunreacht
1.
Bunreacht d’eagraíochta

Cuntais
2.
 Na cuntais iniúchta nó atá deimhnithe ag cuntasóir is déanaí.

Eolas cúlra
3.
 Eolas cúlra faoi d’eagraíocht, cosúil le do Thuarascáil Bhliantúil, Plean Straitéiseach, comhaontuithe comhpháirtíochta is déanaí, agus mar sin de.

Plean Oibre Costáilte
4. 
Plean Oibre Costas Críochnaithe
a)
 Ba choir go mbeidh costas an obair i buiséad 2024 san áireamh. Tá eolais uainn a ligfidh duinn measnú a dhéanamh ar buiséad, féidearacht do moladh, agus cé a mbeidh tu ag oibre le. Ba choir go mbeidh sonraí caiteachas agus incam san buidéad freisin.
b)
 Gníomhartha agus tionscnaimh atá nasctha go soiléir leo seo a leanas:
• Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028;
An Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta;
Oidhreacht Éireann 2030; Áiteanna do Dhaoine: an Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht; agus
An Plean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta

Litreacha tacaíochta
5. Dhá litir thacaíochta, ar a laghad, ó phríomhpháirtithe leasmhara nó eagraíochtaí
eile a n-oibríonn tú go dlúth leo.

Torthaí do phlean oibre

Tugaimid liosta sa tábla thíos ar thorthaí ba mhaith linn go mbainfear amach mar thoradh ar an gciste deontais seo. Athruithe, tionchair, tairbhí, nó aon éifeachtaí iad torthaí a tharlaíonn mar thoradh ar d’obair. Is éagsúil a bheidh an líon torthaí a bhaineann tú amach, ag brath ar na gníomhartha i do phlean oibre agus ba cheart go mbeidís i gcomhréir le méid an deontais atá á iarraidh agat nó le díriú faoi leith do phlean oibre.

Tá súil againn leis go mbainfidh pleananna oibre roinnt torthaí amach níos mó ná cinn eile. Iarrtar ort díriú ar na torthaí is láidre. Má éiríonn leat i d’iarratas, úsáidfidh tú iad i do Thuarascáil Deiridh chuig an gComhairle Oidhreachta.

Caithfidh tú ar a laghad dhá thoradh a roghnú sa liosta thíos agus na gníomhartha a shainaithint:

Toradh

Beidh an eagraíocht chistithe níos athléimní.

Teastaíonn uaim go gcabhróidh ár gcistiú le d’eagraíocht a cumas a neartú freagairt do dhúshláin agus do dheiseanna lena todhchaí fhadtéarmach agus a hinbhuanaitheacht airgeadais a chinntiú.

Gníomhartha Féideartha

Seo a leanas na cineálacha rudaí a d’fhéadfadh cabhrú leat seo a dhéanamh, i measc rudaí eile:

 • Do rialachas a fhorbairt lena chinntiú go bhfuil an meascán ceart scileanna agat chun cabhrú le d’eagraíocht bheith faoi rath.
 • Samhlacha nua oibriúcháin a fhiosrú
 • Pleananna gnó a nuashonrú agus a fhorbairt maidir le dálaí reatha.
 • Lucht tacaíochta agus tacaíocht a fhorbairt do d’eagraíocht agus dá hobair
 • Do chostais a laghdú
 • Éifeachtúlachtaí sa bhealach a oibríonn tú a chruthú
 • Comhpháirtíochtaí inbhuanaithe agus comhoibriú comhthairbhiúil a chruthú le hacmhainní a roinnt.

Toradh

Beidh an eagraíocht chistithe níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Teastaíonn uaim go gcabhróidh ár gcistiú leat dul i mbun beart a chuirfidh ar do chumas d’eagraíocht a oibriú ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de agus spriocanna maidir le neodracht ó thaobh fuinnimh a bhaint amach.
Teastaíonn go mór uainn freisin tacú leat feasacht agus tuiscint a mhúscailt ar an éigeandáil aeráide agus bhithéagsúlachta

Seo a leanas na cineálacha rudaí a d’fhéadfadh cabhrú leat na torthaí seo a bhaint amach, i measc rudaí eile:

 • litearthacht charbóin a fheabhsú i measc d’fhoirne agus oibrithe deonacha
 • do thionchar ar an gcomhshaol a athbhreithniú agus feabhsúcháin is féidir leat a dhéanamh a shainaithint.
 • gníomhartha a chuirfidh feabhas ar d’éifeachtúlacht fuinnimh agus an méid a chuireann tú le bithéagsúlacht agus a laghdóidh dramhaíl d’eagraíochta.
 • imeachtaí agus gníomhaíochtaí a chabhraíonn le pobail dul i ngleic leis an éigeandáil aeráide agus bhithéagsúlachta.

