An Ciste Um Acmhainn Oidhreachta 2023

Tacú le heagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha a oibríonn san earnáil oidhreachta.

Tá sé mar aidhm leis an gCiste um Acmhainn Oidhreachta cur leis an acmhainn atá ag eagraíochtaí neamhrialtasacha a oibríonn san earnáil oidhreachta in Éirinn trí chistiú a sholáthar dóibh chun freastal ar a gcroíchostais:

  • tacú le forbairt agus neartú a dhéanamh ar na scileanna, na próisis agus na hacmhainní a theastaíonn ó eagraíochtaí oidhreachta chun gur féidir leo teacht slán as éiginnteacht an tsaoil le déanaí agus oiriúnú don éiginnteacht sin agus rath a bhaint amach beag beann uirthi.
  • tacú le heagraíochtaí oidhreachta a imríonn ról lárnach maidir le bonneagar oidhreachta na hÉireann agus a bhfuil ríthábhacht ag baint leo maidir le beartais agus pleananna náisiúnta a chomhlíonadh

Cé A Fhéadfaidh Iarratas A Dhéanamh?

Tá an scéim ar oscailt d’eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha a ghabhann don oidhreacht agus a bhfuil ábharthacht léirithe náisiúnta ag baint leo. B’fhearr go mbeadh d’eagraíocht neamhbhrabúis bunaithe mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CTR/CLG) agus níor cheart di a bheith faoi rialú díreach ná indíreach ag aon chomhlacht stáit ná ag aon chomhlacht eile. Ba cheart íoc luach saothair leis na stiúrthóirí a bheith toirmiscthe faoi bhunreacht na heagraíochta.

  • Ní mór cuspóir na heagraíochta a bheith bainteach le ceann amháin de na gnéithe den oidhreacht atá luaite sna hAchtanna Oidhreachta, 1995 agus 2018, nó ní mór don eagraíocht a bheith ag gabháil don oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe a chosaint mar chuid de ghealltanais na hÉireann i leith Choinbhinsiún UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe 2003.
  • Ábharthacht léirithe náisiúnta – ní mór don eagraíocht tabhairt faoi obair a bhfuil feidhm aici ar an leibhéal náisiúnta nó ní mór obair na heagraíochta a bheith á húsáid chun bonn eolais a chur faoi bheartais ar an leibhéal náisiúnta.
  • Plean oibre – ní mór don eagraíocht a bheith ag tabhairt faoi ghníomhartha nuálacha ar leibhéal beag nó ar leibhéal meánach, ar gníomhartha iad ina soláthraítear torthaí soiléire a chabhraíonn le ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a chomhlíonadh – an plean straitéiseach ón gComhairle Oidhreachta don tréimhse 2018-2022; an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; Oidhreacht Éireann 2030; Áiteanna do Dhaoine: An Beartas Náisiúnta um Ailtireacht; agus an Plean Oiriúnaithe Earnála don Athrú Aeráide maidir leis an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta.

Níl cuideachtaí príobháideacha, comhlachtaí poiblí ná daoine aonair incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin scéim seo.

Scéim Deontais Oidhreachta Pobail

Fógrófar Scéim Deontais Oidhreachta Pobail ar leithligh i mí Eanáir 2023 d’eagraíochtaí pobail/deonacha agus neamhbhrabúis trína bhféadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú do thionscadail oidhreachta. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil san Athbhliain.

Clinic Faisnéise faoin scéim

Óstálfaimid Clinic Faisnéise faoin scéim seo thar Zoom ag 11.30am an 9 Nollaig 2022. Cláraigh anseo https://us02web.zoom.us/webina...

Na Nithe a Fhéadfaimid A Chistiú

  • Cistiú chun freastal ar chroíchostais d’eagraíochta, mar aon le costais dhíreacha tionscadail. Áirítear le croíchostais tuarastail foirne atá ann cheana, cíos, rátaí, freagrachtaí reachtúla agus/nó dlíthiúla, etc.
  • Costais chun cabhrú le d’eagraíocht bheith níos athléimní amach anseo, mar shampla trí phleananna gnó a oiriúnú, trí athbhreithnithe bainistíochta riosca a dhéanamh, agus trí mhodhanna nua oibre a thriail.
  • I gcás institiúidí gairmiúla – sparánachtaí a chistiú le haghaidh oiliúint ghairmiúil nó le haghaidh pearsanra sonrach a fhostú chun cúrsaí creidiúnaithe forbartha gairmiúla leanúnaí a sholáthar i réimse na hoidhreachta.
  • Costais oiliúna agus costais forbartha scileanna.
  • Baill foirne nua a fhostú: ní mór sainchuntas poist soiléir don phost a sholáthar in éineacht le d’iarratas

Conas Iarratas A Dhéanamh?

Ní mór duit iarratas a dhéanamh trí chóras deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta atá ar fáil ar ár suíomh Gréasáin: An Córas Deontas ar Líne - An Chomhairle Oidhreachta

Ní ghlacaimid ach le foirmeacha a chuirtear isteach ar líne. Ní sholáthraímid foirmeacha páipéir. Ní ghlacaimid le foirmeacha páipéir ach oiread.

Chun d’iarratas a bhreithniú, ní mór dúinn d’iarratas ar líne agus na doiciméid tacaíochta a fháil faoin dáta seo a leanas: 5pm, Dé Luain an 16 Eanáir 2023. Ní ghlacfar le hiarratais ná le haon fhaisnéis bhreise tar éis an ama sin. Cuirfimid in iúl duit i scríbhinn cé acu a d’éirigh nó nár éirigh le d’iarratas ag deireadh mhí Feabhra 2023. TABHAIR FAOI DEARA: Ní fhéadfar ach iarratas amháin a dhéanamh in aghaidh na heagraíochta.