Toradh

Beidh réimse níos fairsinge daoine páirteach san Oidhreacht.

Teastaíonn uaim go gcabhróidh ár gcistiú le d’eagraíocht a dhéanamh níos ionchuimsithí trí chomhchruthú agus trí bhacainní a d’fhág grúpaí agus daoine ar lár roimhe seo a bhaint.

Gníomhartha Féideartha

Seo a leanas na cineálacha rudaí a d’fhéadfadh cabhrú leat seo a dhéanamh, i measc rudaí eile:

 • Obair le déimeagrafaic do spriocluchta agus le cé a ndéantar tearcionadaíocht dóibh faoi láthair sa mhéid a dhéanann tú a thuiscint.
 • Obair le bacainní roimh rannpháirtíocht i do ghníomhaíochtaí oidhreachta a thuiscint agus a bhaint.
 • Comhchruthú a fhorbairt mar bhealach oibriúcháin d’eagraíochta
 • Comhoibriú le grúpaí pobail agus gníomhaireachtaí a oibríonn le grúpaí eisiata.

Toradh

Beidh bail níos fearr ar an oidhreacht.

Gníomhartha Féideartha

Seo a leanas na cineálacha gníomhaíochtaí a dtacaítear leo a d’fhéadfadh cabhrú leat sa limistéar seo, i measc rudaí eile:

 • Aithneofar na feabhsúcháin trí chaighdeáin a úsáideann speisialtóirí gairmiúla agus oidhreachta, agus/nó ag daoine i gcoitinne, mar shampla, i suirbhéanna ar chuairteoirí nó ar chónaitheoirí.
 • D’fhéadfadh feabhsúcháin eascairt freisin as obair nua, mar shampla, méid ghnáthóige reatha a mhéadú chun sochair speiceas tosaíochta.

Toradh

Beidh an eagraíocht chistithe níos oilte, níos muiníní agus níos éagsúla.

Teastaíonn uainn go gcabhróidh ár gcistiú leat do lucht saothair a fhorbairt agus a éagsúlú (foireann íoctha agus oibrithe deonacha agus an bord nó iontaobhaithe ina measc) chun gur fearr is féidir leat dul i ngleic leis na dúshláin agus na deiseanna a thagann aníos do d’eagraíocht.

Gníomhartha Féideartha

Seo a leanas na cineálacha gníomhaíochtaí a dtacaítear leo a d’fhéadfadh cabhrú leat sa limistéar seo, i measc rudaí eile:

 • Aithneofar na feabhsúcháin trí chaighdeáin a úsáideann speisialtóirí gairmiúla agus oidhreachta, agus/nó ag daoine i gcoitinne, mar shampla, i suirbhéanna ar chuairteoirí nó ar chónaitheoirí.
 • D’fhéadfadh feabhsúcháin eascairt freisin as obair nua, mar shampla, méid ghnáthóige reatha a mhéadú chun sochair speiceas tosaíochta.
 • Gníomhaíocht maidir le pleanáil comharbais agus caomhnú scileanna agus eolais laistigh den mhúsaem
 • Comhoibriú le heagraíochtaí eile oidhreachta agus neamhearnála le scileanna agus eolas a roinnt.

Toradh

Caighdeán na beatha a bharrfheabhsú trí fholláine a fheabhsú, tacú le foghlaim, agus cur le comhfhorbairt áite.

Seo a leanas na cineálacha rudaí a d’fhéadfadh cabhrú leat seo a dhéanamh, i measc rudaí eile:

Gníomhartha Féideartha

 • Comhpháirtíochtaí agus comhoibriú le dul i ngleic le riachtanais agus deiseanna áitiúla nó a bhaineann go sonrach leis an bpobal.
 • Áiteanna agus spásanna a sholáthar inar féidir le scéalta, traidisiúin agus earraí a mheasann daoine atá mar chuid dá n-oidhreacht chultúrtha a fhiosrú agus a cheiliúradh.
 • Deiseanna a sholáthar do dhaoine a bheith níos gníomhaí, mar shampla, oibriú go deonach i bpáirc, páirt a ghlacadh in oiliúint seandálaíochta agus scileanna traidisiúnta pobail, scileanna digiteacha a roinnt
 • Cláir a fhorbairt a thacaíonn le sláinte agus folláine chun cabhrú le daoine eispéireas a fháil den oidhreacht ar bhealaí nua.
 • Na deiseanna foghlama a sholáthraíonn tú a mhéadú agus a fhorbairt chun tacú le heolas agus tuiscint níos mó ar an oidhreacht.

Conas a dhéanaimid measúnú ar d’iarratas

A luaithe a sheoltar d’iarratas, déanfaimid é a sheiceáil ar dtús lena chinntiú go sásaíonn d’eagraíocht na critéir cháilitheachta agus gur tugadh an t-eolas tacaíochta go léir. Ní dhéanfar aon mheasúnú eile ar iarratais nach n-éiríonn leo an chéim seo a shárú.
Leanann iarratais a n-éiríonn leo sa chéim sheiceála thosaigh trí na céimeanna seo a leanas:
a) Athbhreithniú inmheánach agus gearrliostú.
b) Painéal athbhreithnithe seachtrach le measúnú a dhéanamh ar gach iarratas a cuireadh ar an ngearrliosta iarratais trí úsáid a bhaint as an gcóras scórála thíos. Caithfidh iarratais ar a laghad 10 marc a scóráil faoi gach teideal go n-éireoidh leo.
c) Faomhadh Bhord na Comhairle Oidhreachta ar iarratais a mholtar.
Próiseas iomaíoch é seo agus bronnfar cistiú ar iarratais a bhaineann an scór is airde amach in aghaidh na gceithre Chritéar a liostaítear sa tábla thíos.

Criteir Marcanna
Baint an phlean oibre chun tacú le Straitéis na Comhairle Oidhreachta 2023-2028 a sholáthar ar scála náisiúnta agus/nó réigiúnach 25
Cumas eagraíochta agus indéantacht an plean oibre a sholáthar 25
Eolas airgeadais, ar luach ar airgead agus ar rialachas 25
Tionchar an chistithe 25

Déanfaidh measúnóirí breithniú ar iarratais trí úsáid a bhaint as a mbreithiúnas gairmiúil bunaithe ar an eolas a sholáthraíonn tú san iarratas, eolas ar iarobair d’eagraíochta, agus ar an gcomhthéacs iomaíoch ina measúnaítear na hiarratais go léir.

Bronnfar scór 1-25 ar gach critéar. Tá na scóir táscach agus tá siad bunaithe ar ábhair an iarratais.

1. Íseal (0-5): Níl na sonraí agus an t-ábhar san eolas a soláthraíodh lena cheadú measúnú a dhéanamh in aghaidh na gcritéar.

2. Neamhleor (6-10): Cé go bhfreagraítear na critéir ar an leibhéal is ísle san iarratas, tá limistéir ann ina bhfuil sonraí ar iarraidh, nó nach soiléir an t-eolas.

3. Dóthanach (11-15): Chuathas i ngleic san iarratas le formhór na gcritéar. Tá roinnt bearnaí ann.

4. Maith (16-20): Téitear i ngleic go han-mhaith san iarratas leis na critéir. Tá aon bhearnaí beag, agus ní bhaineann siad le dul i ngleic leis na critéir.

5. Sármhaith (21-25): Tugann seo le fios go dtéitear i ngleic san iarratas le gach gné ábhartha de na Critéir. Níl aon bhearnaí ann, téitear i ngleic leis na buarthaí go léir.

Critéir 1

Baint an phlean oibre chun tacú le Straitéis na Comhairle Oidhreachta 2023-2028 a sholáthar ar scála náisiúnta agus/nó réigiúnach.

Déanfaimid measúnú ar na rudaí seo a leanas:

 • torthaí do thogra chun tacú le baint amach chuspóirí na Comhairle Oidhreachta a leagtar amach i bPlean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028 (Ár nÁit sa Stair).

Déanfaimid breithniú ar an méid seo a leanas:

 • an cineál oibre a dhéanann d’eagraíocht. Áireofar leis seo an comhthéacs réigiúnach agus/nó náisiúnta ina n-oibríonn d’eagraíocht.
 • an limistéar oidhreachta agus aschur ionchasach do chláir oibre. Áireofar leis seo cén bearta agus gníomhartha a mbeartaíonn d’eagraíocht tabhairt fúthu in 2024 maidir leis an aeráid agus an bhithéagsúlacht.
 • Nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh ar iarratais, caithfidh an Chomhairle Oidhreachta a chinntiú go dtacaíonn an Scéim Acmhainne Oidhreachta le réimse agus cothromaíocht chuí oibre.

Critéir 2 

Cumas eagraíochta agus indéantacht an plean oibre a sholáthar.

Déanfaimid measúnú ar na rudaí seo a leanas:

 • cuntas teiste d’eagraíochta. Déanfaimid athbhreithniú ar a indéanta atá plean oibre 2024.
 • an cháilíocht agus an fháil atá ag/ar d’fhoireann eagraíochta agus acmhainní eile leis na gníomhartha a bhaint amach faoi mar a leagtar amach i bplean oibre 2024.
 • Cinnteoimid go bhfuil na ceadanna agus na húdarásaithe riachtanacha agat a theastaíonn do do phlean oibre 2024.

Critéir 3 

Plean Oibre. Eolas airgeadais, ar luach ar airgead agus ar rialachas

Déanfaimid measúnú ar na rudaí seo a leanas:

 • Indéantacht do bhuiséid maidir leis an aschur a mhionsonraítear i do phlean oibre.
 • Athléimneacht airgeadais na heagraíochta (rialuithe airgeadais, pleanáil airgeadais agus aon fhorbairtí pleanáilte san áireamh don bhliain 2024)
 • Caighdeán agus iomláine an eolais airgeadais a sholáthraíonn tú.
 • Déanfar machnamh ar cibé acu an féidir nó nach féidir le d’eagraíocht tacú leis an ngníomhaíocht ó d’acmhainní féin ná mar atá iarratasóirí eile a bhfuil iarratas á dhéanamh acu, nó cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil níos mó bealaí cistithe ar fáil duit ná mar atá ag iarratasóirí eile.
 • Cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil luach ar airgead sa phlean oibre i dtaobh mhéid an chistithe a iarrtar i gcomparáid leis an aschur agus na torthaí a bhainfidh sé amach.

Critéir 4 

Tionchar an chistithe

Déanfaimid breithniú ar an méid seo a leanas:

 • Do ghníomhartha pleanáilte agus torthaí intomhaiste.
 • Tionchar foriomlán dearfach comhshaoil do phlean oibre
 • Cineál imeachta i bpearsan i rith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta nó Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta.

Cáipéisí tacaíochta a sholáthar

Féach, le do thoil, an seicliosta ar leathanach 16 lena chinntiú go gcuirtear na cáipéisí tacaíochta go léir san áireamh san iarratas. Má theipeann ort na cáipéisí tacaíochta riachtanacha a sholáthar, imreofar tionchar diúltach ar d’iarratas nó d’fhéadfadh go mbeadh d’iarratas neamh-incháilithe. Ní féidir Cáipéisí Tacaíochta a sheoladh a luaithe a d’éag an dáta deiridh.

Cinneadh faoi chistiú Déanfaimid teagmháil le gach iarratasóir i scríbhinn go luath i Márta 2024 leis an toradh atá ar iarratais a chur in iúl. Má éiríonn le d’iarratas, beidh ort comhaontú le Téarmaí agus Coinníollacha. Féach, le do thoil, an leathanach cistithe ar An Ciste Um Acmhainn Oidhreachta 2024 | An Chomhairle Oidhreachta (heritagecouncil.ie)) chun teacht ar chóip de Théarmaí agus Coinníollacha caighdeánacha na Comhairle Oidhreachta. Tabhair faoi deara, le do thoil, go gcaithfidh gach eagraíocht iarratasóra rathúil gealladh do ghníomhaíochtaí a bhaineann le rannpháirtíocht an phobail agus tionscadail a chur chun cinn.

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta nó Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta

Caithfidh na heagraíochtaí go léir a ndéanann an Chomhairle Oidhreachta cistiú a thairiscint dóibh tabhairt faoi ghníomhaíocht mhúscailte feasachta nó rannpháirtíocht an phobail lena n-obair a chur chun cinn i rith na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, ón 17 go dtí an 25 Lúnasa 2024 nó Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta, Bealtaine 2024 (dáta le deimhniú).

Cur chun cinn an tionscadail agus cistiú a aithint

Caithfidh gach eagraíocht a gcuirtear cistiú ar tairiscint dóibh tacaíocht na Comhairle Oidhreachta a aithint go cuí in 2024, agus cloí le Treoirlínte na Sraithe Straitéisí, Ár gCistiú a Aithint | An Chomhairle Oidhreachta. Caithfidh faighteoirí chistiú na Comhairle Oidhreachta an Chomhairle Oidhreachta a aithint nuair a labhraítear faoina dtionscadal agus in phoiblíocht chlóite nó ar líne, mar shampla, na meáin shóisialta, acmhainní digiteacha, agallaimh ar an raidió nó an teilifís, agus in aon saghas ábhar clóite.

Tuairisciú agus cistiú Má éiríonn leis an iarratas, beidh eagraíocht an iarratasóra freagrach as na costais go léir a bhaineann leis an tionscadal. Tá an t-iarratasóir freagrach as tuarascáil deiridh mhionsonraithe agus fianaise i leith caiteachais a sheoladh chuig an gComhairle Oidhreachta roimh an spriocdháta an 15 Samhain 2024. Anuas air sin, beidh ar iarratasóirí tuarascáil eatramhach a sheoladh faoi lár mhí an Mheithimh 2024.

Conas a íocaimid an deontas

Gheobhaidh tú do dheontas i ndiaidh dúinn an obair thionscadail a mheasúnú agus má cheapamar go bhfuil sé sásúil.
Is féidir leat a roghnú, mar sin féin, go ndéantar a mhéid le trí íocaíocht eatramhacha. Bunófar an cinneadh sin ar:

 • tuarascáil mhionsonraithe ghníomhaíochta a sheoladh trí chóras deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta, agus
 • fianaise i leith caiteachais a bhaineann leis an tairiscint deontais

Faoi rialacha na Roinne Airgeadais, tá oibleagáid orainn cruthúnas íocaíochta a lorg ó dheontaithe sula scaoilfear le hairgead deontais. Ach beidh faomhadh á lorg againn chun íocaíochtaí a dhéanamh bunaithe ar fhianaise ar chaiteachas. Cuirfear iarratasóirí rathúla ar an eolas ar aon athruithe ar riachtanais.

Tabhair faoi deara, le do thoil: Mura bhfuil díolúine chánach charthanach ag d’eagraíocht ó na Coimisinéirí Ioncaim, beidh fíorú i dtaobh Deimhniú Cánach reatha le bheith i bhfeidhm duit chun íocaíochtaí deontais €10,000 agus níos mó a fháil.

Stocaireacht

Má dhéanann TDanna, Seanadóirí, nó Comhairlí Cathrach/Contae stocaireacht thar ceann an iarratasóra, dícháileofar iarratas go huathoibríoch. Ní chuireann seo cosc ar iarratasóirí ó chomhairle nó litreacha tacaíochta a lorg óna nOifigeach Oidhreachta áitiúil nó aon chomhlacht ábhartha eile.
Tá iarratais faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise. 

Cuimhnigh...

Caithfimid d’iarratas ar líne agus do cháipéisí tacaíochta a fháil faoi: Dé Luain, an 15 Eanáir 2024 ag 5pm.

Iarraidh ar chumarsáid

Iarraimid sin, sa chás gur féidir, go seoltar fiosrúcháin chugainn go leictreonach chun gur féidir linn iad a fháil agus a fhreagairt níos tapúla: grants@heritagecouncil.ie
Cuirimid buíochas in iúl duit roimh ré as do chomhoibriú. Guímid ádh mór ort le d’iarratas.

Seicliosta

Úsáid an seicliosta seo le hathbhreithniú a dhéanamh ar ábhair d’iarratais. Má rinne tú na rudaí go léir atá ar an seicliosta a uaslódáil agus má d’fhreagair tú na ceisteanna go léir ar an bhfoirm iarratais ar líne, tá tú réidh le d’iarratas a sheoladh.
Caithfear cáipéisí tacaíochta a uaslódáil le d’iarratas:

Uimh Saghas na Cáipéise Uaslódáilte Cuir tic leis ✓
1 Bunreacht d’eagraíochta
2 Na cuntais iniúchta nó atá deimhnithe ag cuntasóir is déanaí.
3 Eolas cúlra faoi d’eagraíocht, cosúil le do Thuarascáil Bhliantúil, Plean Straitéiseach, comhaontuithe comhpháirtíochta is déanaí, agus mar sin de.
4 (a) Plean oibre costáilte do 2024
. (b) Gníomhartha agus tionscnaimh atá nasctha go soiléir le plean straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2023-2028; an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; Oidhreacht Éireann 2030; Áiteanna do Dhaoine: an Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht; agus an Plean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta
5 Dhá litir thacaíochta, ar a laghad, ó phríomhpháirtithe leasmhara nó eagraíochtaí eile a n-oibríonn tú go dlúth leo.
6 liosta torthaí agus gníomhartha a bhainfear amach ó do phlean oibre
7 Má tá baill foirne nua á lorg agat mar chuid den iarratas, caithfidh tú sainchuntas phoist a cuir leis an iarratas.